ഹോം  »  Cricket  »  Pakistan vs South Africa 2021  »  Stats

Pakistan vs South Africa 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 41.80 31 3
2 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 171 58.36 26 -
3 Fawad Alam Pakistan 2 4 170 38.90 17 2
4 Mohammad Rizwan Pakistan 2 3 166 50.15 23 -
5 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 162 38.30 14 -
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 129 46.24 16 -
7 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 122 57.28 19 -
8 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 119 60.71 20 -
9 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 115 39.79 11 -
10 Nauman Ali Pakistan 2 3 77 47.24 10 2
11 George Linde South Africa 2 4 71 59.66 11 1
12 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 69 57.02 8 1
13 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 55 48.67 9 -
14 Willem Mulder South Africa 1 2 53 43.09 6 1
15 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 46 75.41 6 -
16 Imran Butt Pakistan 2 4 36 34.62 7 -
17 ഹസൻ അലി Pakistan 2 3 34 42.50 3 -
18 ആബിദ് അലി Pakistan 2 4 33 27.05 4 -
19 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 37.29 3 1
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 11 57.89 2 -
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 3 4 25.00 1 -
22 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 3 8.11 - -
23 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 2 9.52 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 46 75.41 11.5
2 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 119 60.71 29.75
3 George Linde South Africa 2 4 71 59.66 17.75
4 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 171 58.36 85.5
5 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 11 57.89 11
6 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 122 57.28 30.5
7 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 69 57.02 34.5
8 Mohammad Rizwan Pakistan 2 3 166 50.15 83
9 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 55 48.67 13.75
10 Nauman Ali Pakistan 2 3 77 47.24 25.67
11 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 129 46.24 32.25
12 Willem Mulder South Africa 1 2 53 43.09 26.5
13 ഹസൻ അലി Pakistan 2 3 34 42.50 11.33
14 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 41.80 56.75
15 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 115 39.79 38.33
16 Fawad Alam Pakistan 2 4 170 38.90 56.67
17 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 162 38.30 54
18 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 37.29 7.33
19 Imran Butt Pakistan 2 4 36 34.62 9
20 ആബിദ് അലി Pakistan 2 4 33 27.05 8.25
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 3 4 25.00 1.33
22 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 2 9.52 0.67
23 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 3 8.11 0.75

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Mohammad Rizwan Pakistan 2 3 115 50.15 23 -
2 Fawad Alam Pakistan 2 4 109 38.90 17 2
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 108 41.80 31 3
4 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 78 58.36 26 -
5 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 77 57.28 19 -
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 64 46.24 16 -
7 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 61 38.30 14 -
8 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 58 60.71 20 -
9 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 51 39.79 11 -
10 Nauman Ali Pakistan 2 3 45 47.24 10 2
11 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 38 57.02 8 1
12 George Linde South Africa 2 4 35 59.66 11 1
13 Willem Mulder South Africa 1 2 33 43.09 6 1
14 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 29 75.41 6 -
15 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 23 48.67 9 -
16 ഹസൻ അലി Pakistan 2 3 21 42.50 3 -
17 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 21 37.29 3 1
18 Imran Butt Pakistan 2 4 15 34.62 7 -
19 ആബിദ് അലി Pakistan 2 4 13 27.05 4 -
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 8 57.89 2 -
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 3 4 25.00 1 -
22 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 2 9.52 - -
23 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 2 8.11 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 171 85.5 1
2 Mohammad Rizwan Pakistan 2 3 166 83 1
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 56.75 0
4 Fawad Alam Pakistan 2 4 170 56.67 1
5 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 162 54 1
6 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 115 38.33 1
7 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 69 34.5 1
8 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 129 32.25 0
9 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 122 30.5 0
10 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 119 29.75 0
11 Willem Mulder South Africa 1 2 53 26.5 0
12 Nauman Ali Pakistan 2 3 77 25.67 0
13 George Linde South Africa 2 4 71 17.75 0
14 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 55 13.75 0
15 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 46 11.5 0
16 ഹസൻ അലി Pakistan 2 3 34 11.33 0
17 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 11 11 1
18 Imran Butt Pakistan 2 4 36 9 0
19 ആബിദ് അലി Pakistan 2 4 33 8.25 0
20 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 7.33 1
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 3 4 1.33 0
22 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 3 0.75 0
23 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 2 0.67 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Mohammad Rizwan Pakistan 2 3 166 1 115
2 Fawad Alam Pakistan 2 4 170 1 109
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 1 108
4 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 171 - 78
5 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 122 - 77
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 129 - 64
7 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 162 - 61
8 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 119 - 58
9 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 115 - 51
10 Nauman Ali Pakistan 2 3 77 - 45
11 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 69 - 38
