ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  ഷെഡ്യൂള്‍

ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

തിയ്യതി ആന്റ്‌ സമയം
ടീം
വേദി
4th Test,
Mar 04 2021, Thu - 09:30 AM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
5th T20I,
Mar 07 2021, Sun - 04:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഓസ്ട്രേലിയ
Sky Stadium, Wellington, New Zealand
3rd T20I,
Mar 08 2021, Mon - 03:30 AM IST
വിൻഡീസ്
ശ്രീലങ്ക
Coolidge Cricket Ground, Coolidge, Antigua
2nd Test,
Mar 10 2021, Wed - 11:00 AM IST
അഫ്ഗാനിസ്താന്‍
സിംബാബ് വേ
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
1st ODI,
Mar 10 2021, Wed - 07:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ശ്രീലങ്ക
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda
2nd ODI,
Mar 12 2021, Fri - 07:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ശ്രീലങ്ക
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda
1st T20I,
Mar 12 2021, Fri - 07:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
2nd T20I,
Mar 14 2021, Sun - 07:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
3rd ODI,
Mar 14 2021, Sun - 11:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ശ്രീലങ്ക
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda
3rd T20I,
Mar 16 2021, Tue - 07:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
1st T20I,
Mar 17 2021, Wed - 03:30 PM IST
അഫ്ഗാനിസ്താന്‍
സിംബാബ് വേ
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
4th T20I,
Mar 18 2021, Thu - 07:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
2nd T20I,
Mar 19 2021, Fri - 03:30 PM IST
അഫ്ഗാനിസ്താന്‍
സിംബാബ് വേ
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
1st ODI,
Mar 20 2021, Sat - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
University Oval, Dunedin, New Zealand
3rd T20I,
Mar 20 2021, Sat - 03:30 PM IST
അഫ്ഗാനിസ്താന്‍
സിംബാബ് വേ
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates
5th T20I,
Mar 20 2021, Sat - 07:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
1st Test,
Mar 21 2021, Sun - 07:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ശ്രീലങ്ക
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda
2nd ODI,
Mar 23 2021, Tue - 06:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Hagley Oval, Christchurch, New Zealand
1st ODI,
Mar 23 2021, Tue - 01:30 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
3rd ODI,
Mar 26 2021, Fri - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Basin Reserve, Wellington, New Zealand
2nd ODI,
Mar 26 2021, Fri - 01:30 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
1st T20I,
Mar 28 2021, Sun - 06:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Seddon Park, Hamilton, New Zealand
3rd ODI,
Mar 28 2021, Sun - 01:30 PM IST
ഇന്ത്യ
ഇംഗ്ലണ്ട്
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
2nd Test,
Mar 29 2021, Mon - 07:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ശ്രീലങ്ക
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda
2nd T20I,
Mar 30 2021, Tue - 11:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
McLean Park, Napier, New Zealand
3rd T20I,
Apr 01 2021, Thu - 11:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Eden Park, Auckland, New Zealand
1st ODI,
Apr 02 2021, Fri - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
2nd ODI,
Apr 04 2021, Sun - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Imperial Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
3rd ODI,
Apr 07 2021, Wed - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
1st T20I,
Apr 10 2021, Sat - 06:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Imperial Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
2nd T20I,
Apr 12 2021, Mon - 10:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Imperial Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
3rd T20I,
Apr 14 2021, Wed - 10:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
4th T20I,
Apr 16 2021, Fri - 10:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
1st Test,
Jun 02 2021, Wed - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ന്യൂസിലൻഡ്
Lord's, London, England
2nd Test,
Jun 10 2021, Thu - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ന്യൂസിലൻഡ്
Edgbaston, Birmingham, England
1st T20I,
Jun 23 2021, Wed - 10:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
2nd T20I,
Jun 24 2021, Thu - 10:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
3rd T20I,
Jun 26 2021, Sat - 07:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
The Ageas Bowl, Southampton, England
1st ODI,
Jun 29 2021, Tue - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
Emirates Riverside, Chester-le-Street, England
2nd ODI,
Jul 01 2021, Thu - 05:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
Kia Oval, London, England
3rd ODI,
Jul 04 2021, Sun - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
The Bristol County Ground, Bristol, England
1st ODI,
Jul 08 2021, Thu - 05:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
2nd ODI,
Jul 10 2021, Sat - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Lord's, London, England
1st ODI,
Jul 11 2021, Sun - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
The Village, Dublin, Ireland
2nd ODI,
Jul 13 2021, Tue - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
The Village, Dublin, Ireland
3rd ODI,
Jul 13 2021, Tue - 05:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Edgbaston, Birmingham, England
3rd ODI,
Jul 16 2021, Fri - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
The Village, Dublin, Ireland
1st T20I,
Jul 16 2021, Fri - 11:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Trent Bridge, Nottingham, England
2nd T20I,
Jul 18 2021, Sun - 07:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Emerald Headingley, Leeds, England
1st T20I,
Jul 20 2021, Tue - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
The Village, Dublin, Ireland
3rd T20I,
Jul 20 2021, Tue - 11:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Emirates Old Trafford, Manchester, England
2nd T20I,
Jul 22 2021, Thu - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
3rd T20I,
Jul 25 2021, Sun - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
1st Test,
Aug 04 2021, Wed - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇന്ത്യ
Trent Bridge, Nottingham, England
1st ODI,
Aug 06 2021, Fri - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
2nd ODI,
Aug 08 2021, Sun - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
3rd ODI,
Aug 11 2021, Wed - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
2nd Test,
Aug 12 2021, Thu - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇന്ത്യ
Lord's, London, England
1st T20I,
Aug 15 2021, Sun - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Bready, Derry, Ireland
2nd T20I,
Aug 17 2021, Tue - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Bready, Derry, Ireland
3rd T20I,
Aug 20 2021, Fri - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Bready, Derry, Ireland
3rd Test,
Aug 25 2021, Wed - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇന്ത്യ
Emerald Headingley, Leeds, England
4th Test,
Sep 02 2021, Thu - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇന്ത്യ
Kia Oval, London, England
5th Test,
Sep 10 2021, Fri - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇന്ത്യ
Emirates Old Trafford, Manchester, England
1st T20I,
Oct 14 2021, Thu - 06:30 PM IST
പാകിസ്താന്‍
ഇംഗ്ലണ്ട്
National Stadium, Karachi, Pakistan
2nd T20I,
Oct 15 2021, Fri - 06:30 PM IST
പാകിസ്താന്‍
ഇംഗ്ലണ്ട്
National Stadium, Karachi, Pakistan
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X