ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Qatar Total Open 2020 2020 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Qatar Total Open 2020 വനിതാ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Feb 23, 2020 - Feb 29, 2020
സ്ഥലം:Doha, Qatar
ഉപരിതലം:ഹാർഡ് കോർട്ട്

Qatar Total Open 2020 2020 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • Feb 23, 2020 16:35 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 6
  കിയാങ് വാങ്
  1 2
  Court 1
 • Feb 23, 2020 17:50 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡനോവിക്
  66 6 3
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  78 0 6
  Court 1
 • Feb 23, 2020 18:00 IST
  COMPLETED
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  6 6
  Yaroslava Shvedova
  3 2
  Court 3
 • Feb 23, 2020 18:05 IST
  COMPLETED
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
  6 6
  Cagla Buyukakcay
  2 2
  Centre Court
 • Feb 23, 2020 18:10 IST
  COMPLETED
  കരോലീന മുച്ചോവ
  6 6
  മാഗ്ദ ലിനിറ്റ
  3 1
  Court 2
 • Feb 23, 2020 19:35 IST
  COMPLETED
  പ്രിസില്ല ഹോൺ
  2 4
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  6 6
  Court 2
 • Feb 23, 2020 19:45 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  7 5 6
  ഡാരിയ കസാറ്റ്കിന
  5 7 3
  Centre Court
 • Feb 23, 2020 20:15 IST
  COMPLETED
  ബെർനാർഡ പെറ
  6 6
  കരോലീന ഗാർസിയ
  3 1
  Court 1
 • Feb 23, 2020 20:55 IST
  COMPLETED
  അലിസൺ വാൻ ഉത്വാംഗ്
  6 6
  പോലോന ഹെർകോഗ്
  2 2
  Court 2
 • Feb 23, 2020 21:40 IST
  COMPLETED
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  6 77
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  3 64
  Court 1
 • Feb 23, 2020 22:45 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  കാതറീന സിനിയകോവ
  3 2
  Centre Court
 • Feb 24, 2020 00:10 IST
  COMPLETED
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  7 2 7
  ജിൽ ടെയ്ഷ്മാൻ
  5 6 5
  Centre Court
 • Feb 24, 2020 16:35 IST
  COMPLETED
  ഷുയി സാങ്
  5 0
  കാർല സുവാരസ് നവാറോ
  7 6
  Court 1
 • Feb 24, 2020 18:00 IST
  COMPLETED
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  6 1 2
  ബാർബോറ സ്ട്രൈക്കോവ
  4 6 6
  Court 1
 • Feb 24, 2020 18:00 IST
  COMPLETED
  സായിസെയ് സെങ്
  1 6 6
  മാർക്കെറ്റ വോൺട്രുസോവ
  6 3 2
  Court 3
 • Feb 24, 2020 18:00 IST
  COMPLETED
  മിസാകി ഡോയി
  2 6 2
  തെരേസ മാർട്ടിൻകോവ
  6 3 6
  Court 5
 • Feb 24, 2020 18:00 IST
  COMPLETED
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  6 77
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  4 63
  Court 2
 • Feb 24, 2020 18:05 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  6 6
  ജൂലിയ ജോർജിസ്
  4 3
  Centre Court
 • Feb 24, 2020 20:00 IST
  COMPLETED
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 7
  ഡോണ വേകിക്ക്
  4 5
  Court 1
 • Feb 24, 2020 20:00 IST
  COMPLETED
  ടിമിയ ബാബോസ്
  3 4
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  6 6
  Court 2
 • Feb 24, 2020 20:00 IST
  COMPLETED
  സു വെയ് സെയ്
  4 4
  വെറ സ്വോനാറേവ
  6 6
  Court 3
 • Feb 24, 2020 21:35 IST
  COMPLETED
  ഡയാന യസ്ട്രെംസ്ക
  6 6
  ക്രിർസ്റ്റൻ ഫ്ളിപ്പ്കൻസ്
  2 4
  Court 2
 • Feb 24, 2020 22:10 IST
  COMPLETED
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  712 1 77
  അലിസൺ റിസ്കേ
  610 6 63
  Court 1
 • Feb 24, 2020 22:50 IST
  COMPLETED
  സൊറാന ക്രിസ്റ്റിയ
  6 3 1
  എലെന റൈബക്കീന
  3 6 6
  Centre Court
 • Feb 24, 2020 19:40 IST
  COMPLETED
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  6 6
  കരോലീന മുച്ചോവ
  2 4
  Centre Court
 • Feb 24, 2020 21:30 IST
  COMPLETED
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  3 3
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  6 6
  Centre Court
 • Feb 25, 2020 18:00 IST
  COMPLETED
  ബാർബോറ സ്ട്രൈക്കോവ
  1 2
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  6 6
  Court 2
