ഹോം  »  Cricket  »  New Zealand vs Bangladesh 2021  »  Stats

New Zealand vs Bangladesh 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 3 3 225 88.24 26 -
2 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 2 128 90.78 11 -
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 82.07 8 5
4 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 112 114.29 11 2
5 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 69.70 12 1
6 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 71.54 7 2
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 84 118.31 8 5
8 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 80 86.96 9 -
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 78 51.32 6 -
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 40 65.57 4 -
11 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2 34 89.47 2 -
12 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 33 60.00 3 1
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 24 72.73 1 2
14 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 33.93 3 -
15 Will Young New Zealand 2 2 12 92.31 2 -
16 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 7 175.00 - -
17 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 1 1 7 50.00 1 -
18 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 4 14.29 - -
19 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 1 3 300.00 - -
20 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 1 20.00 - -
21 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 1 8.33 - -
22 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 1 3 300.00 0
2 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 7 175.00 0
3 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 84 118.31 28
4 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 112 114.29 0
5 Will Young New Zealand 2 2 12 92.31 12
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 2 128 90.78 128
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2 34 89.47 17
8 Devon Conway New Zealand 3 3 225 88.24 75
9 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 80 86.96 40
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 82.07 59.5
11 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 24 72.73 8
12 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 71.54 44
13 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 69.70 30.67
14 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 40 65.57 13.33
15 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 33 60.00 11
16 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 78 51.32 26
17 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 1 1 7 50.00 7
18 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 33.93 9.5
19 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 1 25.00 1
20 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 1 20.00 1
21 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 4 14.29 4
22 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 1 8.33 0.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 3 3 126 88.24 26 -
2 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 2 110 90.78 11 -
3 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 100 114.29 11 2
4 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 78 69.70 12 1
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 76 82.07 8 5
6 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 73 71.54 7 2
7 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 49 86.96 9 -
8 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 38 118.31 8 5
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 34 51.32 6 -
10 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 32 60.00 3 1
11 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2 30 89.47 2 -
12 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 21 65.57 4 -
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 14 72.73 1 2
14 Will Young New Zealand 2 2 11 92.31 2 -
15 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 10 33.93 3 -
16 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 7 175.00 - -
17 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 1 1 7 50.00 1 -
18 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 4 14.29 - -
19 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 1 3 300.00 - -
20 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 1 20.00 - -
21 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 1 8.33 - -
22 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 2 128 128 1
2 Devon Conway New Zealand 3 3 225 75 0
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 59.5 1
4 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 44 1
5 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 80 40 1
6 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 30.67 0
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 84 28 0
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 78 26 0
9 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2 34 17 0
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 40 13.33 0
11 Will Young New Zealand 2 2 12 12 1
12 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 33 11 0
13 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 9.5 0
14 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 24 8 0
15 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 1 1 7 7 0
16 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 4 4 0
17 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 1 1 0
18 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 1 1 1
19 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 1 0.5 0
20 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 112 0 2
21 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 3 0 0 0 0
22 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 3 0 0 0 0
23 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 1 3 0 1
24 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 7 0 1
25 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Devon Conway New Zealand 3 3 225 1 126
2 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 2 128 1 110
3 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 112 1 100
4 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 - 78
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 - 76
6 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 - 73
7 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 80 - 49
8 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 84 - 38
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 78 - 34
10 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 33 - 32
11 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2 34 - 30
12 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 40 - 21
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 24 - 14
14 Will Young New Zealand 2 2 12 - 11
15 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 - 10
16 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 7 - 7
17 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 1 1 7 - 7
18 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 4 - 4
19 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 1 3 - 3
20 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 1 - 1
21 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 2 1 - 1
22 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Devon Conway New Zealand 3 3 225 1 126
2 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 1 78
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 1 76
4 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 1 73

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 5
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 84 5
3 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 112 2
4 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 2
5 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 24 2
6 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 1
7 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 33 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Devon Conway New Zealand 3 3 225 26
2 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 92 12
3 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 2 128 11
4 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 112 11
5 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 80 9
6 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 119 8
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 84 8
8 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 88 7
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 78 6
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 40 4
11 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 33 3
12 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 3
13 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2 34 2
14 Will Young New Zealand 2 2 12 2
15 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 24 1
16 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 1 1 7 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Devon Conway New Zealand 3 3
2 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3
3 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3
4 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3
5 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3
6 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 2
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 2
9 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 1
11 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 1
12 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 1
13 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 1
14 Will Young New Zealand 2 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 148 7 1
2 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 3 3 174 6 0
3 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 173 5 0
4 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 126 4 0
5 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 135 3 0
6 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 60 3 0
7 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 3 3 156 2 0
8 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 138 2 0
9 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 3 144 2 0
10 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 26 1 0
11 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 57 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 148 127 7 1
2 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 30 33 0 -
3 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 26 49 1 -
4 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 3 3 156 91 2 -
5 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 138 105 2 -
6 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 3 3 174 101 6 -
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 102 70 0 -
8 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 126 81 4 -
9 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 1 12 12 0 -
10 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 44 43 0 -
11 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 135 175 3 -
12 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 60 70 3 -
13 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 57 49 1 -
14 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 3 144 142 2 -
15 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 173 113 5 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 3 3 3.48 0
2 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 3 3 3.5 0
3 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 3.86 300
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 3.92 0
5 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 4.12 8.33
6 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 4.57 72.73
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 5.15 89.47
8 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 5.16 60
9 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 1 1 5.86 175
10 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 3 5.92 33.93
11 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 1 6 71.54
12 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 6.6 114.29
13 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 7 14.29
14 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 7.78 25
15 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 11.31 20

