ഹോം  »  Cricket  »  England vs Australia 2020  »  Stats

England vs Australia 2020 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 138.71 15 3
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 125 137.36 15 4
3 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 145.78 13 4
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 84 135.48 7 3
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 116.13 6 3
6 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 116.00 4 -
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 43 113.16 3 -
8 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 108.33 2 1
9 മോയിൻ അലി England 3 3 38 115.15 3 2
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 33 106.45 1 1
11 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 31 140.91 3 2
12 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 29 152.63 4 -
13 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 18 128.57 1 -
14 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 155.56 1 1
15 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 260.00 1 1
16 ഇയാൻ മോർഗൻ England 2 2 12 133.33 2 -
17 Tom Banton England 3 3 12 60.00 1 -
18 ടോം കുറാൻ England 3 2 8 61.54 - -
19 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 4 100.00 - -
20 അലക്സ് കെറി Australia 2 2 3 25.00 - -
21 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 200.00 - -
22 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 260.00 0
2 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 200.00 0
3 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 155.56 14
4 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 29 152.63 0
5 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 145.78 121
6 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 31 140.91 10.33
7 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 138.71 43
8 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 125 137.36 41.67
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 84 135.48 42
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 2 2 12 133.33 6
11 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 18 128.57 18
12 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 116.13 24
13 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 116.00 29
14 മോയിൻ അലി England 3 3 38 115.15 19
15 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 43 113.16 21.5
16 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 108.33 0
17 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 33 106.45 11
18 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 4 100.00 4
19 ടോം കുറാൻ England 3 2 8 61.54 8
20 Tom Banton England 3 3 12 60.00 4
21 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 1 25.00 0
22 അലക്സ് കെറി Australia 2 2 3 25.00 1.5

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 77 145.78 13 4
2 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 66 138.71 15 3
3 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 116.00 4 -
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 116.13 6 3
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 46 137.36 15 4
6 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 108.33 2 1
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 35 135.48 7 3
8 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 29 152.63 4 -
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 26 106.45 1 1
10 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 23 113.16 3 -
11 മോയിൻ അലി England 3 3 23 115.15 3 2
12 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 18 140.91 3 2
13 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 14 128.57 1 -
14 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 155.56 1 1
15 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 260.00 1 1
16 Tom Banton England 3 3 8 60.00 1 -
17 ഇയാൻ മോർഗൻ England 2 2 7 133.33 2 -
18 ടോം കുറാൻ England 3 2 6 61.54 - -
19 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 4 100.00 - -
20 അലക്സ് കെറി Australia 2 2 2 25.00 - -
21 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 200.00 - -
22 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 1 25.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 121 1
2 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 43 0
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 84 42 1
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 125 41.67 0
5 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 29 0
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 24 0
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 43 21.5 1
8 മോയിൻ അലി England 3 3 38 19 1
9 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 18 18 1
10 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 14 0
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 33 11 0
12 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 31 10.33 0
13 ടോം കുറാൻ England 3 2 8 8 1
14 ഇയാൻ മോർഗൻ England 2 2 12 6 0
15 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 4 4 0
16 Tom Banton England 3 3 12 4 0
17 അലക്സ് കെറി Australia 2 2 3 1.5 0
18 ആദം സാംപ Australia 3 0 0 0 0
19 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 1 0 1
20 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 29 0 1
21 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 0 0 0 0
22 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 0 0 0 0
23 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 3 0 0 0 0
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 3 0 0 0 0
25 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 0 1
26 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 0 1
27 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 0 2

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 - 77
2 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 - 66
3 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 - 58
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 - 55
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 125 - 46
6 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 - 39
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 84 - 35
8 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 29 - 29
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 33 - 26
10 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 43 - 23
11 മോയിൻ അലി England 3 3 38 - 23
12 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 31 - 18
13 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 18 - 14
14 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 - 14
15 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 - 13
16 Tom Banton England 3 3 12 - 8
17 ഇയാൻ മോർഗൻ England 2 2 12 - 7
18 ടോം കുറാൻ England 3 2 8 - 6
19 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 4 - 4
20 അലക്സ് കെറി Australia 2 2 3 - 2
21 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 - 2
22 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 1 77
2 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 1 66
3 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 1 58
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 1 55

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 125 4
2 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 4
3 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 3
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 84 3
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 3
6 മോയിൻ അലി England 3 3 38 2
7 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 31 2
8 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 1
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 33 1
10 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 1
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 129 15
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 125 15
3 ജോസ് ബട്ലർ England 2 2 121 13
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 84 7
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 72 6
6 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 58 4
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 29 4
8 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 43 3
9 മോയിൻ അലി England 3 3 38 3
10 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 31 3
11 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 39 2
12 ഇയാൻ മോർഗൻ England 2 2 12 2
13 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 33 1
14 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 18 1
15 മാത്യു വേഡ് Australia 1 1 14 1
16 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 13 1
17 Tom Banton England 3 3 12 1

