ഹോം  »  Cricket  »  Pakistan vs Australia 2018  »  Stats

Pakistan vs Australia 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 229 46.73 19 -
2 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 67.86 12 1
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 44.80 17 1
4 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 166 43.12 10 4
5 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 52.72 14 2
6 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 56.94 15 1
7 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 4 153 56.88 19 -
8 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 55.27 7 4
9 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 42.47 11 2
10 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 122 47.10 11 -
11 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 101 36.20 9 -
12 Marnus Labuschagne Australia 2 4 81 52.94 6 1
13 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 71 30.21 6 -
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 63 52.94 5 2
15 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 39 52.70 4 1
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 35 71.43 4 1
17 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 4 30 31.91 4 -
18 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 19 24.05 1 -
19 Peter Siddle Australia 2 4 17 40.48 - -
20 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 4 14 32.56 2 -
21 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 3 11 19.64 - 1
22 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 7 63.64 1 -
23 Jon Holland Australia 2 3 5 18.52 - -
24 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4 18.18 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 35 71.43 11.67
2 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 67.86 63.33
3 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 7 63.64 0
4 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 56.94 80
5 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 4 153 56.88 38.25
6 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 55.27 43.67
7 Marnus Labuschagne Australia 2 4 81 52.94 20.25
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 63 52.94 15.75
9 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 52.72 41.25
10 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 39 52.70 9.75
11 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 122 47.10 30.5
12 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 229 46.73 76.33
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 44.80 45.25
14 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 166 43.12 41.5
15 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 42.47 62
16 Peter Siddle Australia 2 4 17 40.48 4.25
17 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 101 36.20 25.25
18 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 4 14 32.56 3.5
19 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 4 30 31.91 7.5
20 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 71 30.21 23.67
21 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 19 24.05 9.5
22 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 3 11 19.64 5.5
23 Jon Holland Australia 2 3 5 18.52 5
24 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4 18.18 0

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 141 46.73 19 -
2 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 4 126 56.88 19 -
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 110 43.12 10 4
4 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 99 55.27 7 4
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 94 56.94 15 1
6 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 94 67.86 12 1
7 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 80 52.72 14 2
8 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 76 42.47 11 2
9 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 72 47.10 11 -
10 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 64 36.20 9 -
11 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 62 44.80 17 1
12 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 61 30.21 6 -
13 Marnus Labuschagne Australia 2 4 43 52.94 6 1
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 34 52.94 5 2
15 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 28 71.43 4 1
16 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 15 52.70 4 1
17 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 4 13 31.91 4 -
18 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 3 10 19.64 - 1
19 Peter Siddle Australia 2 4 10 40.48 - -
20 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 4 7 32.56 2 -
21 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 7 63.64 1 -
22 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 6 24.05 1 -
23 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4 18.18 - -
24 Jon Holland Australia 2 3 3 18.52 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 80 0
2 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 229 76.33 0
3 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 63.33 0
4 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 62 0
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 45.25 0
6 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 43.67 1
7 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 166 41.5 0
8 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 41.25 0
9 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 4 153 38.25 0
10 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 122 30.5 0
11 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 101 25.25 0
12 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 71 23.67 1
13 Marnus Labuschagne Australia 2 4 81 20.25 0
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 63 15.75 0
15 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 35 11.67 0
16 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 39 9.75 0
17 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 19 9.5 2
18 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 4 30 7.5 0
19 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 3 11 5.5 1
20 Jon Holland Australia 2 3 5 5 2
21 Peter Siddle Australia 2 4 17 4.25 0
22 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 4 14 3.5 0
23 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4 0 2
24 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 7 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 229 1 141
2 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 4 153 1 126
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 166 1 110
4 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 - 99
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 - 94
6 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 - 94
7 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 - 80
8 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 - 76
9 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 122 - 72
10 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 101 - 64
11 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 - 62
12 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 71 - 61
13 Marnus Labuschagne Australia 2 4 81 - 43
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 63 - 34
15 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 35 - 28
16 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 39 - 15
17 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 4 30 - 13
18 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 3 11 - 10
19 Peter Siddle Australia 2 4 17 - 10
20 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 4 14 - 7
21 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 7 - 7
22 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 19 - 6
23 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4 - 4
24 Jon Holland Australia 2 3 5 - 3

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 2 94
2 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 2 94
3 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 229 1 141
4 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 1 99
5 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 1 80
6 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 1 76
7 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 122 1 72
8 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 101 1 64
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 1 62
10 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 71 1 61