12 George Linde South Africa 2 4 71 - 35
13 Willem Mulder South Africa 1 2 53 - 33
14 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 46 - 29
15 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 55 - 23
16 ഹസൻ അലി Pakistan 2 3 34 - 21
17 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 - 21
18 Imran Butt Pakistan 2 4 36 - 15
19 ആബിദ് അലി Pakistan 2 4 33 - 13
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 11 - 8
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 3 4 - 4
22 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 2 - 2
23 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 3 - 2

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 171 2 78
2 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 1 108
3 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 122 1 77
4 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 129 1 64
5 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 162 1 61
6 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 119 1 58
7 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 115 1 51

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 3
2 Fawad Alam Pakistan 2 4 170 2
3 Nauman Ali Pakistan 2 3 77 2
4 George Linde South Africa 2 4 71 1
5 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 69 1
6 Willem Mulder South Africa 1 2 53 1
7 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 227 31
2 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 3 171 26
3 Mohammad Rizwan Pakistan 2 3 166 23
4 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 119 20
5 ബാബർ അസം Pakistan 2 4 122 19
6 Fawad Alam Pakistan 2 4 170 17
7 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 4 129 16
8 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 162 14
9 അസ്ഹർ അലി Pakistan 2 4 115 11
10 George Linde South Africa 2 4 71 11
11 Nauman Ali Pakistan 2 3 77 10
12 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 55 9
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 3 69 8
14 Imran Butt Pakistan 2 4 36 7
15 Willem Mulder South Africa 1 2 53 6
16 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 46 6
17 ആബിദ് അലി Pakistan 2 4 33 4
18 ഹസൻ അലി Pakistan 2 3 34 3
19 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 3
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 11 2
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 3 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Imran Butt Pakistan 2 6
2 Mohammad Rizwan Pakistan 2 6
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 5
4 ആബിദ് അലി Pakistan 2 3
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 3
6 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 3
7 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 2
8 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 1
9 ബാബർ അസം Pakistan 2 1
10 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 1
11 Fawad Alam Pakistan 2 1
12 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 1
13 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 1
14 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 1
15 Willem Mulder South Africa 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഹസൻ അലി Pakistan 2 4 370 12 2
2 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 703 10 0
3 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 453 9 1
4 Nauman Ali Pakistan 2 4 477 8 1
5 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 544 8 0
6 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 4 374 7 0
7 George Linde South Africa 2 4 287 5 1
8 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 420 5 0
9 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 120 2 0
10 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 4 192 1 0
11 Willem Mulder South Africa 1 2 144 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഹസൻ അലി Pakistan 2 4 370 236 12 2
2 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 453 242 9 1
3 George Linde South Africa 2 4 287 119 5 1
4 Nauman Ali Pakistan 2 4 477 172 8 1
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 1 18 10 0 -
6 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 1 7 6 0 -
7 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 4 192 77 1 -
8 Fawad Alam Pakistan 2 1 6 5 0 -
9 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 420 197 5 -
10 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 703 310 10 -
11 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 120 74 2 -
12 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 4 374 198 7 -
13 Willem Mulder South Africa 1 2 144 56 1 -
14 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 544 243 8 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Nauman Ali Pakistan 2 4 2.16 47.24
2 Willem Mulder South Africa 1 2 2.33 43.09
3 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 4 2.41 58.36
4 George Linde South Africa 2 4 2.49 59.66
5 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 2.65 8.11
6 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 2.68 57.02
7 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 2.81 37.29
8 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 4 3.18 25
9 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 3.21 9.52
10 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 1 3.33 41.8
11 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 3.7 57.89
12 ഹസൻ അലി Pakistan 2 4 3.83 42.5
13 Fawad Alam Pakistan 2 1 5 38.9
14 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 1 5.14 60.71

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഹസൻ അലി Pakistan 2 4 3.83 19.67
2 Nauman Ali Pakistan 2 4 2.16 21.50
3 George Linde South Africa 2 4 2.49 23.80
4 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 2 4 3.21 26.89
5 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 2 4 3.18 28.29
6 യാസിർ ഷാ Pakistan 2 4 2.68 30.38
7 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 2.65 31.00
8 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 2 3.7 37.00
9 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 2.81 39.40
10 Willem Mulder South Africa 1 2 2.33 56.00
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 4 2.41 77.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 145.93 17 10
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 156.76 7 8
