ഹോം  »  Cricket  »  New Zealand vs Bangladesh 2019  »  Stats

New Zealand vs Bangladesh 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 264 108.20 25 9
2 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 158 81.03 21 2
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 135 89.40 16 -
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 131 74.01 14 -
5 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 74.84 12 1
6 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 95 69.85 7 -
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 79 97.53 11 1
8 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 76 70.37 4 -
9 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 115.69 2 3
10 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 52 110.64 8 1
11 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 46 59.74 6 -
12 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 246.67 4 2
13 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 154.17 3 2
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 36 49.32 2 1
15 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 24 68.57 1 1
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 16 177.78 - 1
17 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 10 27.78 1 -
18 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 1 1 8 114.29 - -
19 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 5 27.78 1 -
20 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 3 18.75 - -
21 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 246.67 0
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 16 177.78 0
3 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 154.17 37
4 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 115.69 59
5 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 1 1 8 114.29 8
6 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 52 110.64 17.33
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 264 108.20 132
8 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 100.00 3
9 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 79 97.53 26.33
10 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 135 89.40 135
11 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 158 81.03 52.67
12 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 74.84 59.5
13 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 131 74.01 43.67
14 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 76 70.37 76
15 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 95 69.85 31.67
16 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 24 68.57 12
17 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 46 59.74 15.33
18 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 36 49.32 12
19 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 5 27.78 5
20 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 10 27.78 3.33
21 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 3 18.75 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 118 108.20 25 9
2 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 102 81.03 21 2
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 69 89.40 16 -
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 70.37 4 -
5 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 64 74.01 14 -
6 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 62 74.84 12 1
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 115.69 2 3
8 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 44 69.85 7 -
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 246.67 4 2
10 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 154.17 3 2
11 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 37 97.53 11 1
12 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 30 110.64 8 1
13 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 24 59.74 6 -
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 16 49.32 2 1
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 16 177.78 - 1
16 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 13 68.57 1 1
17 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 1 1 8 114.29 - -
18 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 5 27.78 1 -
19 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 5 27.78 1 -
20 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 100.00 - -
21 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 1 18.75 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 135 135 2
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 264 132 1
3 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 76 76 1
4 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 59.5 0
5 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 59 0
6 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 158 52.67 0
7 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 131 43.67 0
8 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 37 0
9 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 95 31.67 0
10 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 79 26.33 0
11 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 52 17.33 0
12 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 46 15.33 0
13 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 36 12 0
14 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 24 12 1
15 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 1 1 8 8 0
16 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 5 5 2
17 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 10 3.33 0
18 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 3 0
19 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 3 1 0
20 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 0 1
21 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 0 0 0 0
22 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 0 0 0 0
23 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 16 0 1
24 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 0 0 0 0
25 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 0 0 0 0
26 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 264 2 118
2 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 158 1 102
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 135 - 69
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 76 - 65
5 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 131 - 64
6 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 - 62
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 - 59
8 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 95 - 44
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 - 37
10 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 - 37
11 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 79 - 37
12 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 52 - 30
13 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 46 - 24
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 36 - 16
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 16 - 16
16 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 24 - 13
17 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 1 1 8 - 8
18 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 5 - 5
19 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 10 - 5
20 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 3 - 3
21 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 3 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 131 2 64
2 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 2 62
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 135 1 69
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 76 1 65
5 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 264 9
2 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 3
3 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 158 2
4 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 2
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 2
6 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 1
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 79 1
8 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 52 1
9 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 36 1
10 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 24 1
11 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 16 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 264 25
2 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 158 21
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 135 16
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 131 14
5 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 2 119 12
6 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 79 11
7 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 3 52 8
8 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 95 7
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 46 6
10 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 76 4
11 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 37 4
12 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 1 37 3
13 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1 59 2
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 36 2
15 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 24 1
16 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 3 10 1
17 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 5 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3
2 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3
3 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 1 2
4 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2
5 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 2
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 2
7 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 3 2
8 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 2
9 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 1
10 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 1
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 1
12 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1
13 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 1
14 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 56 6 1
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 173 6 0
3 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 180 5 0
4 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 162 4 0
5 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 114 3 0
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 108 3 0
7 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 84 2 0
8 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 100 2 0
9 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 145 2 0
10 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 60 2 0
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 60 1 0
12 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 147 1 0
13 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 138 1 0
14 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 56 65 6 1
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 84 62 2 -
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 100 71 2 -
8 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 180 137 5 -
9 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 60 80 1 -
11 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 147 121 1 -
12 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 114 78 3 -
13 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 145 127 2 -
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 108 91 3 -
16 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 138 135 1 -
18 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 162 171 4 -
20 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 54 64 1 -
21 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 66 69 0 -
22 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 2 12 18 0 -
24 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 60 52 2 -
26 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 173 126 6 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 4.11 0
2 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 4.26 154.17
3 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 4.37 0
4 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 4.43 246.67
5 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 4.57 0
6 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 4.94 68.57
7 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 5.06 177.78
8 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 5.2 0
9 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 5.26 97.53
10 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 5.87 69.85
11 സാബിർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 2 6.27 81.03
12 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 6.33 27.78
13 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 6.96 0
14 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 7.11 100
15 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 8 49.32
16 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 3 2 9 110.64

