ഹോം  »  Cricket  »  Afghanistan vs Ireland 2019  »  Stats

Afghanistan vs Ireland 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 204 240.00 17 18
2 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 181.48 12 10
3 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 147.62 17 2
4 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 141.46 7 5
5 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 150.88 9 3
6 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 130.23 4 2
7 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 54 131.71 8 -
8 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 53 115.22 4 2
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 52 133.33 3 2
10 Shane Getkate Ireland 3 3 26 118.18 1 2
11 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 26 130.00 1 2
12 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 25 100.00 3 1
13 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 19 190.00 1 2
14 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 19 111.76 2 -
15 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 141.67 2 1
16 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 17 89.47 3 -
17 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 9 81.82 - -
18 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 1 7 100.00 - -
19 Joshua Little Ireland 3 1 6 120.00 1 -
20 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 1 2 100.00 - -
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 40.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 204 240.00 102
2 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 19 190.00 9.5
3 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 181.48 73.5
4 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 150.88 43
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 147.62 41.33
6 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 141.67 17
7 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 141.46 38.67
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 52 133.33 26
9 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 54 131.71 18
10 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 130.23 0
11 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 26 130.00 13
12 Joshua Little Ireland 3 1 6 120.00 6
13 Shane Getkate Ireland 3 3 26 118.18 8.67
14 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 53 115.22 53
15 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 19 111.76 9.5
16 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 25 100.00 12.5
17 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 1 2 100.00 0
18 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 1 7 100.00 0
19 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 17 89.47 17
20 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 9 81.82 9
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 40.00 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 162 240.00 17 18
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 91 147.62 17 2
3 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 81 181.48 12 10
4 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 74 141.46 7 5
5 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 73 150.88 9 3
6 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 47 131.71 8 -
7 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 40 115.22 4 2
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 34 133.33 3 2
9 Stuart Poynter Ireland 3 3 31 130.23 4 2
10 Shane Getkate Ireland 3 3 24 118.18 1 2
11 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 20 100.00 3 1
12 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 18 111.76 2 -
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 141.67 2 1
14 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 17 89.47 3 -
15 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 17 130.00 1 2
16 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 12 190.00 1 2
17 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 1 7 100.00 - -
18 Joshua Little Ireland 3 1 6 120.00 1 -
19 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 6 81.82 - -
20 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 1 2 100.00 - -
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 40.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 204 102 1
2 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 73.5 1
3 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 53 53 2
4 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 43 0
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 41.33 0
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 38.67 0
7 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 52 26 1
8 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 54 18 0
9 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 17 0
10 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 17 17 0
11 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 26 13 1
12 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 25 12.5 0
13 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 19 9.5 0
14 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 19 9.5 0
15 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 9 9 1
16 Shane Getkate Ireland 3 3 26 8.67 0
17 Joshua Little Ireland 3 1 6 6 0
18 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 2 0
19 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 1 2 0 1
20 Farid Malik Afghanistan 2 0 0 0 0
21 കരിം ജാനത് Afghanistan 2 1 0 0 0
22 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 0 0 0 0
23 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 0 0 0 0
24 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 1 7 0 1
25 Sayed Shirzad Afghanistan 1 0 0 0 0
26 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 0 3
27 Ziaur Rahman Afghanistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 204 1 162
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 - 91
3 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 - 81
4 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 - 74
5 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 - 73
6 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 54 - 47
7 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 53 - 40
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 52 - 34
9 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 - 31
10 Shane Getkate Ireland 3 3 26 - 24
11 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 25 - 20
12 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 19 - 18
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 - 17
14 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 17 - 17
15 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 26 - 17
16 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 19 - 12
17 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 1 7 - 7
18 Joshua Little Ireland 3 1 6 - 6
19 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 9 - 6
20 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 1 2 - 2
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 1 91
2 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 1 81
3 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 1 74
4 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 1 73

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 204 18
2 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 10
3 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 5
4 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 3
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 2
6 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 2
7 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 53 2
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 52 2
9 Shane Getkate Ireland 3 3 26 2
10 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 26 2
11 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 19 2
