ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് (ഐപിഎല്‍) - 2020
ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  ഐപിഎല്‍  »  ഐപിഎല്‍ പ്രവചനങ്ങൾ

ഐപിഎല്‍ 2020 പ്രവചനങ്ങൾ

ആര് ജയിക്കും? ഓരോ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിലെയും ജേതാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാം.

Completed Matches

Final, November 10 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
മുംബൈ
49% (2,751 Votes)
ദില്ലി
(2,827 Votes) 51%
Qualifier 2, November 8 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ദില്ലി
40% (1,556 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(2,312 Votes) 60%
Eliminator, November 6 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
43% (2,571 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(3,402 Votes) 57%
Qualifier 1, November 5 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
മുംബൈ
53% (2,822 Votes)
ദില്ലി
(2,519 Votes) 47%
Match 56, November 3 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
40% (2,184 Votes)
മുംബൈ
(3,342 Votes) 60%
Match 55, November 2 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ദില്ലി
37% (2,006 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(3,393 Votes) 63%
Match 54, November 1 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
38% (1,393 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(2,296 Votes) 62%
Match 53, November 1 2020, 03:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
43% (2,052 Votes)
പഞ്ചാബ്
(2,673 Votes) 57%
Match 52, October 31 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
52% (2,523 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(2,375 Votes) 48%
Match 51, October 31 2020, 03:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ദില്ലി
40% (2,330 Votes)
മുംബൈ
(3,454 Votes) 60%
Match 50, October 30 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
53% (3,306 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(2,924 Votes) 47%
Match 49, October 29 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
47% (2,724 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(3,104 Votes) 53%
Match 48, October 28 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
മുംബൈ
44% (2,456 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(3,181 Votes) 56%
Match 47, October 27 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
37% (1,610 Votes)
ദില്ലി
(2,687 Votes) 63%
Match 46, October 26 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
35% (1,412 Votes)
പഞ്ചാബ്
(2,587 Votes) 65%
Match 45, October 25 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
34% (1,194 Votes)
മുംബൈ
(2,341 Votes) 66%
Match 44, October 25 2020, 03:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
51% (2,425 Votes)
ചെന്നൈ
(2,332 Votes) 49%
Match 43, October 24 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
56% (2,742 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(2,175 Votes) 44%
Match 42, October 24 2020, 03:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
33% (1,964 Votes)
ദില്ലി
(4,063 Votes) 67%
Match 41, October 23 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
41% (2,715 Votes)
മുംബൈ
(3,930 Votes) 59%
Match 40, October 22 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
42% (2,479 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(3,367 Votes) 58%
Match 39, October 21 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
34% (1,900 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(3,664 Votes) 66%
Match 38, October 20 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
46% (2,139 Votes)
ദില്ലി
(2,503 Votes) 54%
Match 37, October 19 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
55% (2,455 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,993 Votes) 45%
Match 36, October 18 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
മുംബൈ
52% (2,015 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,838 Votes) 48%
Match 35, October 18 2020, 03:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
46% (2,251 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(2,691 Votes) 54%
Match 34, October 17 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ദില്ലി
36% (1,689 Votes)
ചെന്നൈ
(3,048 Votes) 64%
Match 33, October 17 2020, 03:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
38% (2,277 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(3,684 Votes) 62%
Match 32, October 16 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
മുംബൈ
57% (3,437 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(2,639 Votes) 43%
Match 31, October 15 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
53% (3,015 Votes)
പഞ്ചാബ്
(2,669 Votes) 47%
Match 30, October 14 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ദില്ലി
50% (2,643 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(2,655 Votes) 50%
Match 29, October 13 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
36% (1,781 Votes)
ചെന്നൈ
(3,105 Votes) 64%
Match 28, October 12 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
49% (2,098 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(2,178 Votes) 51%
Match 27, October 11 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
മുംബൈ
53% (1,738 Votes)
ദില്ലി
(1,515 Votes) 47%
Match 26, October 11 2020, 03:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
50% (1,959 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,992 Votes) 50%
Match 25, October 10 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
48% (1,739 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,879 Votes) 52%
Match 24, October 10 2020, 03:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
42% (1,816 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(2,469 Votes) 58%
Match 23, October 9 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
39% (1,737 Votes)
ദില്ലി
(2,670 Votes) 61%
Match 22, October 8 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
44% (1,781 Votes)
പഞ്ചാബ്
(2,304 Votes) 56%
Match 21, October 7 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
36% (1,646 Votes)
ചെന്നൈ
(2,964 Votes) 64%
Match 20, October 6 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
മുംബൈ
53% (2,023 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,804 Votes) 47%
Match 19, October 5 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
49% (1,517 Votes)
ദില്ലി
(1,558 Votes) 51%
Match 18, October 4 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
38% (852 Votes)
ചെന്നൈ
(1,376 Votes) 62%
Match 17, October 4 2020, 03:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
മുംബൈ
56% (1,584 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,237 Votes) 44%
Match 16, October 3 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
ദില്ലി
48% (1,235 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,350 Votes) 52%
Match 15, October 3 2020, 03:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
49% (1,665 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,745 Votes) 51%
Match 14, October 2 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
60% (2,164 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,447 Votes) 40%
Match 13, October 1 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
41% (1,435 Votes)
മുംബൈ
(2,055 Votes) 59%
Match 12, September 30 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
49% (1,791 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,867 Votes) 51%
Match 11, September 29 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ദില്ലി
49% (1,762 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,866 Votes) 51%
Match 10, September 28 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ബാംഗ്ലൂര്‍
38% (1,451 Votes)
മുംബൈ
(2,351 Votes) 62%
Match 9, September 27 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
48% (1,667 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,839 Votes) 52%
Match 8, September 26 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
42% (1,276 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,795 Votes) 58%
Match 7, September 25 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ചെന്നൈ
64% (1,880 Votes)
ദില്ലി
(1,035 Votes) 36%
Match 6, September 24 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
പഞ്ചാബ്
38% (1,011 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,672 Votes) 62%
Match 5, September 23 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
കൊല്‍ക്കത്ത
47% (1,406 Votes)
മുംബൈ
(1,599 Votes) 53%
Match 4, September 22 2020, 07:30 PM
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates
രാജസ്ഥാന്‍
28% (741 Votes)
ചെന്നൈ
(1,879 Votes) 72%
Match 3, September 21 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ഹൈദരാബാദ്
45% (977 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,200 Votes) 55%
Match 2, September 20 2020, 07:30 PM
Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates
ദില്ലി
51% (972 Votes)
പഞ്ചാബ്
(920 Votes) 49%
Match 1, September 19 2020, 07:30 PM
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
മുംബൈ
41% (772 Votes)
ചെന്നൈ
(1,106 Votes) 59%
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X