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 3 3 3.48 16.83
2 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 5.15 18.14
3 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 3.86 20.25
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 3.92 22.60
5 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 7 23.33
6 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 3 3 3.5 45.50
7 Hasan Mahmud Bangladesh 1 1 11.31 49.00
8 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 5.16 49.00
9 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 4.57 52.50
10 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 7.78 58.33
11 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 3 3 5.92 71.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 3 2 107 175.41 13 3
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 100 156.25 6 8
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 204.26 8 5
4 Finn Allen New Zealand 3 3 88 220.00 12 4
5 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 84 127.27 10 2
6 Will Young New Zealand 3 2 67 142.55 2 5
7 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 178.38 8 3
8 Afif Hossain Bangladesh 3 3 55 127.91 5 2
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 45 204.55 7 -
10 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 37 92.50 3 1
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 2 32 152.38 5 -
12 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 13 162.50 - 1
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 12 133.33 - 1
14 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 11 110.00 1 1
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 10 90.91 2 -
16 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 1 8 133.33 1 -
17 Mark Chapman New Zealand 3 2 7 87.50 1 -
18 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 5 62.50 - -
19 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 5 125.00 1 -
20 Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 3 60.00 - -
21 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Finn Allen New Zealand 3 3 88 220.00 29.33
2 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 45 204.55 45
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 204.26 96
4 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 178.38 22
5 Devon Conway New Zealand 3 2 107 175.41 107
6 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 13 162.50 13
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 100 156.25 33.33
8 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 2 32 152.38 16
9 Will Young New Zealand 3 2 67 142.55 33.5
10 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 12 133.33 6
11 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 1 8 133.33 8
12 Afif Hossain Bangladesh 3 3 55 127.91 18.33
13 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 84 127.27 28
14 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 5 125.00 5
15 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 11 110.00 5.5
16 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 37 92.50 37
17 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 10 90.91 3.33
18 Mark Chapman New Zealand 3 2 7 87.50 7
19 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 5 62.50 2.5
20 Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 3 60.00 3
21 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 50.00 0

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 3 2 92 175.41 13 3
2 Finn Allen New Zealand 3 3 71 220.00 12 4
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 58 204.26 8 5
4 Will Young New Zealand 3 2 53 142.55 2 5
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 51 178.38 8 3
6 Afif Hossain Bangladesh 3 3 45 127.91 5 2
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 44 156.25 6 8
8 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 38 127.27 10 2
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 34 204.55 7 -
10 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 34 92.50 3 1
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 2 21 152.38 5 -
12 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 13 162.50 - 1
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 12 133.33 - 1
14 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 1 8 133.33 1 -
15 Mark Chapman New Zealand 3 2 7 87.50 1 -
16 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 6 90.91 2 -
17 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 6 110.00 1 1
18 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 5 125.00 1 -
19 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 4 62.50 - -
20 Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 3 60.00 - -
21 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Devon Conway New Zealand 3 2 107 107 1
2 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 96 2
3 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 45 45 1
4 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 37 37 1
5 Will Young New Zealand 3 2 67 33.5 0
6 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 100 33.33 0
7 Finn Allen New Zealand 3 3 88 29.33 0
8 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 84 28 0
9 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 22 0
10 Afif Hossain Bangladesh 3 3 55 18.33 0
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 2 32 16 0
12 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 13 13 0
13 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 1 8 8 0
14 Mark Chapman New Zealand 3 2 7 7 1
15 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 12 6 1
16 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 11 5.5 0
17 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 5 5 1
18 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 10 3.33 0
19 Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 3 3 1
20 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 5 2.5 0
21 ആദം മിൽനെ New Zealand 2 0 0 0 0
22 Hamish Bennett New Zealand 2 0 0 0 0
23 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 0 0 0 0
24 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 0 0 0 0
25 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 0 0 0 0
26 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 0 1
27 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 0 0 0 0
28 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Devon Conway New Zealand 3 2 107 - 92
2 Finn Allen New Zealand 3 3 88 - 71
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 - 58
4 Will Young New Zealand 3 2 67 - 53
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 - 51
6 Afif Hossain Bangladesh 3 3 55 - 45
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 100 - 44
8 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 84 - 38
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 45 - 34
10 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 37 - 34
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 2 32 - 21
12 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 13 - 13
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 12 - 12
14 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 1 8 - 8
15 Mark Chapman New Zealand 3 2 7 - 7
16 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 10 - 6
17 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 11 - 6
18 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 5 - 5
19 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 5 - 4
20 Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 3 - 3
21 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 - 3

