ഹോം  »  Cricket  »  South Africa vs Zimbabwe 2018  »  Stats

South Africa vs Zimbabwe 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 104 81.89 18 -
2 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 83.87 11 3
3 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 82 89.13 13 -
4 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 80 61.07 9 1
5 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 79.12 6 1
6 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 72.73 9 1
7 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 59 65.56 7 -
8 Khaya Zondo South Africa 2 2 46 68.66 3 1
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 41 77.36 7 -
10 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 36 55.38 5 -
11 Christiaan Jonker South Africa 2 2 31 93.94 5 1
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 52.83 1 1
13 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 52.83 3 1
14 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 26 104.00 2 -
15 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 23 104.55 3 -
16 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 22 36.67 2 -
17 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 17 51.52 3 -
18 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 15 68.18 3 -
19 Willem Mulder South Africa 1 1 14 82.35 2 -
20 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 10 21.28 1 -
21 Solomon Mire Zimbabwe 3 3 9 37.50 - -
22 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 2 6 35.29 1 -
23 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1 4 28.57 1 -
24 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 3 21.43 - -
25 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 23 104.55 7.67
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 26 104.00 26
3 Christiaan Jonker South Africa 2 2 31 93.94 15.5
4 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 82 89.13 27.33
5 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 83.87 34.67
6 Willem Mulder South Africa 1 1 14 82.35 0
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 104 81.89 34.67
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 79.12 24
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 41 77.36 41
10 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 72.73 64
11 Khaya Zondo South Africa 2 2 46 68.66 46
12 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 15 68.18 15
13 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 59 65.56 19.67
14 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 80 61.07 26.67
15 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 36 55.38 12
16 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 52.83 14
17 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 52.83 9.33
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 17 51.52 5.67
19 Solomon Mire Zimbabwe 3 3 9 37.50 3
20 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 22 36.67 11
21 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 2 6 35.29 3
22 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1 4 28.57 0
23 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 1 25.00 1
24 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 3 21.43 3
25 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 10 21.28 3.33

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 69 89.13 13 -
2 Reeza Hendricks South Africa 3 3 66 79.12 6 1
3 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 60 72.73 9 1
4 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 59 83.87 11 3
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 42 81.89 18 -
6 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 40 65.56 7 -
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 29 77.36 7 -
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 52.83 1 1
9 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 28 61.07 9 1
10 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 27 55.38 5 -
11 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 26 104.00 2 -
12 Christiaan Jonker South Africa 2 2 25 93.94 5 1
13 Khaya Zondo South Africa 2 2 25 68.66 3 1
14 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 18 104.55 3 -
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 16 36.67 2 -
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 15 68.18 3 -
17 Willem Mulder South Africa 1 1 14 82.35 2 -
18 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 13 52.83 3 1
19 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 8 51.52 3 -
20 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 7 21.28 1 -
21 Solomon Mire Zimbabwe 3 3 7 37.50 - -
22 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 2 4 35.29 1 -
23 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1 4 28.57 1 -
24 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 3 21.43 - -
25 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 64 1
2 Khaya Zondo South Africa 2 2 46 46 1
3 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 41 41 1
4 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 104 34.67 0
5 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 34.67 0
6 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 82 27.33 0
7 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 80 26.67 0
8 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 26 26 0
9 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 24 0
10 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 59 19.67 0
11 Christiaan Jonker South Africa 2 2 31 15.5 0
12 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 15 15 0
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 14 0
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 36 12 0
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 22 11 1
16 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 9.33 0
17 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 23 7.67 0
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 17 5.67 0
19 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 10 3.33 0
20 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 2 6 3 0
21 Solomon Mire Zimbabwe 3 3 9 3 0
22 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 3 3 2
23 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 1 1 0
24 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 0 0 0 0
25 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1 4 0 1
26 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 0 0 0 0
27 Willem Mulder South Africa 1 1 14 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 82 - 69
2 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 - 66
3 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 - 60
4 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 - 59
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 104 - 42
6 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 59 - 40
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 41 - 29
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 - 28
9 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 80 - 28
10 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 36 - 27
11 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 26 - 26
12 Christiaan Jonker South Africa 2 2 31 - 25
13 Khaya Zondo South Africa 2 2 46 - 25
14 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 23 - 18
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 22 - 16
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 15 - 15
17 Willem Mulder South Africa 1 1 14 - 14
18 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 - 13
19 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 17 - 8
20 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 10 - 7
21 Solomon Mire Zimbabwe 3 3 9 - 7
22 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 2 6 - 4
23 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1 4 - 4
24 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 3 - 3
25 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 82 1 69
2 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 1 66
3 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 1 60
4 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 3
2 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 80 1
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 1
4 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 1
5 Khaya Zondo South Africa 2 2 46 1
6 Christiaan Jonker South Africa 2 2 31 1
7 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 1
8 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 104 18
