ഹോം  »  Cricket  »  England vs South Africa 2022  »  Stats

England vs South Africa 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 3 3 160 100.63 14 -
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 116 108.41 17 -
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 101 106.32 10 -
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 2 91 92.86 10 -
5 ജോ റൂട്ട് England 3 2 87 108.75 5 2
6 Janneman Malan South Africa 3 3 68 67.33 7 -
7 ജേസൺ റോയ് England 3 2 57 77.03 6 1
8 സാം കറെന്‍ England 3 2 53 147.22 4 3
9 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 48 120.00 2 3
10 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 2 45 90.00 3 -
11 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 36 133.33 6 -
12 ജോസ് ബട്ലർ England 3 2 31 79.49 2 -
13 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 1 21 100.00 1 1
14 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 17 68.00 1 -
15 Philip Salt England 2 1 17 170.00 3 -
16 Brydon Carse England 1 1 14 175.00 2 -
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 12 92.31 1 -
18 മോയിൻ അലി England 3 2 9 69.23 1 -
19 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 1 6 50.00 - -
20 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 5 45.45 - -
21 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 1 5 100.00 1 -
22 Matthew Potts England 1 1 3 75.00 - -
23 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 1 50.00 - -
24 Reece Topley England 2 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Brydon Carse England 1 1 14 175.00 14
2 Philip Salt England 2 1 17 170.00 17
3 സാം കറെന്‍ England 3 2 53 147.22 26.5
4 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 36 133.33 36
5 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 48 120.00 24
6 ജോ റൂട്ട് England 3 2 87 108.75 43.5
7 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 116 108.41 58
8 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 101 106.32 50.5
9 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 3 3 160 100.63 53.33
10 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 1 21 100.00 21
11 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 1 5 100.00 0
12 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 2 91 92.86 45.5
13 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 12 92.31 6
14 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 2 45 90.00 22.5
15 ജോസ് ബട്ലർ England 3 2 31 79.49 15.5
16 ജേസൺ റോയ് England 3 2 57 77.03 28.5
17 Matthew Potts England 1 1 3 75.00 0
18 മോയിൻ അലി England 3 2 9 69.23 4.5
19 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 17 68.00 17
20 Janneman Malan South Africa 3 3 68 67.33 22.67
21 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 1 6 50.00 6
22 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 1 50.00 1
23 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 5 45.45 5
24 Reece Topley England 2 1 1 25.00 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 3 3 134 100.63 14 -
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 92 108.41 17 -
3 ജോ റൂട്ട് England 3 2 86 108.75 5 2
4 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 77 106.32 10 -
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 2 63 92.86 10 -
6 Janneman Malan South Africa 3 3 57 67.33 7 -
7 ജേസൺ റോയ് England 3 2 43 77.03 6 1
8 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 38 120.00 2 3
9 സാം കറെന്‍ England 3 2 35 147.22 4 3
10 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 2 33 90.00 3 -
11 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 24 133.33 6 -
12 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 1 21 100.00 1 1
13 ജോസ് ബട്ലർ England 3 2 19 79.49 2 -
14 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 17 68.00 1 -
15 Philip Salt England 2 1 17 170.00 3 -
16 Brydon Carse England 1 1 14 175.00 2 -
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 12 92.31 1 -
18 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 1 6 50.00 - -
19 മോയിൻ അലി England 3 2 6 69.23 1 -
20 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 5 45.45 - -
21 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 1 5 100.00 1 -
22 Matthew Potts England 1 1 3 75.00 - -
23 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 1 50.00 - -
24 Reece Topley England 2 1 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 116 58 1
2 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 3 3 160 53.33 0
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 101 50.5 1
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 2 91 45.5 0
5 ജോ റൂട്ട് England 3 2 87 43.5 0
6 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 36 36 1
7 ജേസൺ റോയ് England 3 2 57 28.5 0
8 സാം കറെന്‍ England 3 2 53 26.5 0
9 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 48 24 0
10 Janneman Malan South Africa 3 3 68 22.67 0
11 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 2 45 22.5 0
12 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 1 21 21 0
13 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 17 17 0
14 Philip Salt England 2 1 17 17 0
15 ജോസ് ബട്ലർ England 3 2 31 15.5 0
16 Brydon Carse England 1 1 14 14 0
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 12 6 0
18 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 1 6 6 0
19 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 5 5 0
20 മോയിൻ അലി England 3 2 9 4.5 0
21 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 1 1 0
22 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 0 0 1
23 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 0 0 0
24 Matthew Potts England 1 1 3 0 1
25 Reece Topley England 2 1 1 0 1
26 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 1 5 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 3 3 160 1 134

