ഹോം  »  Cricket  »  Pakistan vs Zimbabwe 2020  »  Stats

Pakistan vs Zimbabwe 2020 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 148 91.36 14 5
2 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 107 78.68 11 -
3 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 104.35 10 2
4 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 94.05 10 1
5 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 86.59 6 2
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 65 85.53 9 -
7 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2 44 54.32 6 -
8 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 43 79.63 9 -
9 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 130.77 1 2
10 Haider Ali Pakistan 1 1 29 120.83 1 2
11 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 28 73.68 1 1
12 Brian Chari Zimbabwe 2 2 27 55.10 3 1
13 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1 23 143.75 3 -
14 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 22 78.57 2 1
15 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 2 19 90.48 4 -
16 Mohammad Rizwan Pakistan 2 2 15 44.12 - -
17 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 12 40.00 - -
18 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 12 75.00 1 -
19 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 10 66.67 1 -
20 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1 8 160.00 1 -
21 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 8 133.33 1 -
22 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 1 14.29 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1 8 160.00 0
2 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1 23 143.75 23
3 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 8 133.33 8
4 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 130.77 0
5 Haider Ali Pakistan 1 1 29 120.83 29
6 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 104.35 96
7 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 94.05 39.5
8 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 148 91.36 74
9 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 2 19 90.48 9.5
10 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 86.59 71
11 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 65 85.53 32.5
12 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 43 79.63 21.5
13 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 107 78.68 53.5
14 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 22 78.57 11
15 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 12 75.00 6
16 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 28 73.68 28
17 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 10 66.67 5
18 Brian Chari Zimbabwe 2 2 27 55.10 13.5
19 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2 44 54.32 22
20 Mohammad Rizwan Pakistan 2 2 15 44.12 7.5
21 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 12 40.00 6
22 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 1 14.29 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 112 91.36 14 5
2 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 77 104.35 10 2
3 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 75 94.05 10 1
4 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 86.59 6 2
5 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 58 78.68 11 -
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 55 85.53 9 -
7 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2 41 54.32 6 -
8 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 130.77 1 2
9 Haider Ali Pakistan 1 1 29 120.83 1 2
10 Brian Chari Zimbabwe 2 2 25 55.10 3 1
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1 23 143.75 3 -
12 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 22 79.63 9 -
13 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 17 78.57 2 1
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 16 73.68 1 1
15 Mohammad Rizwan Pakistan 2 2 14 44.12 - -
16 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 2 13 90.48 4 -
17 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 11 40.00 - -
18 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1 8 160.00 1 -
19 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 8 66.67 1 -
20 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 8 133.33 1 -
21 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 7 75.00 1 -
22 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 1 14.29 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 96 1
2 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 148 74 0
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 71 0
4 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 107 53.5 0
5 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 39.5 0
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 65 32.5 0
7 Haider Ali Pakistan 1 1 29 29 0
8 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 28 28 1
9 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1 23 23 0
10 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2 44 22 0
11 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 43 21.5 0
12 Brian Chari Zimbabwe 2 2 27 13.5 0
13 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 22 11 0
14 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 2 19 9.5 0
15 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 8 8 0
16 Mohammad Rizwan Pakistan 2 2 15 7.5 0
17 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 12 6 0
18 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 12 6 0
19 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 10 5 0
20 Haris Rauf Pakistan 2 0 0 0 0
21 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 0 1
22 Muhammad Musa Pakistan 1 0 0 0 0
23 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 1 0 2
24 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1 8 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 148 1 112
2 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 - 77
3 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 - 75
4 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 - 71
5 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 107 - 58
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 65 - 55
7 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2 44 - 41
8 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 - 34
9 Haider Ali Pakistan 1 1 29 - 29
10 Brian Chari Zimbabwe 2 2 27 - 25
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1 23 - 23
12 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 43 - 22
13 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 22 - 17
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 28 - 16
15 Mohammad Rizwan Pakistan 2 2 15 - 14
16 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 2 19 - 13
17 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 12 - 11
18 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1 8 - 8
19 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 10 - 8
20 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 8 - 8
21 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 12 - 7
22 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 1 77
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 1 75
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 1 71
4 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 107 1 58
5 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 65 1 55