Most Catches ( T20 )

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 72 6 0
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 72 5 0
3 ആദം സാംപ Australia 3 3 71 3 0
4 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 66 3 0
5 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 3 3 54 3 0
6 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 3 3 72 3 0
7 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 57 2 0
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 30 2 0
9 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 66 2 0
10 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1 24 1 0
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 36 1 0
12 ടോം കുറാൻ England 3 3 66 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 71 123 3 -
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 72 75 6 -
3 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 72 94 5 -
4 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 57 82 2 -
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 30 30 2 -
6 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 6 8 0 -
7 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 66 97 3 -
8 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1 24 23 1 -
9 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 3 3 54 63 3 -
10 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 3 3 72 94 3 -
11 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 66 75 2 -
12 മോയിൻ അലി England 3 3 18 22 0 -
13 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 36 48 1 -
14 ടോം കുറാൻ England 3 3 66 81 1 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1 5.75 0
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 6 106.45
3 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 6.25 25
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 6.82 200
5 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 3 3 7 0
6 മോയിൻ അലി England 3 3 7.33 115.15
7 ടോം കുറാൻ England 3 3 7.36 61.54
8 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 7.83 113.16
9 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 3 3 7.83 0
10 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 8 152.63
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 8 260
12 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 8.63 128.57
13 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 8.82 0
14 ആദം സാംപ Australia 3 3 10.39 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 6.25 12.50
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 6 15.00
3 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 7.83 18.80
4 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 3 3 7 21.00
5 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1 5.75 23.00
6 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 3 3 7.83 31.33
7 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 8.82 32.33
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 6.82 37.50
9 ആദം സാംപ Australia 3 3 10.39 41.00
10 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 8.63 41.00
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 8 48.00
12 ടോം കുറാൻ England 3 3 7.36 81.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 81.67 16 6
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 118.47 8 11
3 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 93.37 18 4
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 152 92.12 10 2
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 72.66 13 1
6 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 89 100.00 11 -
7 Marnus Labuschagne Australia 3 3 89 74.17 5 -
8 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 88 89.80 11 1
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 76 66.67 6 -
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 56 101.82 7 1
11 ടോം കുറാൻ England 2 2 56 96.55 5 1
12 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 51 127.50 3 2
13 ജോ റൂട്ട് England 3 3 40 47.06 4 1
14 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 36 63.16 3 -
15 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 30 187.50 2 2
16 ജേസൺ റോയ് England 3 3 24 68.57 4 -
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 24 77.42 1 1
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 2 14 116.67 1 -
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 12 38.71 - -
20 ആദം സാംപ Australia 3 2 7 25.00 - -
21 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 2 7 70.00 - -
22 മോയിൻ അലി England 1 1 6 46.15 - -
23 സാം കറെന്‍ England 1 1 1 20.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 30 187.50 30
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 51 127.50 51
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 118.47 62
4 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 2 14 116.67 0
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 56 101.82 18.67
6 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 89 100.00 44.5
7 ടോം കുറാൻ England 2 2 56 96.55 28
8 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 93.37 61
9 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 152 92.12 50.67
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 88 89.80 29.33
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 81.67 65.33
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 24 77.42 12
13 Marnus Labuschagne Australia 3 3 89 74.17 29.67
14 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 72.66 33.67
15 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 2 7 70.00 0
16 ജേസൺ റോയ് England 3 3 24 68.57 8
17 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 76 66.67 25.33
18 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 36 63.16 12
19 ജോ റൂട്ട് England 3 3 40 47.06 13.33
20 മോയിൻ അലി England 1 1 6 46.15 6
21 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 12 38.71 4
22 ആദം സാംപ Australia 3 2 7 25.00 3.5
23 സാം കറെന്‍ England 1 1 1 20.00 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 118 93.37 18 4
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 112 81.67 16 6
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 108 118.47 8 11
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 106 92.12 10 2
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 73 72.66 13 1
6 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 73 66.67 6 -
7 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 53 100.00 11 -
8 Marnus Labuschagne Australia 3 3 48 74.17 5 -
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 43 101.82 7 1
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 42 89.80 11 1
11 ജോ റൂട്ട് England 3 3 39 47.06 4 1
12 ടോം കുറാൻ England 2 2 37 96.55 5 1
13 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 35 127.50 3 2
14 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 24 63.16 3 -
15 ജേസൺ റോയ് England 3 3 21 68.57 4 -
16 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 19 187.50 2 2
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 11 77.42 1 1
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 2 8 116.67 1 -
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 8 38.71 - -
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 2 7 70.00 - -
21 മോയിൻ അലി England 1 1 6 46.15 - -
22 ആദം സാംപ Australia 3 2 5 25.00 - -
23 സാം കറെന്‍ England 1 1 1 20.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 65.33 0
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 62 0
3 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 61 0
4 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 51 51 2
5 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 152 50.67 0
6 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 89 44.5 1
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 33.67 0
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 30 30 2
9 Marnus Labuschagne Australia 3 3 89 29.67 0
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 88 29.33 0
11 ടോം കുറാൻ England 2 2 56 28 0
12 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 76 25.33 0
13 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 56 18.67 0
14 ജോ റൂട്ട് England 3 3 40 13.33 0
15 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 36 12 0
16 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 24 12 1
17 ജേസൺ റോയ് England 3 3 24 8 0
18 മോയിൻ അലി England 1 1 6 6 0
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 12 4 0
20 ആദം സാംപ Australia 3 2 7 3.5 0
21 സാം കറെന്‍ England 1 1 1 1 0
22 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 2 14 0 2
23 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 2 7 0 2
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 1 118
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 1 112
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 1 108
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 152 1 106
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 - 73
6 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 76 - 73
7 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 89 - 53
8 Marnus Labuschagne Australia 3 3 89 - 48
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 56 - 43
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 88 - 42
11 ജോ റൂട്ട് England 3 3 40 - 39
12 ടോം കുറാൻ England 2 2 56 - 37
13 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 51 - 35
14 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 36 - 24
15 ജേസൺ റോയ് England 3 3 24 - 21
16 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 30 - 19
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 24 - 11
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 2 14 - 8
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 12 - 8
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 2 7 - 7
21 മോയിൻ അലി England 1 1 6 - 6
22 ആദം സാംപ Australia 3 2 7 - 5
23 സാം കറെന്‍ England 1 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 1 118
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 1 112
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 1 108
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 1 73
5 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 76 1 73
6 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 89 1 53