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 116 1 92
2 ജോ റൂട്ട് England 3 2 87 1 86
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 101 1 77
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 2 91 1 63
5 Janneman Malan South Africa 3 3 68 1 57

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 സാം കറെന്‍ England 3 2 53 3
2 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 48 3
3 ജോ റൂട്ട് England 3 2 87 2
4 ജേസൺ റോയ് England 3 2 57 1
5 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 1 21 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 116 17
2 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 3 3 160 14
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 101 10
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 2 91 10
5 Janneman Malan South Africa 3 3 68 7
6 ജേസൺ റോയ് England 3 2 57 6
7 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 36 6
8 ജോ റൂട്ട് England 3 2 87 5
9 സാം കറെന്‍ England 3 2 53 4
10 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 2 45 3
11 Philip Salt England 2 1 17 3
12 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 48 2
13 ജോസ് ബട്ലർ England 3 2 31 2
14 Brydon Carse England 1 1 14 2
15 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 1 21 1
16 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 17 1
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 12 1
18 മോയിൻ അലി England 3 2 9 1
19 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 1 5 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 2 84 6 0
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 132 4 0
3 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 54 4 0
4 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 2 90 4 0
5 മോയിൻ അലി England 3 3 122 3 0
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 1 24 2 0
7 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 2 48 2 0
8 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 2 96 2 0
9 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 30 2 0
10 Reece Topley England 2 2 54 2 0
11 സാം കറെന്‍ England 3 3 96 2 0
12 Brydon Carse England 1 1 54 1 0
13 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 2 84 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 2 3.5 100
2 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 2 4.44 50
3 Brydon Carse England 1 1 5.11 175
4 മോയിൻ അലി England 3 3 5.46 69.23
5 സാം കറെന്‍ England 3 3 5.56 147.22
6 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 5.67 0
7 Reece Topley England 2 2 5.67 25
8 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 5.82 92.31
9 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 2 6.13 100
10 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 1 6.25 106.32
11 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 2 6.29 0
12 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 6.89 68
13 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 2 7.57 50
14 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 7.8 120
15 Matthew Potts England 1 1 8.25 75
16 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 8.8 45.45