12 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 25 1
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 204 17
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 124 17
3 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 147 12
4 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 2 2 86 9
5 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 54 8
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 116 7
7 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 4
8 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 53 4
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 52 3
10 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 25 3
11 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 17 3
12 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 19 2
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 2
14 Shane Getkate Ireland 3 3 26 1
15 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 26 1
16 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 2 19 1
17 Joshua Little Ireland 3 1 6 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3
2 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 3
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 2
4 Joshua Little Ireland 3 2
5 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 1
6 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 1
7 കരിം ജാനത് Afghanistan 2 1
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 1
9 Lorcan Tucker Ireland 1 1
10 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 1
11 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1
12 ഷഫീഖുള്ള Afghanistan 3 1
13 Shane Getkate Ireland 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 3 72 11 1
2 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 72 6 0
3 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 62 3 0
4 Joshua Little Ireland 3 3 66 2 0
5 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 66 2 0
6 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 2 48 2 0
7 Shane Getkate Ireland 3 3 54 2 0
8 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 24 2 0
9 Farid Malik Afghanistan 2 2 42 1 0
10 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 42 1 0
11 കരിം ജാനത് Afghanistan 2 2 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 3 72 73 11 1
4 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 72 127 6 -
5 Farid Malik Afghanistan 2 2 42 79 1 -
6 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 42 57 1 -
8 Joshua Little Ireland 3 3 66 122 2 -
9 കരിം ജാനത് Afghanistan 2 2 42 59 1 -
10 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 1 12 35 0 -
12 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 66 80 2 -
13 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 2 48 50 2 -
16 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 6 24 0 -
17 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 62 108 3 -
18 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 12 28 0 -
19 Sayed Shirzad Afghanistan 1 1 24 42 0 -
21 Shane Getkate Ireland 3 3 54 90 2 -
22 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 30 45 0 -
23 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 15 22 0 -
25 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 27 28 0 -
27 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 24 42 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 3 6.08 100
2 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 2 2 6.22 111.76
3 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 2 6.25 0
4 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 7.27 181.48
5 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 8.14 133.33
6 കരിം ജാനത് Afghanistan 2 2 8.43 0
7 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 8.8 130
8 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 2 2 9 81.82
9 Shane Getkate Ireland 3 3 10 118.18
10 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 10.45 0
11 Sayed Shirzad Afghanistan 1 1 10.5 0
12 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 10.5 0
13 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 10.58 100
14 Joshua Little Ireland 3 3 11.09 120
15 Farid Malik Afghanistan 2 2 11.29 0
16 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 14 89.47
17 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 1 17.5 141.46
18 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 24 147.62

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 3 6.08 6.64
2 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 10.5 21.00
3 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 10.58 21.17
4 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 2 6.25 25.00
5 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 10.45 36.00
6 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 7.27 40.00
7 Shane Getkate Ireland 3 3 10 45.00
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 8.14 57.00
9 കരിം ജാനത് Afghanistan 2 2 8.43 59.00
10 Joshua Little Ireland 3 3 11.09 61.00
11 Farid Malik Afghanistan 2 2 11.29 79.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 72.90 16 8
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 86.00 12 8
3 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 67.38 18 5
4 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 104.48 12 9
5 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 133 102.31 8 7
6 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 72.63 7 3
7 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 59.24 14 1
8 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 98.15 9 4
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 64.71 4 2
10 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 90 65.22 7 1
11 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 72 59.02 7 -
12 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 54 75.00 7 1
13 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 50 66.67 6 1
14 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 46 55.42 5 1
15 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 42 43.30 3 -
16 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 4 42 53.16 7 -
17 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 45.45 1 -
18 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 2 13 76.47 1 -
19 Andy McBrine Ireland 4 2 10 45.45 - -
20 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 9 75.00 1 -
21 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 70.00 1 -
22 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 46.15 - -
23 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 2 4 100.00 1 -
24 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 1 2 66.67 - -
25 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 2 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 104.48 35
2 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 133 102.31 66.5
3 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 2 4 100.00 2
4 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 98.15 53
5 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 86.00 71.67
6 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 2 13 76.47 13
7 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 54 75.00 18
8 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 9 75.00 9
9 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 72.90 75.33
10 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 72.63 32.5
11 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 70.00 0
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 67.38 47.5
13 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 1 2 66.67 0
14 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 50 66.67 16.67
15 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 90 65.22 30
16 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 64.71 24.75
17 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 59.24 21.8
18 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 72 59.02 24
