ഹോം  »  Cricket  »  Zimbabwe vs Bangladesh 2022  »  Stats

Zimbabwe vs Bangladesh 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 127 158.75 11 6
2 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 101 174.14 14 2
3 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 86 145.76 5 6
4 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 3 79 125.40 5 1
5 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 76 128.81 11 -
6 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 72 109.09 4 1
7 Anamul Haque Bangladesh 3 3 56 101.82 4 2
8 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 46 93.88 4 1
9 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 46 184.00 4 3
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 43 126.47 6 1
11 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1 42 161.54 1 4
12 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 27 100.00 1 -
13 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 25 113.64 3 1
14 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 22 129.41 2 1
15 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 2 13 118.18 1 -
16 Munim Shahriar Bangladesh 2 2 11 68.75 1 -
17 Milton Shumba Zimbabwe 3 2 7 36.84 - -
18 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 1 6 100.00 1 -
19 Brad Evans Zimbabwe 1 1 5 125.00 - -
20 Hasan Mahmud Bangladesh 2 1 3 150.00 - -
21 Mohammad Parvez Hossain Bangladesh 1 1 2 33.33 - -
22 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 2 200.00 - -
23 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 2 200.00 0
2 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 46 184.00 46
3 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 101 174.14 33.67
4 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1 42 161.54 0
5 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 127 158.75 63.5
6 Hasan Mahmud Bangladesh 2 1 3 150.00 3
7 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 86 145.76 43
8 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 22 129.41 22
9 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 76 128.81 38
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 43 126.47 14.33
11 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 3 79 125.40 79
12 Brad Evans Zimbabwe 1 1 5 125.00 0
13 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 2 13 118.18 6.5
14 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 25 113.64 8.33
15 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 72 109.09 36
16 Anamul Haque Bangladesh 3 3 56 101.82 18.67
17 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 27 100.00 27
18 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 1 6 100.00 6
19 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 46 93.88 15.33
20 Munim Shahriar Bangladesh 2 2 11 68.75 5.5
21 Milton Shumba Zimbabwe 3 2 7 36.84 3.5
22 Mohammad Parvez Hossain Bangladesh 1 1 2 33.33 2
23 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 1 33.33 0

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 67 128.81 11 -
2 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 65 158.75 11 6
3 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 56 174.14 14 2
4 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 54 145.76 5 6
5 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1 42 161.54 1 4
6 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 3 39 125.40 5 1
7 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 37 109.09 4 1
8 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 35 184.00 4 3
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 33 126.47 6 1
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 27 100.00 1 -
11 Anamul Haque Bangladesh 3 3 26 101.82 4 2
12 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 24 93.88 4 1
13 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 22 129.41 2 1
14 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 17 113.64 3 1
15 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 2 13 118.18 1 -
16 Munim Shahriar Bangladesh 2 2 7 68.75 1 -
17 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 1 6 100.00 1 -
18 Brad Evans Zimbabwe 1 1 5 125.00 - -
19 Milton Shumba Zimbabwe 3 2 4 36.84 - -
20 Hasan Mahmud Bangladesh 2 1 3 150.00 - -
21 Mohammad Parvez Hossain Bangladesh 1 1 2 33.33 - -
22 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 2 200.00 - -
23 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 1 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 3 79 79 2
2 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 127 63.5 1
3 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 46 46 1
4 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 86 43 1
5 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 76 38 1
6 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 72 36 1
7 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 101 33.67 0
8 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 27 27 0
9 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 22 22 0
10 Anamul Haque Bangladesh 3 3 56 18.67 0
11 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 46 15.33 0
12 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 43 14.33 0
13 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 25 8.33 0
14 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 2 13 6.5 0
15 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 1 6 6 0
16 Munim Shahriar Bangladesh 2 2 11 5.5 0
17 Milton Shumba Zimbabwe 3 2 7 3.5 0
18 Hasan Mahmud Bangladesh 2 1 3 3 0
19 Mohammad Parvez Hossain Bangladesh 1 1 2 2 0
20 Brad Evans Zimbabwe 1 1 5 0 1
21 John Masara Zimbabwe 1 0 0 0 0
22 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 0 0 0 0
23 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 2 0 2
24 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1 42 0 1
25 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 0 0 1
26 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 0 0 0 0
27 Tanaka Chivanga Zimbabwe 2 0 0 0 0
28 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 1 0 0 0 0
29 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 1 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 127 2 65
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 76 1 67
3 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 101 1 56
4 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 86 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 127 6
2 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 86 6
3 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1 42 4
4 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 46 3
5 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 101 2
6 Anamul Haque Bangladesh 3 3 56 2
7 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 3 79 1
8 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 72 1
9 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 46 1
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 43 1
11 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 25 1
12 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 22 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 101 14
2 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 127 11
3 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 76 11
4 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 43 6
5 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 86 5
6 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 3 79 5
7 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 72 4
8 Anamul Haque Bangladesh 3 3 56 4
9 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 46 4
10 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 46 4
11 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 25 3
12 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 22 2
13 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1 42 1
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 27 1
15 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 2 13 1
16 Munim Shahriar Bangladesh 2 2 11 1
17 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 1 6 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Milton Shumba Zimbabwe 3 3
2 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3
3 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 2
4 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 2
5 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 2
6 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 2
7 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 2
8 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 1
9 Anamul Haque Bangladesh 3 1
10 Hasan Mahmud Bangladesh 2 1
11 Luke Jongwe Zimbabwe 3 1
12 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 1
13 Munim Shahriar Bangladesh 2 1
14 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 1
15 നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 2 1
16 Tanaka Chivanga Zimbabwe 2 1
17 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 3 66 7 1
2 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 72 4 0
3 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 48 3 0
4 Luke Jongwe Zimbabwe 3 3 48 3 0
5 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 24 3 0
6 Brad Evans Zimbabwe 1 1 24 2 0
7 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 42 2 0
8 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 42 2 0
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 36 2 0
10 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 60 2 0
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 12 1 0
12 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 36 1 0
13 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 2 36 1 0
14 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 3 66 63 7 1