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 1 6.25 12.50
2 ഡേവിഡ് വില്ലി England 2 2 3.5 14.00
3 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 6.89 15.50
4 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 2 7.57 17.67
5 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 2 7.8 19.50
6 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 2 6.13 23.00
7 Reece Topley England 2 2 5.67 25.50
8 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 5.82 32.00
9 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 2 4.44 35.50
10 മോയിൻ അലി England 3 3 5.46 37.00
11 സാം കറെന്‍ England 3 3 5.56 44.50
12 Brydon Carse England 1 1 5.11 46.00
13 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 2 6.29 88.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 156.52 21 3
2 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 156.52 21 3
3 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 147 141.35 9 8
4 Rilee Rossouw South Africa 3 3 131 170.13 17 5
5 Tristan Stubbs South Africa 3 3 95 215.91 4 9
6 മോയിൻ അലി England 3 3 83 207.50 5 6
7 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 65 209.68 5 5
8 ഡേവിഡ് മലാൻ England 3 3 55 144.74 2 4
9 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 51 141.67 5 -
10 ജേസൺ റോയ് England 3 3 45 81.82 3 -
11 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 39 162.50 4 1
12 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 30 142.86 3 1
13 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 3 26 123.81 4 -
14 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 1 22 129.41 3 -
15 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 19 135.71 3 -
16 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 17 94.44 2 -
17 സാം കറെന്‍ England 3 3 12 100.00 - 1
18 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 4 80.00 - -
19 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 3 60.00 - -
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 1 50.00 - -
21 Reece Topley England 3 2 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Tristan Stubbs South Africa 3 3 95 215.91 47.5
2 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 65 209.68 21.67
3 മോയിൻ അലി England 3 3 83 207.50 27.67
4 Rilee Rossouw South Africa 3 3 131 170.13 65.5
5 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 39 162.50 19.5
6 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 156.52 60
7 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 156.52 60
8 ഡേവിഡ് മലാൻ England 3 3 55 144.74 18.33
9 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 30 142.86 15
10 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 51 141.67 0
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 147 141.35 49
12 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 19 135.71 9.5
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 1 22 129.41 22
14 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 3 26 123.81 8.67
15 Reece Topley England 3 2 1 100.00 0
16 സാം കറെന്‍ England 3 3 12 100.00 6
17 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 17 94.44 5.67
18 ജേസൺ റോയ് England 3 3 45 81.82 15
19 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 4 80.00 0
20 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 3 60.00 1.5
21 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 1 50.00 0

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Rilee Rossouw South Africa 3 3 96 170.13 17 5
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 90 141.35 9 8
3 Tristan Stubbs South Africa 3 3 72 215.91 4 9
4 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 70 156.52 21 3
5 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 70 156.52 21 3
6 മോയിൻ അലി England 3 3 52 207.50 5 6
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 51 141.67 5 -
8 ഡേവിഡ് മലാൻ England 3 3 43 144.74 2 4
9 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 29 209.68 5 5
10 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 1 22 129.41 3 -
11 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 22 142.86 3 1
12 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 20 162.50 4 1
13 ജേസൺ റോയ് England 3 3 20 81.82 3 -
14 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 3 18 123.81 4 -
15 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 15 94.44 2 -
16 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 14 135.71 3 -
17 സാം കറെന്‍ England 3 3 9 100.00 - 1
18 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 4 80.00 - -
19 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 3 60.00 - -
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 1 50.00 - -
21 Reece Topley England 3 2 1 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Rilee Rossouw South Africa 3 3 131 65.5 1
2 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 60 0
3 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 60 0
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 147 49 0
5 Tristan Stubbs South Africa 3 3 95 47.5 1
6 മോയിൻ അലി England 3 3 83 27.67 0
7 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 1 22 22 0
8 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 65 21.67 0
9 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 39 19.5 0
10 ഡേവിഡ് മലാൻ England 3 3 55 18.33 0
11 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 30 15 0
12 ജേസൺ റോയ് England 3 3 45 15 0
13 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 19 9.5 1
14 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 3 26 8.67 0
15 സാം കറെന്‍ England 3 3 12 6 1
16 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 17 5.67 0
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 3 1.5 0
18 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 51 0 1
19 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 1 0 0 0 0
20 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1 0 0 0
21 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 1 0 0 0
22 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1 4 0 1
23 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 1 0 1
24 Reece Topley England 3 2 1 0 2
25 Richard Gleeson England 2 1 0 0 0
26 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 3 70
2 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 3 70
3 Rilee Rossouw South Africa 3 3 131 1 96
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 147 1 90
5 Tristan Stubbs South Africa 3 3 95 1 72
6 മോയിൻ അലി England 3 3 83 1 52
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 51 1 51