 • Feb 25, 2020 18:05 IST
  COMPLETED
  വെറ സ്വോനാറേവ
  5 1
  സായിസെയ് സെങ്
  7 6
  Court 3
 • Feb 25, 2020 19:00 IST
  COMPLETED
  കാർല സുവാരസ് നവാറോ
  6 3 0
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  4 6 6
  Centre Court
 • Feb 25, 2020 19:05 IST
  COMPLETED
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
  6 6
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  2 2
  Court 1
 • Feb 25, 2020 19:35 IST
  COMPLETED
  ഡയാന യസ്ട്രെംസ്ക
  6 77
  സോഫിയ കെനിൻ
  3 64
  Court 2
 • Feb 25, 2020 19:45 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 3 2
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  4 6 6
  Court 3
 • Feb 25, 2020 20:20 IST
  COMPLETED
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  4 6 64
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  6 4 77
  Court 1
 • Feb 25, 2020 21:05 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  3 2
  Centre Court
 • Feb 25, 2020 21:25 IST
  COMPLETED
  അലിസൺ വാൻ ഉത്വാംഗ്
  7 2 68
  എലെന റൈബക്കീന
  5 6 710
  Court 2
 • Feb 25, 2020 22:30 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  6 6
  ബെർനാർഡ പെറ
  3 0
  Centre Court
 • Feb 25, 2020 23:15 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 6
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  1 2
  Court 1
 • Feb 25, 2020 23:40 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  4 3
  Centre Court
 • Feb 26, 2020 00:25 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  3 77 6
  തെരേസ മാർട്ടിൻകോവ
  6 65 0
  Court 1
 • Feb 25, 2020 12:30 IST
  WALKOVER
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  എലെന റൈബക്കീന
 • Feb 26, 2020 12:30 IST
  WALKOVER
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
 • Feb 26, 2020 16:35 IST
  COMPLETED
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  2 7 1
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 5 6
  Centre Court
 • Feb 26, 2020 18:50 IST
  COMPLETED
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  6 3 4
  സായിസെയ് സെങ്
  3 6 6
  Centre Court
 • Feb 26, 2020 20:05 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  3 0
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  Court 1
 • Feb 26, 2020 21:15 IST
  COMPLETED
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  4 3
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  6 6
  Centre Court
 • Feb 26, 2020 23:05 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  4 6 3
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 3 6
  Centre Court
 • Feb 27, 2020 01:05 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 6
  ഡയാന യസ്ട്രെംസ്ക
  2 4
  Centre Court
 • Feb 27, 2020 18:05 IST
  COMPLETED
  സായിസെയ് സെങ്
  6 62 3
  അരിയാന സബലെങ്ക
  3 77 6
  Centre Court
 • Feb 27, 2020 20:45 IST
  COMPLETED
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
  6 6
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  4 4
  Centre Court
 • Feb 27, 2020 22:35 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  62 64
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  77 77
  Centre Court
 • Feb 28, 2020 00:40 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 64 6
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  1 77 2
  Centre Court
 • Feb 28, 2020 19:35 IST
  COMPLETED
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
  4 3
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  Centre Court
 • Feb 28, 2020 21:05 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  4 6 4
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 2 6
  Centre Court
 • Feb 29, 2020 20:35 IST
  COMPLETED
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  3 3
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  Centre Court
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X