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 148 5
2 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 2
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 2
4 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 2
5 Haider Ali Pakistan 1 1 29 2
6 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 1
7 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 28 1
8 Brian Chari Zimbabwe 2 2 27 1
9 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 22 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2 148 14
2 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 107 11
3 ബാബർ അസം Pakistan 2 2 96 10
4 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 79 10
5 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 65 9
6 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 43 9
7 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 71 6
8 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2 44 6
9 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 2 19 4
10 Brian Chari Zimbabwe 2 2 27 3
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1 23 3
12 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 22 2
13 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 1 34 1
14 Haider Ali Pakistan 1 1 29 1
15 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 28 1
16 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 12 1
17 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 10 1
18 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1 8 1
19 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 8 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4
2 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 2 2
3 Mohammad Rizwan Pakistan 2 2
4 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 2
5 Haider Ali Pakistan 1 1
6 Haris Rauf Pakistan 2 1
7 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1
8 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 1
9 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 60 5 1
2 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 2 120 5 1
3 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 90 4 0
4 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 58 4 0
5 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 102 2 0
6 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 2 90 2 0
7 Muhammad Musa Pakistan 1 1 37 2 0
8 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 84 2 0
9 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 54 1 0
10 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 102 1 0
11 Haris Rauf Pakistan 2 2 102 1 0
12 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 1 30 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 60 40 5 1
2 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 2 120 85 5 1
3 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 102 87 2 -
4 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 54 81 1 -
5 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 1 12 16 0 -
6 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 102 87 1 -
7 Haris Rauf Pakistan 2 2 102 88 1 -
8 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 2 90 92 2 -
9 Muhammad Musa Pakistan 1 1 37 21 2 -
10 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 84 74 0 -
11 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 1 30 31 1 -
12 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 84 68 2 -
13 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 90 80 4 -
14 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 58 41 4 -
15 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 56 45 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Muhammad Musa Pakistan 1 1 3.41 0
2 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 4 73.68
3 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 4.24 133.33
4 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 2 4.25 160
5 Wesley Madhevere Zimbabwe 2 2 4.82 85.53
6 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 4.86 66.67
7 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 5.12 78.57
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 5.12 143.75
9 Haris Rauf Pakistan 2 2 5.18 0
10 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 5.29 14.29
11 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 5.33 75
12 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 2 6.13 130.77
13 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 1 6.2 94.05
14 Chamu Chibhabha Zimbabwe 2 1 8 90.48
15 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 9 40

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 4 8.00
2 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 4.24 10.25
3 Muhammad Musa Pakistan 1 1 3.41 10.50
4 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 2 4.25 17.00
5 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 5.33 20.00
6 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 1 6.2 31.00
7 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 4.86 34.00
8 Blessing Muzarabani Zimbabwe 2 2 5.12 43.50
9 ഇമദ് വസിം Pakistan 2 2 6.13 46.00
10 കാൾ മുംബ Zimbabwe 2 2 9 81.00
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 5.12 87.00
12 Haris Rauf Pakistan 2 2 5.18 88.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 160.24 17 2
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 122.62 13 2
3 Haider Ali Pakistan 3 3 100 140.85 8 5
4 Khushdil Shah Pakistan 3 3 52 185.71 6 3
5 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 46 117.95 6 1
6 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 45 95.74 3 2
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 43 110.26 4 -
8 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 124.24 4 1
9 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 41 107.89 3 2
10 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 41 102.50 1 1
11 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 38 111.76 6 -
12 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 112.50 3 1
13 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 31 103.33 4 -
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 14 93.33 2 -
15 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 11 91.67 - 1
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 11 137.50 2 -
17 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 1 5 83.33 1 -
18 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 4 66.67 1 -
19 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 1 3 60.00 - -
20 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 2 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Khushdil Shah Pakistan 3 3 52 185.71 0
2 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 160.24 66.5
3 Haider Ali Pakistan 3 3 100 140.85 50
4 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 11 137.50 11
5 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 124.24 0
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 122.62 51.5
7 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 46 117.95 15.33
8 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 112.50 36
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 38 111.76 19
10 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 43 110.26 21.5
11 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 41 107.89 13.67
12 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 31 103.33 10.33
13 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 41 102.50 20.5
14 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 45 95.74 15
15 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 14 93.33 7
16 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 11 91.67 11
17 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 1 5 83.33 0
18 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 4 66.67 4
19 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 1 3 60.00 0
20 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 2 50.00 0