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 4 100
2 John Masara Zimbabwe 1 1 5 0
3 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 5.43 129.41
4 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 3 5.73 118.18
5 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 6 126.47
6 Brad Evans Zimbabwe 1 1 6.5 125
7 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 6.75 150
8 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 6.9 158.75
9 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 7.25 33.33
10 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 7.33 128.81
11 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 2 7.5 100
12 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 8.5 0
13 Luke Jongwe Zimbabwe 3 3 8.62 184
14 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 9 125.4
15 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 9.43 0
16 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 10.25 0
17 Tanaka Chivanga Zimbabwe 2 2 10.44 0
18 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 1 1 10.5 0
19 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 1 12 145.76
20 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 13 200

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 1 1 4 8.00
2 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 3 3 5.73 9.00
3 Victor Nyauchi Zimbabwe 1 1 7.25 9.67
4 Brad Evans Zimbabwe 1 1 6.5 13.00
5 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 6.75 18.00
6 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 6 18.00
7 മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 5.43 19.00
8 Luke Jongwe Zimbabwe 3 3 8.62 23.00
9 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 8.5 25.50
10 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 9.43 33.00
11 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 6.9 34.50
12 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 7.33 44.00
13 Wellington Masakadza Zimbabwe 2 2 7.5 45.00
14 നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 13 78.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 252 106.33 16 10
2 Anamul Haque Bangladesh 3 3 169 106.96 15 7
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 139 84.24 9 3
4 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 131 80.37 22 1
5 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 127 83.55 14 2
6 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 126 103.28 10 2
7 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 104 128.40 10 2
8 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 91.01 9 1
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 77 92.77 6 -
10 Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 43 126.47 4 2
11 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 39 88.64 4 1
12 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 2 38 67.86 5 -
13 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 34 125.93 6 1
14 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 29 80.56 4 -
15 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 2 2 26 56.52 3 -
16 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 1 26 83.87 3 1
17 Clive Madande Zimbabwe 1 1 24 53.33 4 -
18 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 22 41.51 2 -
19 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 11 64.71 1 -
20 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 1 1 4 80.00 1 -
21 Brad Evans Zimbabwe 2 1 2 22.22 - -
22 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 1 50.00 - -
23 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 1 1 50.00 - -
24 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 104 128.40 52
2 Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 43 126.47 43
3 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 34 125.93 0
4 Anamul Haque Bangladesh 3 3 169 106.96 56.33
5 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 252 106.33 252
6 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 126 103.28 126
7 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 77 92.77 38.5
8 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 91.01 0
9 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 39 88.64 19.5
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 139 84.24 139
11 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 1 26 83.87 26
12 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 127 83.55 42.33
13 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 29 80.56 14.5
14 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 131 80.37 43.67
15 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 1 1 4 80.00 4
16 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 2 38 67.86 19
17 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 11 64.71 5.5
18 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 2 2 26 56.52 13
19 Clive Madande Zimbabwe 1 1 24 53.33 24
20 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 1 50.00 0
21 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 1 1 50.00 1
22 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 1 1 50.00 1
23 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 22 41.51 7.33
24 Brad Evans Zimbabwe 2 1 2 22.22 2