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 166 4
2 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 4
3 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 2
4 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 2
5 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 63 2
6 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 1
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 1
8 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 1
9 Marnus Labuschagne Australia 2 4 81 1
10 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 39 1
11 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 35 1
12 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 3 11 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 2 3 229 19
2 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 4 153 19
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 4 181 17
4 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 2 160 15
5 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4 165 14
6 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3 190 12
7 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 2 124 11
8 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4 122 11
9 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 4 166 10
10 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 101 9
11 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 131 7
12 Marnus Labuschagne Australia 2 4 81 6
13 ടിം പെയിൻ Australia 2 4 71 6
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 63 5
15 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 39 4
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 35 4
17 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 4 30 4
18 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 4 14 2
19 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 19 1
20 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 7 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ടിം പെയിൻ Australia 2 5
2 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 4
3 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 4
4 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 4
5 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 3
6 Marnus Labuschagne Australia 2 3
7 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 2 3
8 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 2
9 ബാബർ അസം Pakistan 2 1
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1
11 Jon Holland Australia 2 1
12 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 1
13 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 1
14 Peter Siddle Australia 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 4 454 17 2
2 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 887 12 0
3 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 441 9 1
4 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 675 8 0
5 Marnus Labuschagne Australia 2 4 234 7 0
6 Jon Holland Australia 2 4 468 4 0
7 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 368 4 0
8 Peter Siddle Australia 2 4 384 3 0
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 3 180 2 0
10 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 90 1 0
11 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 4 454 180 17 2
2 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 441 158 9 1
4 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 1 6 1 0 -
5 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 1 6 3 0 -
8 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 1 54 16 0 -
10 Jon Holland Australia 2 4 468 300 4 -
11 Marnus Labuschagne Australia 2 4 234 157 7 -
12 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 90 67 1 -
13 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 3 180 98 2 -
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 368 177 4 -
15 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 54 31 1 -
16 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 887 385 12 -
17 Peter Siddle Australia 2 4 384 168 3 -
21 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 2 18 10 0 -
23 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 2 162 81 0 -
24 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 675 298 8 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 2 1 1 52.72
2 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 2 1 1.78 43.12
3 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 2.15 52.7
4 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 4 2.38 19.64
5 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 2.6 24.05
6 Peter Siddle Australia 2 4 2.62 40.48
7 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 2.65 71.43
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 2.89 52.94
9 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 1 3 36.2
10 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 2 3 63.64
11 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 3 3.27 31.91
12 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 2 3.33 47.1
13 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 3.44 56.88
14 Jon Holland Australia 2 4 3.85 18.52
15 Marnus Labuschagne Australia 2 4 4.03 52.94
16 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4.47 18.18

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 2 4 2.38 10.59
2 ബിലാൽ ആസിഫ് Pakistan 2 4 2.15 17.56
3 Marnus Labuschagne Australia 2 4 4.03 22.43
4 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 3.44 31.00
5 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 4 2.6 32.08
6 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 2.65 37.25
7 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 4 2.89 44.25
8 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 3 3.27 49.00
9 Peter Siddle Australia 2 4 2.62 56.00
10 മിർ ഹംസ Pakistan 1 2 4.47 67.00
11 Jon Holland Australia 2 4 3.85 75.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 128.30 8 -
2 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 20 153.85 4 -
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 18 112.50 1 -
4 Ben McDermott Australia 1 1 10 100.00 1 -
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 1 16.67 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 20 153.85 20
2 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 128.30 0
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 18 112.50 18
4 Ben McDermott Australia 1 1 10 100.00 0
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 1 16.67 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 128.30 8 -
2 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 20 153.85 4 -
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 18 112.50 1 -
4 Ben McDermott Australia 1 1 10 100.00 1 -
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 1 16.67 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 20 20 0
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 18 18 0
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 1 1 0
4 ആദം സാംപ Australia 1 0 0 0 0
5 അലക്സ് കെറി Australia 1 0 0 0 0
6 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 0 0 0 0
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 0 0 0 0
8 Ben McDermott Australia 1 1 10 0 1
9 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 0 0 0 0
10 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 0 1
11 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 - 68
2 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 20 - 20
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 18 - 18
4 Ben McDermott Australia 1 1 10 - 10
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 1 68

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 68 8
2 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 20 4
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 18 1
4 Ben McDermott Australia 1 1 10 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1
2 Ben McDermott Australia 1 1
3 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 24 2 0
2 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 24 2 0
3 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
2 ആദം സാംപ Australia 1 1 24 22 0 -
4 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 24 39 1 -
5 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 18 10 0 -
7 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 24 20 2 -
9 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 6 5 0 -
11 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 24 20 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 3.33 0
2 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 5 0
3 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 5 128.3
4 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 5 0
5 ആദം സാംപ Australia 1 1 5.5 0
6 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 9.75 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 5 10.00
2 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 5 10.00
3 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 9.75 39.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X