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 127.27 11 3
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 127.27 11 3
5 Janneman Malan South Africa 3 3 75 156.25 12 2
6 Pite van Biljon South Africa 2 2 58 134.88 7 2
7 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 49 140.00 6 1
8 Haider Ali Pakistan 3 3 46 115.00 3 4
9 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 44 176.00 2 3
10 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 29 145.00 5 -
11 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 27 128.57 4 -
12 Khushdil Shah Pakistan 2 2 27 90.00 2 1
13 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 24 150.00 1 2
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 82.76 2 -
15 Hussain Talat Pakistan 3 3 23 95.83 2 -
16 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 21 131.25 2 1
17 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 285.71 1 2
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 127.27 1 1
19 JJ Smuts South Africa 2 2 8 57.14 1 -
20 Lutho Sipamla South Africa 3 1 8 80.00 1 -
21 Asif Ali Pakistan 1 1 7 87.50 - -
22 Usman Qadir Pakistan 3 1 4 100.00 - -
23 Jacques Snyman South Africa 1 1 2 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 285.71 0
2 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 44 176.00 22
3 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 156.76 116
4 Janneman Malan South Africa 3 3 75 156.25 25
5 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 24 150.00 24
6 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 145.93 98.5
7 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 29 145.00 14.5
8 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 49 140.00 16.33
9 Pite van Biljon South Africa 2 2 58 134.88 29
10 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 21 131.25 21
11 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 27 128.57 27
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 127.27 7
13 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 127.27 32.67
14 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 127.27 32.67
15 Haider Ali Pakistan 3 3 46 115.00 15.33
16 Usman Qadir Pakistan 3 1 4 100.00 0
17 Hussain Talat Pakistan 3 3 23 95.83 7.67
18 Khushdil Shah Pakistan 2 2 27 90.00 13.5
19 Asif Ali Pakistan 1 1 7 87.50 7
20 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 82.76 12
21 Lutho Sipamla South Africa 3 1 8 80.00 0
22 JJ Smuts South Africa 2 2 8 57.14 4
23 Jacques Snyman South Africa 1 1 2 33.33 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 104 145.93 17 10
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 85 156.76 7 8
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 54 127.27 11 3
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 54 127.27 11 3
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 44 140.00 6 1
6 Janneman Malan South Africa 3 3 44 156.25 12 2
7 Pite van Biljon South Africa 2 2 42 134.88 7 2
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 30 176.00 2 3
9 Haider Ali Pakistan 3 3 21 115.00 3 4
10 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 285.71 1 2
11 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 20 82.76 2 -
12 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 18 131.25 2 1
13 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 17 128.57 4 -
14 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 17 145.00 5 -
15 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 15 150.00 1 2
16 Hussain Talat Pakistan 3 3 15 95.83 2 -
17 Khushdil Shah Pakistan 2 2 15 90.00 2 1
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 127.27 1 1
19 Lutho Sipamla South Africa 3 1 8 80.00 1 -
20 Asif Ali Pakistan 1 1 7 87.50 - -
21 JJ Smuts South Africa 2 2 7 57.14 1 -
22 Usman Qadir Pakistan 3 1 4 100.00 - -
23 Jacques Snyman South Africa 1 1 2 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 116 2
2 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 98.5 1
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 32.67 0
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 32.67 0
5 Pite van Biljon South Africa 2 2 58 29 0
6 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 27 27 1
7 Janneman Malan South Africa 3 3 75 25 0
8 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 24 24 1
9 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 44 22 1
10 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 21 21 2
11 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 49 16.33 0
12 Haider Ali Pakistan 3 3 46 15.33 0
13 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 29 14.5 1
14 Khushdil Shah Pakistan 2 2 27 13.5 0
15 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 12 0
16 Hussain Talat Pakistan 3 3 23 7.67 0
17 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 7 0
18 Asif Ali Pakistan 1 1 7 7 0
19 JJ Smuts South Africa 2 2 8 4 0
20 Jacques Snyman South Africa 1 1 2 2 0
21 Glenton Stuurman South Africa 1 0 0 0 0
22 Haris Rauf Pakistan 2 0 0 0 0
23 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 0 1
24 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 0 0 0 0
25 Lutho Sipamla South Africa 3 1 8 0 1
26 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 0 0 0 0
27 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 0 0 0 0
28 Usman Qadir Pakistan 3 1 4 0 1
29 Zahid Mehmood Pakistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 1 104
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 - 85
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 - 54
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 - 54
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 49 - 44
6 Janneman Malan South Africa 3 3 75 - 44
7 Pite van Biljon South Africa 2 2 58 - 42
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 44 - 30
9 Haider Ali Pakistan 3 3 46 - 21
10 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 - 20
11 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 - 20
12 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 21 - 18
13 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 27 - 17
14 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 29 - 17
15 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 24 - 15
16 Hussain Talat Pakistan 3 3 23 - 15
