ഹോം  »  Cricket  »  Australia vs New Zealand 2022  »  Stats

Australia vs New Zealand 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 71.67 16 2
2 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 139 81.76 11 1
3 Cameron Green Australia 2 2 114 109.62 12 3
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 89 48.11 5 1
5 ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 3 3 72 63.16 9 1
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 59 78.67 5 1
7 Marnus Labuschagne Australia 3 3 57 58.76 2 -
8 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 54 100.00 5 1
9 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 53 70.67 2 1
10 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 3 52 59.77 5 -
11 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 1 1 47 88.68 2 2
12 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 41 62.12 1 2
13 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 2 39 81.25 2 1
14 ഫിൻ അലൻ New Zealand 1 1 35 92.11 5 1
15 ആദം സാംപ Australia 3 2 29 85.29 3 -
16 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 25 69.44 3 1
17 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 23 143.75 1 1
18 Michael Bracewell New Zealand 2 2 19 63.33 2 -
19 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 15 93.75 2 -
20 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 10 52.63 - -
21 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 1 1 10 62.50 1 -
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 10 83.33 1 -
23 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 9 56.25 - -
24 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 9 50.00 - -
25 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 8 33.33 1 -
26 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 1 7 46.67 1 -
27 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 5 29.41 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 23 143.75 0
2 Cameron Green Australia 2 2 114 109.62 0
3 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 54 100.00 18
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 15 93.75 7.5
5 ഫിൻ അലൻ New Zealand 1 1 35 92.11 35
6 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 1 1 47 88.68 47
7 ആദം സാംപ Australia 3 2 29 85.29 29
8 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 10 83.33 10
9 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 139 81.76 69.5
10 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 2 39 81.25 39
11 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 59 78.67 29.5
12 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 71.67 55.67
13 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 53 70.67 17.67
14 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 25 69.44 12.5
15 Michael Bracewell New Zealand 2 2 19 63.33 9.5
16 ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 3 3 72 63.16 24
17 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 1 1 10 62.50 10
18 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 41 62.12 13.67
19 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 3 52 59.77 17.33
20 Marnus Labuschagne Australia 3 3 57 58.76 19
21 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 9 56.25 9
22 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 10 52.63 3.33
23 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 9 50.00 4.5
24 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 89 48.11 29.67
25 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 1 7 46.67 7
26 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 8 33.33 4
27 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 5 29.41 2.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 105 71.67 16 2
2 Cameron Green Australia 2 2 89 109.62 12 3
3 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 85 81.76 11 1
4 Marnus Labuschagne Australia 3 3 52 58.76 2 -
5 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 1 1 47 88.68 2 2
6 ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 3 3 46 63.16 9 1
7 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 45 48.11 5 1
8 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 43 70.67 2 1
9 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 2 38 81.25 2 1
10 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 36 100.00 5 1
11 ഫിൻ അലൻ New Zealand 1 1 35 92.11 5 1
12 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 30 78.67 5 1
13 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 3 26 59.77 5 -
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 25 62.12 1 2
15 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 23 143.75 1 1
16 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 20 69.44 3 1
17 ആദം സാംപ Australia 3 2 16 85.29 3 -
18 Michael Bracewell New Zealand 2 2 12 63.33 2 -
19 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 1 1 10 62.50 1 -
20 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 9 93.75 2 -
21 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 8 83.33 1 -
22 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 1 7 46.67 1 -
23 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 6 33.33 1 -
24 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 5 52.63 - -
25 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 5 56.25 - -
26 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 5 29.41 - -
27 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 5 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 139 69.5 1
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 55.67 0
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 1 1 47 47 0
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 2 39 39 1
5 ഫിൻ അലൻ New Zealand 1 1 35 35 0
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 89 29.67 0
7 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 59 29.5 1
8 ആദം സാംപ Australia 3 2 29 29 1
9 ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 3 3 72 24 0
10 Marnus Labuschagne Australia 3 3 57 19 0
11 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 54 18 0
12 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 53 17.67 0
13 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 3 52 17.33 0
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 41 13.67 0
15 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 25 12.5 0
16 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 1 1 10 10 0
17 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 10 10 1
18 Michael Bracewell New Zealand 2 2 19 9.5 0
19 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 9 9 1
20 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 15 7.5 1
21 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 1 7 7 0
22 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 9 4.5 0
23 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 8 4 0
24 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 10 3.33 0
25 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 5 2.5 0
26 Cameron Green Australia 2 2 114 0 2
27 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 23 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 1 105

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 1 105
2 Cameron Green Australia 2 2 114 1 89
3 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 139 1 85
4 Marnus Labuschagne Australia 3 3 57 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Cameron Green Australia 2 2 114 3
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 2
3 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 1 1 47 2
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 41 2
5 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 139 1
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 89 1
7 ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 3 3 72 1
8 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 59 1
9 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 54 1
10 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 53 1
11 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 2 39 1
12 ഫിൻ അലൻ New Zealand 1 1 35 1
13 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 25 1
14 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 23 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 167 16
2 Cameron Green Australia 2 2 114 12
3 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 139 11
4 ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 3 3 72 9
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 89 5
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 59 5
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 54 5
8 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 3 52 5
9 ഫിൻ അലൻ New Zealand 1 1 35 5
10 ആദം സാംപ Australia 3 2 29 3
11 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 25 3
12 Marnus Labuschagne Australia 3 3 57 2
13 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 53 2
14 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 1 1 47 2
15 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 2 39 2
16 Michael Bracewell New Zealand 2 2 19 2
17 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 15 2
18 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 41 1
19 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 23 1
20 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 1 1 10 1
21 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 10 1
22 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 8 1
23 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 1 7 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 5
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3
3 ആദം സാംപ Australia 3 2
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 2
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2
6 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 2
7 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 2
8 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2
9 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 2
10 Cameron Green Australia 2 1
11 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 1
12 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 1
13 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1
14 Marnus Labuschagne Australia 3 1
15 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 1
16 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1
17 Michael Bracewell New Zealand 2 1
18 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1
19 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 1
20 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 180 10 0
2 ആദം സാംപ Australia 3 3 174 7 1
3 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 155 6 0
4 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 120 5 0
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 102 4 0
6 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 156 4 0
7 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 2 90 4 0
8 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 114 3 0
9 Cameron Green Australia 2 2 66 2 0
10 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 162 2 0
11 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 120 2 0
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 174 126 7 1

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 2 2.13 46.67
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 3.43 93.75
3 ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 3 1 3.5 59.77
4 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 3.58 143.75
5 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 4.15 50
6 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 4.33 29.41
7 ആദം സാംപ Australia 3 3 4.34 85.29
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 4.45 81.25
9 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 4.48 78.67
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 4.65 62.12
11 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 4.8 83.33
12 Cameron Green Australia 2 2 5.27 109.62
13 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 5.71 100
14 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 6.11 56.25
15 Michael Bracewell New Zealand 2 2 6.17 63.33

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 2 2 2.13 8.00
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 3 3 3.43 10.30
3 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 4.15 16.60
4 ആദം സാംപ Australia 3 3 4.34 18.00
5 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 4.45 19.17
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 4.65 19.75
7 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 3.58 23.25
8 Cameron Green Australia 2 2 5.27 29.00
9 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 6.11 38.67
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 4.33 39.00
11 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 4.8 48.00
12 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 4.48 60.50
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X