19 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 46 55.42 23
20 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 4 42 53.16 10.5
21 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 46.15 6
22 Andy McBrine Ireland 4 2 10 45.45 10
23 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 45.45 5
24 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 42 43.30 10.5
25 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 2 1 25.00 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 145 86.00 12 8
2 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 104 102.31 8 7
3 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 89 67.38 18 5
4 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 82 72.90 16 8
5 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 67 104.48 12 9
6 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 64 72.63 7 3
7 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 54 64.71 4 2
8 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 54 59.24 14 1
9 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 52 59.02 7 -
10 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 52 98.15 9 4
11 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 46 66.67 6 1
12 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 43 75.00 7 1
13 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 33 65.22 7 1
14 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 24 55.42 5 1
15 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 4 21 53.16 7 -
16 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 20 43.30 3 -
17 Andy McBrine Ireland 4 2 9 45.45 - -
18 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 2 9 76.47 1 -
19 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 9 75.00 1 -
20 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 70.00 1 -
21 Stuart Poynter Ireland 5 4 7 45.45 1 -
22 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 5 46.15 - -
23 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 2 4 100.00 1 -
24 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 1 2 66.67 - -
25 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 2 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 75.33 2
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 71.67 1
3 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 133 66.5 2
4 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 53 2
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 47.5 0
6 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 35 0
7 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 32.5 0
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 90 30 1
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 24.75 0
10 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 72 24 0
11 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 46 23 0
12 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 21.8 0
13 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 54 18 0
14 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 50 16.67 0
15 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 2 13 13 1
16 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 42 10.5 0
17 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 4 42 10.5 0
18 Andy McBrine Ireland 4 2 10 10 1
19 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 9 9 0
20 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 6 1
21 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 5 1
22 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 2 4 2 0
23 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 1 1 0 0 0
24 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 0 0 0
25 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 1 2 0 1
26 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 0 1
27 James McCollum Ireland 1 1 0 0 0
28 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 2 1 0 2
29 Sayed Shirzad Afghanistan 1 0 0 0 0
30 ഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 1 0 0 0 0
31 ടിം മുർത്താ Ireland 5 2 0 0 0
32 സ്ഹീര്‍ ഖാന്‍ Afghanistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 1 145
2 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 133 1 104
3 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 - 89
4 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 - 82
5 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 - 67
6 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 - 64
7 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 - 54
8 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 - 54
9 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 72 - 52
10 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 - 52
11 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 50 - 46
12 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 54 - 43
13 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 90 - 33
14 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 46 - 24
15 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 4 42 - 21
16 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 42 - 20
17 Andy McBrine Ireland 4 2 10 - 9
18 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 2 13 - 9
19 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 9 - 9
20 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 - 7
21 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 - 7
22 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 - 5
23 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 2 4 - 4
24 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 1 2 - 2
25 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 2 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 3 82
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 2 89
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 1 145
4 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 1 67
5 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 1 64
6 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 1 54
7 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 1 54
8 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 72 1 52
9 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 9
2 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 8
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 8
4 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 133 7
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 5
6 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 4
7 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 3
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 2
9 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 1
10 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 90 1
11 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 54 1
12 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 50 1
13 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 46 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 4 190 18
2 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 5 226 16
3 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 5 109 14
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 4 215 12
5 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 4 140 12
6 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 106 9
7 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 4 4 133 8
8 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 130 7
9 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 4 90 7
10 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 3 3 72 7
11 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 3 3 54 7
12 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 4 42 7
13 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 3 50 6
14 അഹമ്ദി Afghanistan 2 2 46 5
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 4 99 4
16 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 42 3
17 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 1
18 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 2 13 1