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Devon Conway New Zealand 3 2 107 1 92
2 Finn Allen New Zealand 3 3 88 1 71
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 1 58
4 Will Young New Zealand 3 2 67 1 53
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 1 51

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 100 8
2 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 5
3 Will Young New Zealand 3 2 67 5
4 Finn Allen New Zealand 3 3 88 4
5 Devon Conway New Zealand 3 2 107 3
6 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 3
7 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 84 2
8 Afif Hossain Bangladesh 3 3 55 2
9 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 37 1
10 മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 1 1 13 1
11 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 12 1
12 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 11 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Devon Conway New Zealand 3 2 107 13
2 Finn Allen New Zealand 3 3 88 12
3 Mohammad Naim Bangladesh 3 3 84 10
4 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 96 8
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 66 8
6 Daryl Mitchell New Zealand 3 2 45 7
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 100 6
8 Afif Hossain Bangladesh 3 3 55 5
9 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 2 32 5
10 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 37 3
11 Will Young New Zealand 3 2 67 2
12 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 10 2
13 Shoriful Islam Bangladesh 3 2 11 1
14 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 1 8 1
15 Mark Chapman New Zealand 3 2 7 1
16 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 5 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3
2 Afif Hossain Bangladesh 3 2
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 2
4 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2
5 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 2
6 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 2
7 ആദം മിൽനെ New Zealand 2 1
8 Devon Conway New Zealand 3 1
9 Mahedi Hasan Bangladesh 3 1
10 Mark Chapman New Zealand 3 1
11 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 1
12 Mohammad Naim Bangladesh 3 1
13 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 1
14 Will Young New Zealand 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 60 6 0
2 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 42 4 0
3 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 60 4 0
4 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 12 4 0
5 ആദം മിൽനെ New Zealand 2 2 30 3 0
6 Hamish Bennett New Zealand 2 2 42 3 0
7 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 36 3 0
8 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 33 2 0
9 Nasum Ahmed Bangladesh 3 3 60 2 0
10 Shoriful Islam Bangladesh 3 3 54 2 0
11 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 35 2 0
12 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം മിൽനെ New Zealand 2 2 30 58 3 -
2 Daryl Mitchell New Zealand 3 1 12 21 0 -
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 33 36 2 -
4 Hamish Bennett New Zealand 2 2 42 51 3 -
5 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 42 62 4 -
6 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 36 38 3 -
7 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 60 116 4 -
8 Mark Chapman New Zealand 3 1 6 9 0 -
9 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 42 78 1 -
10 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 1 24 48 0 -
11 Nasum Ahmed Bangladesh 3 3 60 84 2 -
12 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 12 33 0 -
13 Shoriful Islam Bangladesh 3 3 54 87 2 -
14 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 35 73 2 -
15 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 60 70 6 -
16 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 12 13 4 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 6.33 0
2 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 6.5 0
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 6.55 204.26
4 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 7 0
5 Hamish Bennett New Zealand 2 2 7.29 0
6 Nasum Ahmed Bangladesh 3 3 8.4 60
7 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 8.86 0
8 Mark Chapman New Zealand 3 1 9 87.5
9 Shoriful Islam Bangladesh 3 3 9.67 110
10 Daryl Mitchell New Zealand 3 1 10.5 204.55
11 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 11.14 92.5
12 ആദം മിൽനെ New Zealand 2 2 11.6 0
13 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 11.6 133.33
14 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 1 12 0
15 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 12.51 125
16 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 16.5 50

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 6.5 3.25
2 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 7 11.67
3 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 6.33 12.67
4 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 8.86 15.50
5 Hamish Bennett New Zealand 2 2 7.29 17.00
6 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 3 3 6.55 18.00
7 ആദം മിൽനെ New Zealand 2 2 11.6 19.33
8 Mahedi Hasan Bangladesh 3 3 11.6 29.00
9 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 2 12.51 36.50
10 Nasum Ahmed Bangladesh 3 3 8.4 42.00
11 Shoriful Islam Bangladesh 3 3 9.67 43.50
12 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 2 2 11.14 78.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X