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 82 160.24 17 2
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 70 122.62 13 2
3 Haider Ali Pakistan 3 3 66 140.85 8 5
4 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 124.24 4 1
5 Khushdil Shah Pakistan 3 3 36 185.71 6 3
6 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 112.50 3 1
7 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 32 102.50 1 1
8 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 31 117.95 6 1
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 28 110.26 4 -
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 25 111.76 6 -
11 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 21 107.89 3 2
12 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 21 95.74 3 2
13 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 20 103.33 4 -
14 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 11 91.67 - 1
15 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 11 137.50 2 -
16 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 7 93.33 2 -
17 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 1 5 83.33 1 -
18 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 4 66.67 1 -
19 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 1 3 60.00 - -
20 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 2 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 66.5 0
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 51.5 1
3 Haider Ali Pakistan 3 3 100 50 1
4 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 36 0
5 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 43 21.5 0
6 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 41 20.5 1
7 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 38 19 0
8 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 46 15.33 0
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 45 15 0
10 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 41 13.67 0
11 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 11 11 0
12 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 11 11 0
13 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 31 10.33 0
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 14 7 0
15 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 4 4 0
16 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 0 1
17 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 1 5 0 1
18 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 0 0 0 0
19 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 2 0 1
20 Haris Rauf Pakistan 3 0 0 0 0
21 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 0 0 0 0
22 Khushdil Shah Pakistan 3 3 52 0 3
23 Mohammad Rizwan Pakistan 3 1 0 0 1
24 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 0 0 0 0
25 Muhammad Musa Pakistan 1 0 0 0 0
26 Richard Ngarava Zimbabwe 2 0 0 0 0
27 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 1 0 0 0 0
28 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 1 3 0 1
29 Usman Qadir Pakistan 3 0 0 0 0
30 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 - 82
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 - 70
3 Haider Ali Pakistan 3 3 100 - 66
4 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 - 41
5 Khushdil Shah Pakistan 3 3 52 - 36
6 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 - 36
7 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 41 - 32
8 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 46 - 31
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 43 - 28
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 38 - 25
11 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 41 - 21
12 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 45 - 21
13 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 31 - 20
14 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 11 - 11
15 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 11 - 11
16 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 14 - 7
17 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 1 5 - 5
18 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 4 - 4
19 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 1 3 - 3
20 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 2 82
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 1 70
3 Haider Ali Pakistan 3 3 100 1 66

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Haider Ali Pakistan 3 3 100 5
2 Khushdil Shah Pakistan 3 3 52 3
3 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 2
4 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 2
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 45 2
6 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 41 2
7 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 46 1
8 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 1
9 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 41 1
10 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 1
11 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 11 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 133 17
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 103 13
3 Haider Ali Pakistan 3 3 100 8
4 Khushdil Shah Pakistan 3 3 52 6
5 Chamu Chibhabha Zimbabwe 3 3 46 6
6 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 38 6
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 43 4
8 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 41 4
9 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 31 4
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 45 3
11 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3 41 3
12 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 36 3
13 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 14 2
14 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 11 2
15 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 41 1
16 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 1 5 1
17 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 4 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 3 3
2 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3
3 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3
4 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 2
5 Haider Ali Pakistan 3 2
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 2
7 ബാബർ അസം Pakistan 3 1
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1
9 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1
10 Khushdil Shah Pakistan 3 1
11 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Usman Qadir Pakistan 3 3 66 8 0
2 Haris Rauf Pakistan 3 3 72 6 0
3 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 3 59 4 0
4 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 24 2 0
5 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 72 2 0
6 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 2 2 48 2 0
7 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 48 1 0
8 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 12 1 0
9 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 43 1 0
10 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 1 1 18 1 0
11 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 3 59 72 4 -
2 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 24 35 0 -
3 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 48 55 1 -
4 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 14 12 0 -
5 Haris Rauf Pakistan 3 3 72 94 6 -
6 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 24 27 2 -
7 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 12 28 1 -
8 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 6 7 0 -
9 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 72 75 2 -
10 Muhammad Musa Pakistan 1 1 24 23 0 -
11 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 43 65 1 -
12 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 1 18 27 0 -
13 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 12 22 0 -
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 24 39 0 -
15 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 1 1 18 25 1 -
16 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 42 52 0 -
17 Usman Qadir Pakistan 3 3 66 60 8 -
18 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 2 2 48 68 2 -
19 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 12 19 1 -
20 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 2 18 22 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Faraz Akram Zimbabwe 1 1 5.14 50
2 Usman Qadir Pakistan 3 3 5.45 0
3 Muhammad Musa Pakistan 1 1 5.75 0
4 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 6.25 0
5 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 6.75 0
6 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 6.88 0
7 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 1 7 112.5
8 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 3 7.32 83.33
9 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 2 7.33 122.62
10 Tendai Chisoro Zimbabwe 2 2 7.43 60
11 Haris Rauf Pakistan 3 3 7.83 0
12 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 1 1 8.33 0
13 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 2 2 8.5 0
14 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 2 2 8.75 110.26
15 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 1 9 102.5
16 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 9.07 0
17 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 9.5 137.5
18 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 2 9.75 93.33
19 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 11 111.76
20 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 14 91.67

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Usman Qadir Pakistan 3 3 5.45 7.50
2 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 6.75 13.50
3 Haris Rauf Pakistan 3 3 7.83 15.67
4 Blessing Muzarabani Zimbabwe 3 3 7.32 18.00
5 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 9.5 19.00
6 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 1 1 8.33 25.00
7 Milton Shumba Zimbabwe 1 1 14 28.00
8 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 2 2 8.5 34.00
9 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 6.25 37.50
10 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 6.88 55.00
11 Richard Ngarava Zimbabwe 2 2 9.07 65.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X