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Tristan Stubbs South Africa 3 3 95 9
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 147 8
3 മോയിൻ അലി England 3 3 83 6
4 Rilee Rossouw South Africa 3 3 131 5
5 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 65 5
6 ഡേവിഡ് മലാൻ England 3 3 55 4
7 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 3
8 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 3
9 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 39 1
10 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 30 1
11 സാം കറെന്‍ England 3 3 12 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 21
2 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 3 3 180 21
3 Rilee Rossouw South Africa 3 3 131 17
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 147 9
5 മോയിൻ അലി England 3 3 83 5
6 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 65 5
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 51 5
8 Tristan Stubbs South Africa 3 3 95 4
9 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 39 4
10 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 3 3 26 4
11 ജേസൺ റോയ് England 3 3 45 3
12 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 30 3
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 1 22 3
14 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 19 3
15 ഡേവിഡ് മലാൻ England 3 3 55 2
16 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 17 2

Most Catches ( T20 )

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 66 8 1
2 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 52 7 1
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 66 5 0
4 Richard Gleeson England 2 2 42 4 0
5 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1 24 3 0
6 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 3 70 3 0
7 മോയിൻ അലി England 3 3 30 3 0
8 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 54 2 0
9 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 72 2 0
10 Reece Topley England 3 3 72 2 0
11 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 6 1 0
12 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 1 1 12 1 0
13 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 52 60 7 1
2 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 66 100 8 1

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 5 141.67
2 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 1 1 6 0
3 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1 6.25 0
4 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 6.92 50
5 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 3 7.63 80
6 Reece Topley England 3 3 8.67 100
7 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 9.09 0
8 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 9.29 0
9 സാം കറെന്‍ England 3 3 9.36 100
10 മോയിൻ അലി England 3 3 9.6 207.5
11 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 9.78 60
12 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 10.42 135.71
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 11.36 129.41
14 Richard Gleeson England 2 2 12.71 0
15 Tristan Stubbs South Africa 3 1 20 215.91