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 82 13
3 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 104 11
4 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 80 9
5 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 64 9
6 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 59 7
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 41 7
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 72 6
9 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 36 5
10 Christiaan Jonker South Africa 2 2 31 5
11 Khaya Zondo South Africa 2 2 46 3
12 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 3
13 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 23 3
14 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 17 3
15 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 15 3
16 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 26 2
17 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 22 2
18 Willem Mulder South Africa 1 1 14 2
19 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 28 1
20 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 3 10 1
21 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 2 6 1
22 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1 4 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Reeza Hendricks South Africa 3 5
2 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 4
3 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 4
4 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2
5 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 3 2
6 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 2
7 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2
8 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 1
9 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 1
10 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 1
11 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 1
12 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 1
13 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 1
14 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 1
15 Solomon Mire Zimbabwe 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 126 10 1
2 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 137 6 0
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 108 5 0
4 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 93 5 0
5 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 108 5 0
6 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 144 4 0
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 105 4 0
8 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 91 4 0
9 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 156 3 0
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 145 2 0
11 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 30 2 0
12 Willem Mulder South Africa 1 1 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 126 91 10 1
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 108 63 5 -
4 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 144 116 4 -
8 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 93 48 5 -
10 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 105 72 4 -
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 1 24 14 0 -
16 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 108 66 5 -
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 156 102 3 -
19 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 91 45 4 -
22 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 145 116 2 -
24 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 1 60 72 0 -
25 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 137 112 6 -
26 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 30 26 2 -
27 Willem Mulder South Africa 1 1 36 19 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 2.97 28.57
2 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 3.1 72.73
3 Willem Mulder South Africa 1 1 3.17 82.35
4 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 3.5 52.83
5 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 1 3.5 36.67
6 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 3.67 0
7 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 3.92 51.52
8 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 4.11 77.36
9 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 4.33 25
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 4.8 89.13
11 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 4.83 104.55
12 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 4.91 21.43
13 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 5.2 68.18
14 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 1 7.2 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 4.33 9.10
2 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 3.1 9.60
3 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 2.97 11.25
4 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 3.5 12.60
5 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 5.2 13.00
6 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 2 3.67 13.20
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 4.11 18.00
8 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 3 3 4.91 18.67
9 Willem Mulder South Africa 1 1 3.17 19.00
10 Brandon Mavuta Zimbabwe 3 3 4.83 29.00
11 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 3.92 34.00
12 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 4.8 58.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 132.69 6 2
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 62 124.00 4 3
3 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 58 123.40 5 2
4 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 53 176.67 2 5
5 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 48 82.76 5 1
6 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 46 158.62 7 2
7 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 35 175.00 2 2
8 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 126.92 3 1
9 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 31 110.71 4 1
10 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 22 95.65 2 2
11 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 146.67 1 2
12 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 16 100.00 1 1
13 Christiaan Jonker South Africa 1 1 8 160.00 - 1
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 6 75.00 - 1
15 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 50.00 - -
16 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 3 60.00 - -
17 Gihahn Cloete South Africa 1 1 2 66.67 - -
18 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 53 176.67 26.5
2 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 35 175.00 35
3 Christiaan Jonker South Africa 1 1 8 160.00 8
4 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 46 158.62 23
5 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 146.67 22
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 132.69 34.5
7 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 126.92 0
8 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 62 124.00 31
9 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 58 123.40 58
10 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 31 110.71 15.5
11 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 16 100.00 16
12 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 22 95.65 11
13 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 48 82.76 24
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 6 75.00 3
15 Gihahn Cloete South Africa 1 1 2 66.67 2
16 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 3 60.00 3
17 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 50.00 0
18 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 1 33.33 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 56 132.69 6 2
2 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 44 176.67 2 5
3 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 41 124.00 4 3
4 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 39 123.40 5 2
5 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 34 158.62 7 2
6 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 126.92 3 1
7 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 29 82.76 5 1
8 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 28 175.00 2 2
9 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 26 110.71 4 1
10 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 146.67 1 2
11 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 21 95.65 2 2