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 6.96 10.83
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 4.37 21.00
3 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 4.11 26.00
4 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 1 5.2 26.00
5 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 4.57 27.40
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 5.06 30.33
7 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 4.43 31.00
8 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 4.26 35.50
9 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 3 3 6.33 42.75
10 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 3 3 5.26 63.50
11 റൂബൽ ഹസൻ Bangladesh 1 1 7.11 64.00
12 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 8 80.00
13 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 4.94 121.00
14 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 5.87 135.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 84.24 44 2
2 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 75.69 30 1
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 65.96 40 4
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 204 88.31 19 4
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 198 75.86 28 6
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 165 62.50 18 3
7 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 160 76.19 16 -
8 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 55.33 19 1
9 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 58.50 16 -
10 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 137.50 7 5
11 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 64 51.20 10 -
12 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 4 58 40.56 8 -
13 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 134.29 6 3
14 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 45 41.28 6 1
15 BJ Watling New Zealand 2 2 39 54.17 3 -
16 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 16 66.67 - 2
17 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 11 110.00 1 1
18 അബു ജയദ് Bangladesh 2 4 9 28.12 1 -
19 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 2 8 19.51 1 -
20 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 21.05 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 137.50 0
2 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 134.29 47
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 11 110.00 5.5
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 204 88.31 102
5 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 84.24 69.5
6 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 160 76.19 80
7 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 198 75.86 49.5
8 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 75.69 274
9 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 16 66.67 8
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 65.96 62
11 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 165 62.50 82.5
12 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 58.50 29.25
13 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 55.33 67.5
14 BJ Watling New Zealand 2 2 39 54.17 19.5
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 64 51.20 16
16 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 45 41.28 11.25
17 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 4 58 40.56 14.5
18 അബു ജയദ് Bangladesh 2 4 9 28.12 3
19 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 21.05 4
20 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 2 8 19.51 4