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 11
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 6
3 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 4
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 152 2
5 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 51 2
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 30 2
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 1
8 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 88 1
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 56 1
10 ടോം കുറാൻ England 2 2 56 1
11 ജോ റൂട്ട് England 3 3 40 1
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 24 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 183 18
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 196 16
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 101 13
4 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 89 11
5 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 88 11
6 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 152 10
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 186 8
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 56 7
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 76 6
10 Marnus Labuschagne Australia 3 3 89 5
11 ടോം കുറാൻ England 2 2 56 5
12 ജോ റൂട്ട് England 3 3 40 4
13 ജേസൺ റോയ് England 3 3 24 4
14 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 51 3
15 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 36 3
16 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 30 2
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 24 1
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 2 14 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 180 10 0
2 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 174 7 0
3 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 180 6 0
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 180 5 0
5 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 164 4 0
6 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 180 4 0
7 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 114 3 0
8 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 180 3 0
9 സാം കറെന്‍ England 1 1 54 3 0
10 ജോ റൂട്ട് England 3 1 48 2 0
11 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 114 2 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 180 142 10 -
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 164 190 4 -
3 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 180 137 6 -
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 42 42 0 -
5 ജോ റൂട്ട് England 3 1 48 46 2 -
6 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 174 151 7 -
7 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 180 121 4 -
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 24 35 0 -
9 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 114 94 3 -
10 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 114 103 2 -
11 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 180 159 5 -
12 മോയിൻ അലി England 1 1 60 59 0 -
13 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 180 183 3 -
14 സാം കറെന്‍ England 1 1 54 35 3 -
15 ടോം കുറാൻ England 2 2 96 68 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 സാം കറെന്‍ England 1 1 3.89 20
2 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 4.03 70
3 ടോം കുറാൻ England 2 2 4.25 96.55
4 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 4.57 100
5 ആദം സാംപ Australia 3 3 4.73 25
6 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 4.95 0
7 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 5.21 116.67
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 5.3 187.5
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 5.42 66.67
10 ജോ റൂട്ട് England 3 1 5.75 47.06
11 മോയിൻ അലി England 1 1 5.9 46.15
12 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 6 118.47
13 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 6.1 77.42
14 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 6.95 127.5
15 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 8.75 101.82

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 സാം കറെന്‍ England 1 1 3.89 11.67
2 ആദം സാംപ Australia 3 3 4.73 14.20
3 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 3 3 5.21 21.57
4 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 4.57 22.83
5 ജോ റൂട്ട് England 3 1 5.75 23.00
6 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 4.03 30.25
7 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 4.95 31.33
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 5.3 31.80
9 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 6.95 47.50
10 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 3 3 5.42 51.50
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 6.1 61.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X