19 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 9 1
20 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 1
21 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 2 4 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Stuart Poynter Ireland 5 5
2 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 3
4 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 5 3
5 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 3
6 James Cameron-Dow Ireland 4 2
7 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 5 2
8 ടിം മുർത്താ Ireland 5 2
9 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 5 2
10 Andy McBrine Ireland 4 1
11 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 4 1
12 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 1
13 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 1
14 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 228 8 0
2 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 5 258 7 0
3 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 4 228 7 0
4 Andy McBrine Ireland 4 4 234 6 0
5 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 120 5 0
6 James Cameron-Dow Ireland 4 4 186 5 0
7 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 210 5 0
8 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 1 1 48 4 0
9 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 221 4 0
10 ടിം മുർത്താ Ireland 5 5 261 4 0
11 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 2 80 3 0
12 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 210 3 0
13 സ്ഹീര്‍ ഖാന്‍ Afghanistan 1 1 60 2 0
14 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 48 1 0
15 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 60 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 1 1 48 25 4 -
3 Andy McBrine Ireland 4 4 234 147 6 -
5 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 48 33 1 -
6 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 5 258 208 7 -
7 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 120 87 5 -
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 228 200 8 -
9 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 2 80 41 3 -
13 James Cameron-Dow Ireland 4 4 186 151 5 -
17 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 221 162 4 -
19 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 4 228 120 7 -
22 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 1 12 8 0 -
23 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 1 12 10 0 -
24 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 210 137 5 -
25 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 60 60 1 -
27 ഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 48 46 0 -
28 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 210 143 3 -
30 ടിം മുർത്താ Ireland 5 5 261 215 4 -
32 സ്ഹീര്‍ ഖാന്‍ Afghanistan 1 1 60 55 2 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 2 3.07 66.67
2 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 1 1 3.12 0
3 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 4 3.16 25
4 Andy McBrine Ireland 4 4 3.77 45.45
5 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 3.91 98.15
6 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 1 4 67.38
7 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 4.09 43.3
8 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 4.12 0
9 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 4.35 66.67
10 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 4.4 72.63
11 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 5 4.84 76.47
12 James Cameron-Dow Ireland 4 4 4.87 70
13 ടിം മുർത്താ Ireland 5 5 4.94 0
14 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 5 1 5 59.24
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 5.26 64.71
16 സ്ഹീര്‍ ഖാന്‍ Afghanistan 1 1 5.5 0
17 ഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5.75 0
18 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 6 100

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 1 1 3.12 6.25
2 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 3 2 3.07 13.67
3 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 4 3.16 17.14
4 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 4.35 17.40
5 Andy McBrine Ireland 4 4 3.77 24.50
6 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 5.26 25.00
7 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 3.91 27.40
8 സ്ഹീര്‍ ഖാന്‍ Afghanistan 1 1 5.5 27.50
9 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 5 5 4.84 29.71
10 James Cameron-Dow Ireland 4 4 4.87 30.20
11 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 4.12 33.00
12 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 4 4.4 40.50
13 സിമി സിംഗ് Ireland 5 4 4.09 47.67
14 ടിം മുർത്താ Ireland 5 5 4.94 53.75
15 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 2 1 6 60.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 174 51.79 28 -
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 86 55.13 12 -
3 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 75.70 8 2
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 44.17 9 2
5 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 68 67.33 9 -
6 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 72.83 6 4
7 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 65 41.94 7 -
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 64 35.75 8 -
9 James McCollum Ireland 1 2 43 40.95 6 -
10 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 42 42.86 6 1
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 58.57 5 -
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 1 2 40 50.63 8 -
13 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 125.00 1 1
14 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 1 2 9 32.14 2 -
15 Andy McBrine Ireland 1 2 7 17.95 1 -
16 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 17.50 - -
17 Wafadar Afghanistan 1 1 6 25.00 1 -
18 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 4 9.30 - -
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 40.00 - -
20 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 1 25.00 - -
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 9.09 - -
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 125.00 10
2 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 75.70 81
3 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 72.83 67
4 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 68 67.33 34
5 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 58.57 41
6 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 86 55.13 43
7 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 174 51.79 87
8 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 1 2 40 50.63 20
9 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 44.17 72
10 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 42 42.86 21
11 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 65 41.94 65
12 James McCollum Ireland 1 2 43 40.95 21.5
13 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 40.00 2
14 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 64 35.75 32
15 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 1 2 9 32.14 4.5
16 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 1 25.00 0.5
17 Wafadar Afghanistan 1 1 6 25.00 6
18 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 25.00 0
19 Andy McBrine Ireland 1 2 7 17.95 3.5
20 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 17.50 7
21 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 4 9.30 2
22 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 9.09 0.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 98 51.79 28 -
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 82 55.13 12 -
3 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 72.83 6 4
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 65 44.17 9 2
5 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 61 41.94 7 -