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 135 106.33 16 10
2 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 110 83.55 14 2
3 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 102 128.40 10 2
4 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 85 103.28 10 2
5 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 91.01 9 1
6 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 80 84.24 9 3
7 Anamul Haque Bangladesh 3 3 76 106.96 15 7
8 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 62 80.37 22 1
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 52 92.77 6 -
10 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 2 38 67.86 5 -
11 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 34 125.93 6 1
12 Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 30 126.47 4 2
13 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 1 26 83.87 3 1
14 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 2 2 25 56.52 3 -
15 Clive Madande Zimbabwe 1 1 24 53.33 4 -
16 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 24 88.64 4 1
17 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 19 41.51 2 -
18 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 15 80.56 4 -
19 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 6 64.71 1 -
20 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 1 1 4 80.00 1 -
21 Brad Evans Zimbabwe 2 1 2 22.22 - -
22 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 1 50.00 - -
23 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 1 1 50.00 - -
24 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 1 1 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 252 252 2
2 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 139 139 2
3 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 126 126 1
4 Anamul Haque Bangladesh 3 3 169 56.33 0
5 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 104 52 0
6 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 131 43.67 0
7 Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 43 43 1
8 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 127 42.33 0
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 77 38.5 1
10 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 1 26 26 0
11 Clive Madande Zimbabwe 1 1 24 24 0
12 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 39 19.5 0
13 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 2 38 19 0
14 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 29 14.5 0
15 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 2 2 26 13 0
16 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 22 7.33 0
17 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 11 5.5 0
18 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 1 1 4 4 0
19 Brad Evans Zimbabwe 2 1 2 2 0
20 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 1 1 1 0
21 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 1 1 1 0
22 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 0 0 1
23 Hasan Mahmud Bangladesh 2 1 0 0 0
24 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 0 1
25 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 1 0 1
26 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 0 0 0 0
27 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 1 0 0 0
28 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 34 0 1
29 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 1 0 0 0 0
30 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 2 2 0 0 0
31 Tanaka Chivanga Zimbabwe 1 0 0 0 0
32 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 252 2 135
2 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 127 1 110
3 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 104 1 102

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Anamul Haque Bangladesh 3 3 169 2 76
2 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 131 2 62
3 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 126 1 85
4 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 1 81
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 139 1 80
6 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 77 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 252 10
2 Anamul Haque Bangladesh 3 3 169 7
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 139 3
4 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 127 2
5 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 126 2
6 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 104 2
7 Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 43 2
8 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 131 1
9 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 1
10 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 39 1
11 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 34 1
12 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 1 26 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 131 22
2 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 252 16
3 Anamul Haque Bangladesh 3 3 169 15
4 Innocent Kaia Zimbabwe 3 3 127 14
5 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 2 126 10
6 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 2 104 10
7 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 139 9
8 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 1 1 81 9
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 77 6
10 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1 34 6
11 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 2 38 5
12 Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 43 4
13 Luke Jongwe Zimbabwe 3 2 39 4
14 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 29 4
15 Clive Madande Zimbabwe 1 1 24 4
16 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 2 2 26 3
17 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 1 26 3
18 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 22 2
19 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 11 1
20 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 1 1 4 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3
2 Clive Madande Zimbabwe 1 2
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2
4 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 1
5 Anamul Haque Bangladesh 3 1
6 Brad Evans Zimbabwe 2 1
7 Innocent Kaia Zimbabwe 3 1
8 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1
9 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 1
10 Richard Ngarava Zimbabwe 2 1
11 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 1
12 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 2 1
13 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 1
14 Tanaka Chivanga Zimbabwe 1 1
15 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 1 1
16 Tony Munyonga Zimbabwe 2 1
17 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 86 5 0
2 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 174 5 0
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 132 4 0
4 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 102 3 0
5 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 114 3 0
6 Brad Evans Zimbabwe 2 2 94 2 0
7 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 48 2 0
8 Luke Jongwe Zimbabwe 3 3 138 2 0
9 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 3 138 2 0
10 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 96 2 0
11 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 56 1 0
12 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 120 1 0
13 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 106 1 0
14 Tanaka Chivanga Zimbabwe 1 1 50 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Innocent Kaia Zimbabwe 3 1 4 83.55
2 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 4.32 64.71
3 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 4.5 41.51
4 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 4.75 0
5 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 5 0
6 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 5.03 106.33
7 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 5.16 0
8 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 3 5.57 83.87
9 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 5.59 50
10 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 5.6 125.93
11 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 5.68 80.56
12 Luke Jongwe Zimbabwe 3 3 5.83 88.64
13 Tanaka Chivanga Zimbabwe 1 1 5.88 0
14 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 6 50
15 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 6.2 0
16 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 1 1 6.86 0
17 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 7.18 0
18 Brad Evans Zimbabwe 2 2 7.47 22.22
19 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 7.58 50
20 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 1 9 84.24
21 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 3 1 12 103.28

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 5.16 14.80
2 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 4.75 19.00
3 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 4.32 27.33
4 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 5 28.33
5 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 5.03 29.20
6 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 5.68 31.25
7 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 4.5 36.00
8 Tanaka Chivanga Zimbabwe 1 1 5.88 49.00
9 Brad Evans Zimbabwe 2 2 7.47 58.50
10 Victor Nyauchi Zimbabwe 3 3 5.57 64.00
11 Luke Jongwe Zimbabwe 3 3 5.83 67.00
12 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 7.18 67.00
13 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 5.6 112.00
14 ഷോറിഫുൾ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 2 7.58 134.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X