17 Khushdil Shah Pakistan 2 2 27 - 15
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 - 14
19 Lutho Sipamla South Africa 3 1 8 - 8
20 Asif Ali Pakistan 1 1 7 - 7
21 JJ Smuts South Africa 2 2 8 - 7
22 Usman Qadir Pakistan 3 1 4 - 4
23 Jacques Snyman South Africa 1 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 1 104
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 1 85
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 1 54
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 10
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 8
3 Haider Ali Pakistan 3 3 46 4
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 3
5 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 3
6 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 44 3
7 Janneman Malan South Africa 3 3 75 2
8 Pite van Biljon South Africa 2 2 58 2
9 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 24 2
10 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 2
11 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 49 1
12 Khushdil Shah Pakistan 2 2 27 1
13 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 21 1
14 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 3 197 17
2 Janneman Malan South Africa 3 3 75 12
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 11
4 Reeza Hendricks South Africa 3 3 98 11
5 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 116 7
6 Pite van Biljon South Africa 2 2 58 7
7 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 49 6
8 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 29 5
9 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 27 4
10 Haider Ali Pakistan 3 3 46 3
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 44 2
12 Khushdil Shah Pakistan 2 2 27 2
13 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 2
14 Hussain Talat Pakistan 3 3 23 2
15 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 21 2
16 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 2 24 1
17 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 20 1
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 2 14 1
19 JJ Smuts South Africa 2 2 8 1
20 Lutho Sipamla South Africa 3 1 8 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 4
2 ബാബർ അസം Pakistan 3 2
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 1
4 Asif Ali Pakistan 1 1
5 Bjorn Fortuin South Africa 2 1
6 Haider Ali Pakistan 3 1
7 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 1
8 Hussain Talat Pakistan 3 1
9 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1
10 Jacques Snyman South Africa 1 1
11 Lutho Sipamla South Africa 3 1
12 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 1
13 Mohammad Rizwan Pakistan 3 1
14 Pite van Biljon South Africa 2 1
15 Reeza Hendricks South Africa 3 1
16 Reeza Hendricks South Africa 3 1
17 Usman Qadir Pakistan 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 3 54 6 1
2 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 72 6 0
3 Usman Qadir Pakistan 3 3 66 4 0
4 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 58 3 0
5 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 60 3 0
6 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 24 3 0
7 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 42 2 0
8 Haris Rauf Pakistan 2 2 36 2 0
9 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 24 2 0
10 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 66 2 0
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 48 1 0
12 Lutho Sipamla South Africa 3 3 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 3 54 63 6 1
2 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 58 101 3 -
3 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 42 55 2 -
4 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 48 92 1 -
5 Glenton Stuurman South Africa 1 1 12 28 0 -
6 Haris Rauf Pakistan 2 2 36 70 2 -
7 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 24 29 2 -
8 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 8 14 0 -
9 JJ Smuts South Africa 2 2 42 40 0 -
10 Jacques Snyman South Africa 1 1 6 12 0 -
11 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 12 25 0 -
12 Khushdil Shah Pakistan 2 1 6 6 0 -
13 Lutho Sipamla South Africa 3 3 54 89 1 -
14 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 60 61 3 -
15 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 66 83 2 -
16 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 72 61 6 -
17 Usman Qadir Pakistan 3 3 66 76 4 -
18 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 24 40 3 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 5.08 0
2 JJ Smuts South Africa 2 2 5.71 57.14
3 Khushdil Shah Pakistan 2 1 6 90
4 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 6.1 131.25
5 Usman Qadir Pakistan 3 3 6.91 100
6 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 3 7 150
7 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 7.25 285.71
8 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 7.55 0
9 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 7.86 128.57
10 Lutho Sipamla South Africa 3 3 9.89 80
11 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 10 0
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 10.45 127.27
13 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 10.5 82.76
14 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 11.5 176
15 Haris Rauf Pakistan 2 2 11.67 0
16 Jacques Snyman South Africa 1 1 12 33.33
17 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 12.5 0
18 Glenton Stuurman South Africa 1 1 14 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 3 3 5.08 10.17
2 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 3 7 10.50
3 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 10 13.33
4 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 7.25 14.50
5 Usman Qadir Pakistan 3 3 6.91 19.00
6 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 6.1 20.33
7 Bjorn Fortuin South Africa 2 2 7.86 27.50
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 3 3 10.45 33.67
9 Haris Rauf Pakistan 2 2 11.67 35.00
10 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 7.55 41.50
11 Lutho Sipamla South Africa 3 3 9.89 89.00
12 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 3 11.5 92.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X