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 56 67.33 9 -
7 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 54 75.70 8 2
8 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 40 42.86 6 1
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 39 35.75 8 -
10 James McCollum Ireland 1 2 39 40.95 6 -
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 32 58.57 5 -
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 1 2 26 50.63 8 -
13 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 125.00 1 1
14 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 1 2 9 32.14 2 -
15 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 17.50 - -
16 Wafadar Afghanistan 1 1 6 25.00 1 -
17 Andy McBrine Ireland 1 2 4 17.95 1 -
18 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 3 9.30 - -
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 40.00 - -
20 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 1 25.00 - -
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 9.09 - -
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 25.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 174 87 0
2 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 81 1
3 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 72 1
4 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 67 0
5 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 65 65 1
6 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 86 43 0
7 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 41 1
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 68 34 0
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 64 32 0
10 James McCollum Ireland 1 2 43 21.5 0
11 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 42 21 0
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 1 2 40 20 0
13 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 10 0
14 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 7 0
15 Wafadar Afghanistan 1 1 6 6 0
16 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 1 2 9 4.5 0
17 Andy McBrine Ireland 1 2 7 3.5 0
18 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 4 2 0
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 2 0
20 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 1 0.5 0
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 0.5 0
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 174 - 98
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 86 - 82
3 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 - 67
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 - 65
5 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 65 - 61
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 68 - 56
7 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 - 54
8 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 42 - 40
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 64 - 39
10 James McCollum Ireland 1 2 43 - 39
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 - 32
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 1 2 40 - 26
13 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 - 10
14 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 1 2 9 - 9
15 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 - 7
16 Wafadar Afghanistan 1 1 6 - 6
17 Andy McBrine Ireland 1 2 7 - 4
18 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 4 - 3
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 - 2
20 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 1 - 1
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 - 1
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 174 2 98
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 86 1 82
3 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 1 67
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 1 65
5 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 65 1 61
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 68 1 56
7 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 1 54

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 4
2 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 2
3 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 2
4 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 42 1
5 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 2 174 28
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 2 86 12
3 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 9
4 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 2 68 9
5 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 81 8
6 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 64 8
7 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 1 2 40 8
8 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 2 65 7
9 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 1 1 67 6
10 James McCollum Ireland 1 2 43 6
11 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 1 2 42 6
12 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 5
13 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 1 2 9 2
14 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 1 10 1
15 Andy McBrine Ireland 1 2 7 1
16 Wafadar Afghanistan 1 1 6 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 4
2 Ihsanullah Afghanistan 1 2
3 James Cameron-Dow Ireland 1 2
4 Stuart Poynter Ireland 1 2
5 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 1
6 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 1 1
7 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 2 276 7 1
2 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 156 6 0
3 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 186 4 0
4 Andy McBrine Ireland 1 2 240 3 0
5 James Cameron-Dow Ireland 1 2 143 3 0
6 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 204 3 0
7 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 111 3 0
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 240 2 0
9 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 162 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 2 276 102 7 1
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 1 6 8 0 -
3 Andy McBrine Ireland 1 2 240 112 3 -
5 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 240 121 2 -
9 James Cameron-Dow Ireland 1 2 143 118 3 -
11 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 1 24 11 0 -
12 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 204 94 3 -
17 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 111 37 3 -
18 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 162 48 1 -
19 Wafadar Afghanistan 1 2 96 55 0 -
20 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 186 101 4 -
22 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 156 93 6 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 1.78 75.7
2 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 2 9.3
3 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 2 2.22 125
4 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 1 1 2.75 67.33
5 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 2.76 25
6 Andy McBrine Ireland 1 2 2.8 17.95
7 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 3.02 35.75
8 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 3.26 25
9 Wafadar Afghanistan 1 2 3.44 25
10 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 3.58 40
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 4.95 58.57
12 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 1 1 8 55.13

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 2 2 12.33
2 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 1 2 2.22 14.57
3 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 3.58 15.50
4 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 3.26 25.25
5 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 2 2.76 31.33
6 Andy McBrine Ireland 1 2 2.8 37.33
7 James Cameron-Dow Ireland 1 2 4.95 39.33
8 ടിം മുർത്താ Ireland 1 2 1.78 48.00
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 2 3.02 60.50
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X