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 1 1 5 5.00
2 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1 6.25 8.33
3 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 6.92 8.57
4 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 1 1 6 12.00
5 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 9.09 12.50
6 മോയിൻ അലി England 3 3 9.6 16.00
7 Richard Gleeson England 2 2 12.71 22.25
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 11.36 25.00
9 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 3 7.63 29.67
10 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 9.78 44.00
11 Reece Topley England 3 3 8.67 52.00
12 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 10.42 62.50
13 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 9.29 65.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Ollie Pope England 3 5 179 77.49 23 -
2 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 149 64.78 13 3
3 Zak Crawley England 3 5 134 56.54 20 -
4 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 4 133 49.08 11 -
5 Sarel Erwee South Africa 3 5 127 46.35 11 -
6 Keegan Petersen South Africa 3 5 122 44.53 11 -
7 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 3 5 107 47.14 16 -
8 Alex Lees England 3 5 96 53.33 9 -
9 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 3 82 53.25 9 1
10 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 5 79 69.91 11 -
11 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 4 77 104.05 10 2
12 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 3 76 38.19 11 -
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 3 67 72.83 9 -
14 Kyle Verreynne South Africa 3 5 61 39.61 4 1
15 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 48 49.48 2 -
16 ജോ റൂട്ട് England 3 4 46 68.66 5 -
17 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 45 48.91 7 -
18 Khaya Zondo South Africa 1 2 39 36.11 4 1
19 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3 36 50.00 4 -
20 Jack Leach England 3 4 26 63.41 5 -
21 Ollie Robinson England 2 2 20 80.00 2 -
22 Ryan Rickelton South Africa 1 2 19 54.29 4 -
23 Simon Harmer South Africa 1 2 18 28.12 1 -
24 വില്ലം മുൾഡർ South Africa 1 2 17 26.15 2 -
25 Harry Brook England 1 1 12 60.00 2 -
26 Matthew Potts England 1 2 7 21.88 - -
27 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 4 22.22 1 -
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 3 1 10.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 4 77 104.05 19.25
2 Ollie Robinson England 2 2 20 80.00 10
3 Ollie Pope England 3 5 179 77.49 44.75
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 3 67 72.83 22.33
5 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 5 79 69.91 15.8
6 ജോ റൂട്ട് England 3 4 46 68.66 11.5
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 149 64.78 37.25
8 Jack Leach England 3 4 26 63.41 8.67
9 Harry Brook England 1 1 12 60.00 12
10 Zak Crawley England 3 5 134 56.54 33.5
11 Ryan Rickelton South Africa 1 2 19 54.29 9.5
12 Alex Lees England 3 5 96 53.33 19.2
13 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 3 82 53.25 27.33
14 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3 36 50.00 12
15 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 48 49.48 12
16 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 4 133 49.08 44.33
17 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 45 48.91 15
18 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 3 5 107 47.14 21.4
19 Sarel Erwee South Africa 3 5 127 46.35 25.4
20 Keegan Petersen South Africa 3 5 122 44.53 24.4
21 Kyle Verreynne South Africa 3 5 61 39.61 15.25
22 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 3 76 38.19 25.33
23 Khaya Zondo South Africa 1 2 39 36.11 19.5
24 Simon Harmer South Africa 1 2 18 28.12 9
25 വില്ലം മുൾഡർ South Africa 1 2 17 26.15 8.5
26 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 4 22.22 2
27 Matthew Potts England 1 2 7 21.88 7
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 3 1 10.00 0.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 4 113 49.08 11 -
2 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 103 64.78 13 3
3 Ollie Pope England 3 5 73 77.49 23 -
4 Sarel Erwee South Africa 3 5 73 46.35 11 -
5 Zak Crawley England 3 5 69 56.54 20 -
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 3 49 72.83 9 -
7 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 3 48 53.25 9 1
8 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 3 5 47 47.14 16 -
9 Keegan Petersen South Africa 3 5 42 44.53 11 -
10 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 5 41 69.91 11 -
11 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 3 41 38.19 11 -
12 Alex Lees England 3 5 39 53.33 9 -
13 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 36 49.48 2 -
14 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 4 35 104.05 10 2
15 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 28 48.91 7 -
16 ജോ റൂട്ട് England 3 4 23 68.66 5 -
17 Khaya Zondo South Africa 1 2 23 36.11 4 1
18 Kyle Verreynne South Africa 3 5 21 39.61 4 1
19 Ollie Robinson England 2 2 17 80.00 2 -
20 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3 16 50.00 4 -
21 Simon Harmer South Africa 1 2 16 28.12 1 -
22 Jack Leach England 3 4 15 63.41 5 -
23 വില്ലം മുൾഡർ South Africa 1 2 14 26.15 2 -
24 Harry Brook England 1 1 12 60.00 2 -
25 Ryan Rickelton South Africa 1 2 11 54.29 4 -
26 Matthew Potts England 1 2 6 21.88 - -
27 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 4 22.22 1 -
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 3 1 10.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Ollie Pope England 3 5 179 44.75 1
2 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 4 133 44.33 1
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 149 37.25 0
4 Zak Crawley England 3 5 134 33.5 1
5 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 3 82 27.33 0
6 Sarel Erwee South Africa 3 5 127 25.4 0
7 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 3 76 25.33 0
8 Keegan Petersen South Africa 3 5 122 24.4 0
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 3 67 22.33 0
10 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 3 5 107 21.4 0
11 Khaya Zondo South Africa 1 2 39 19.5 0
12 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 4 77 19.25 0
13 Alex Lees England 3 5 96 19.2 0
14 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 5 79 15.8 0
15 Kyle Verreynne South Africa 3 5 61 15.25 1
16 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 45 15 2
17 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3 36 12 0
18 Harry Brook England 1 1 12 12 0
19 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 48 12 1
20 ജോ റൂട്ട് England 3 4 46 11.5 0
21 Ollie Robinson England 2 2 20 10 0
22 Ryan Rickelton South Africa 1 2 19 9.5 0
23 Simon Harmer South Africa 1 2 18 9 0
24 Jack Leach England 3 4 26 8.67 1
25 വില്ലം മുൾഡർ South Africa 1 2 17 8.5 0
26 Matthew Potts England 1 2 7 7 1
27 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 4 2 1
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 3 1 0.5 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 4 133 1 113
2 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 149 1 103