12 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 14 100.00 1 1
13 Christiaan Jonker South Africa 1 1 8 160.00 - 1
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 6 75.00 - 1
15 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 50.00 - -
16 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 3 60.00 - -
17 Gihahn Cloete South Africa 1 1 2 66.67 - -
18 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 1 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 58 58 1
2 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 35 35 1
3 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 34.5 0
4 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 62 31 0
5 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 53 26.5 0
6 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 48 24 0
7 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 46 23 0
8 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 22 0
9 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 16 16 1
10 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 31 15.5 0
11 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 22 11 0
12 Christiaan Jonker South Africa 1 1 8 8 0
13 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 3 3 0
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 6 3 0
15 Gihahn Cloete South Africa 1 1 2 2 0
16 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 1 1 0
17 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 0 1
18 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു Zimbabwe 2 1 0 0 1
19 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ South Africa 1 0 0 0 0
20 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 0 0 0 0
21 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 0 1
22 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 0 0 1
23 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 1 0 0 0
24 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 0 0 0 0
25 Robbie Frylinck South Africa 1 0 0 0 0
26 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 0 0 0 0
27 തരിസായി മുസാകണ്ട Zimbabwe 2 2 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 - 56
2 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 53 - 44
3 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 62 - 41
4 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 58 - 39
5 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 46 - 34
6 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 - 33
7 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 48 - 29
8 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 35 - 28
9 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 31 - 26
10 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 - 22
11 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 22 - 21
12 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 16 - 14
13 Christiaan Jonker South Africa 1 1 8 - 8
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 6 - 6
15 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 - 4
16 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 3 - 3
17 Gihahn Cloete South Africa 1 1 2 - 2
18 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 1 56

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 53 5
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 62 3
3 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 2
4 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 58 2
5 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 46 2
6 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 35 2
7 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 22 2
8 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 2
9 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 48 1
10 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 1
11 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 31 1
12 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 16 1
13 Christiaan Jonker South Africa 1 1 8 1
14 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 6 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2 46 7
2 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 69 6
3 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 2 58 5
4 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 48 5
5 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 62 4
6 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 2 31 4
7 ജെപി ഡുമിനി South Africa 1 1 33 3
8 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 2 53 2
9 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 35 2
10 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 2 22 2
11 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 22 1
12 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 16 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4
2 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 3
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1
4 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 1
5 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1
6 Christiaan Jonker South Africa 1 1
7 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു Zimbabwe 2 1
8 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 2 1
9 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 1
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 1
11 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 24 5 1
2 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു Zimbabwe 2 2 46 3 0
3 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 2 36 3 0
4 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 42 3 0
5 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 44 2 0
6 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 48 2 0
7 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ South Africa 1 1 24 2 0
8 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 18 2 0
9 Robbie Frylinck South Africa 1 1 24 2 0
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 42 2 0
11 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 24 23 5 1
2 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 44 40 2 -
3 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 48 48 2 -
5 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 6 11 0 -
7 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു Zimbabwe 2 2 46 55 3 -
8 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ South Africa 1 1 24 22 2 -
16 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 18 25 2 -
17 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 2 36 66 3 -
18 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 42 43 3 -
22 Robbie Frylinck South Africa 1 1 24 20 2 -
23 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 42 53 2 -
25 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 48 80 1 -
27 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 36 58 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Robbie Frylinck South Africa 1 1 5 0
2 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 5.45 50
3 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ South Africa 1 1 5.5 0
4 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 5.75 0
5 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 6 175
6 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 6.14 0
7 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു Zimbabwe 2 2 7.17 0
8 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 7.57 124
9 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 8.33 0
10 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 9.67 100
11 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 10 0
12 Chamu Chibhabha Zimbabwe 1 1 11 60
13 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 2 11 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 5.75 4.60
2 Robbie Frylinck South Africa 1 1 5 10.00
3 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ South Africa 1 1 5.5 11.00
4 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 8.33 12.50
5 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 2 2 6.14 14.33
6 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു Zimbabwe 2 2 7.17 18.33
7 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 5.45 20.00
8 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 2 11 22.00
9 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 6 24.00
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 7.57 26.50
11 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 10 80.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X