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 200 75.69 30 1
2 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 200 88.31 19 4
3 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 161 62.50 18 3
4 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 149 75.86 28 6
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 146 65.96 40 4
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 132 55.33 19 1
7 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 126 84.24 44 2
8 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 107 76.19 16 -
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 76 137.50 7 5
10 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 4 47 40.56 8 -
11 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 134.29 6 3
12 Shadman Islam Bangladesh 2 4 37 58.50 16 -
13 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 33 51.20 10 -
14 BJ Watling New Zealand 2 2 31 54.17 3 -
15 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 16 66.67 - 2
16 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 15 41.28 6 1
17 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 10 110.00 1 1
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 2 8 19.51 1 -
19 അബു ജയദ് Bangladesh 2 4 4 28.12 1 -
20 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 21.05 1 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 274 1
2 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 204 102 0
3 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 165 82.5 0
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 160 80 0
5 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 69.5 0
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 67.5 0
7 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 62 0
8 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 198 49.5 0
9 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 47 0
10 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 29.25 0
11 BJ Watling New Zealand 2 2 39 19.5 0
12 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 64 16 0
13 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 4 58 14.5 0
14 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 45 11.25 0
15 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 16 8 0
16 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 11 5.5 0
17 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 4 1
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 2 8 4 0
19 അബു ജയദ് Bangladesh 2 4 9 3 1
20 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 0 2
21 Ebadat Hossain Bangladesh 2 4 0 0 2
22 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 1 0 0 0 0
23 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 0 0 0 0
24 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 0 0 0 0
25 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 1 200
2 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 204 1 200
3 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 165 1 161
4 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 198 1 149
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 1 146
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 1 132
7 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 1 126
8 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 160 1 107
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 - 76
10 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 4 58 - 47
11 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 - 47
12 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 - 37
13 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 64 - 33
14 BJ Watling New Zealand 2 2 39 - 31
15 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 16 - 16
16 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 45 - 15
17 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 11 - 10
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 2 8 - 8
19 അബു ജയദ് Bangladesh 2 4 9 - 4
20 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 2 126
2 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 1 200
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 1 146
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 160 1 107
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 1 76

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 198 6
2 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 5
3 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 4
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 204 4
5 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 165 3
6 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 3
7 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 2
8 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 16 2
9 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 1
10 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 1
11 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 45 1
12 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 11 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 278 44
2 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 248 40
3 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 274 30
4 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 4 198 28
5 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2 204 19
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 19
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2 165 18
8 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 2 160 16
9 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 16
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 64 10
11 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 4 58 8
12 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 99 7
13 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 6
14 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 45 6
15 BJ Watling New Zealand 2 2 39 3
16 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 2 11 1
17 അബു ജയദ് Bangladesh 2 4 9 1
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 2 8 1
19 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 2 9
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 6
3 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3
5 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3
6 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 3
7 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 2
8 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 2
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 1
10 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 1
11 Jeet Raval New Zealand 2 1
12 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1
13 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 2 1
14 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Neil Wagner New Zealand 2 4 404 16 2
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 408 13 1
3 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 390 7 0
4 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 293 3 0
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 198 2 0
6 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 1 2 144 2 0
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 1 294 2 0
8 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 2 162 2 0
9 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 1 126 2 0
10 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 258 1 0
11 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 1 6 1 0
12 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 1 84 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Neil Wagner New Zealand 2 4 404 224 16 2
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 408 275 13 1
3 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 293 197 3 -
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 198 98 2 -
6 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 258 191 1 -
9 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 1 12 13 0 -
10 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1 180 149 0 -
12 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 1 6 3 1 -
13 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 1 2 144 107 2 -
14 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 1 294 246 2 -
16 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 2 84 73 0 -
17 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 1 84 74 1 -
20 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 2 162 103 2 -
21 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 1 126 99 2 -
23 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 390 283 7 -
24 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 2 120 68 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 2.97 137.5
2 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 1 3 65.96
3 Neil Wagner New Zealand 2 4 3.33 134.29
4 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 1 2 3.4 0
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 2 3.81 75.86
6 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 4.03 28.12
7 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 4.04 0
8 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 4.35 0
9 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 4.44 0
10 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 1 2 4.46 0
11 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 1 4.71 19.51
12 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1 4.97 21.05
13 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 1 5.02 110
14 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 2 5.21 41.28
15 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 1 5.29 66.67
16 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 1 6.5 75.69

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 1 3 3.00
2 Neil Wagner New Zealand 2 4 3.33 14.00
3 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 4.04 21.15
4 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 4.35 40.43
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 2.97 49.00
6 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 1 1 4.71 49.50
7 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 2 2 3.81 51.50
8 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 1 2 4.46 53.50
9 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 4.03 65.67
10 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 1 5.29 74.00
11 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 1 5.02 123.00
12 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 4.44 191.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X