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Ollie Pope England 3 5 179 2 73
2 Sarel Erwee South Africa 3 5 127 1 73
3 Zak Crawley England 3 5 134 1 69

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 149 3
2 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 4 77 2
3 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 3 82 1
4 Kyle Verreynne South Africa 3 5 61 1
5 Khaya Zondo South Africa 1 2 39 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Ollie Pope England 3 5 179 23
2 Zak Crawley England 3 5 134 20
3 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 3 5 107 16
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 149 13
5 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 4 133 11
6 Sarel Erwee South Africa 3 5 127 11
7 Keegan Petersen South Africa 3 5 122 11
8 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 5 79 11
9 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 3 76 11
10 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 4 77 10
11 Alex Lees England 3 5 96 9
12 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 3 82 9
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 3 67 9
14 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 45 7
15 ജോ റൂട്ട് England 3 4 46 5
16 Jack Leach England 3 4 26 5
17 Kyle Verreynne South Africa 3 5 61 4
18 Khaya Zondo South Africa 1 2 39 4
19 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3 36 4
20 Ryan Rickelton South Africa 1 2 19 4
21 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 48 2
22 Ollie Robinson England 2 2 20 2
23 വില്ലം മുൾഡർ South Africa 1 2 17 2
24 Harry Brook England 1 1 12 2
25 Simon Harmer South Africa 1 2 18 1
26 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 14
2 Kyle Verreynne South Africa 3 8
3 ജോ റൂട്ട് England 3 5
4 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 3 4
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 3
7 Keegan Petersen South Africa 3 3
8 Sarel Erwee South Africa 3 3
9 Ollie Pope England 3 2
10 Zak Crawley England 3 2
11 Alex Lees England 3 1
12 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 1
13 Harry Brook England 1 1
14 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1
15 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 1
16 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 1
17 Matthew Potts England 1 1
18 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 444 14 1
2 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 411 14 0
3 Ollie Robinson England 2 4 349 12 1
4 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 318 10 0
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 312 10 0
6 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 428 10 0
7 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 4 189 9 1
8 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 2 208 4 0
9 Jack Leach England 3 4 272 2 0
10 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 180 2 0
11 Matthew Potts England 1 1 120 2 0
12 Simon Harmer South Africa 1 1 138 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 444 327 14 1
2 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 4 189 118 9 1
3 Ollie Robinson England 2 4 349 180 12 1

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Jack Leach England 3 4 1.96 63.41
2 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 2.33 10
3 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 2.93 22.22
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 3.02 64.78
5 Ollie Robinson England 2 4 3.09 80
6 Simon Harmer South Africa 1 1 3.17 28.12
7 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 3.18 104.05
8 ജോ റൂട്ട് England 3 1 3.2 68.66
9 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 2 3.26 69.91
10 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 4 3.75 53.25
11 Matthew Potts England 1 1 3.95 21.88
12 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 4.42 49.48
13 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 4.68 48.91
14 വില്ലം മുൾഡർ South Africa 1 1 5.5 26.15

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 2 4 3.75 13.11
2 Ollie Robinson England 2 4 3.09 15.00
3 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 3.18 15.57
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 3.02 15.70
5 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 2.33 16.60
6 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 5 4.42 23.36
7 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 3 5 4.68 24.80
8 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 3 2 3.26 28.25
9 Matthew Potts England 1 1 3.95 39.50
10 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 3 2.93 44.00
11 Jack Leach England 3 4 1.96 44.50
12 Simon Harmer South Africa 1 1 3.17 73.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X