ഹോം  »  Cricket  »  Bangladesh vs Zimbabwe 2018  »  Stats

Bangladesh vs Zimbabwe 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 96.14 30 8
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 81.59 17 2
3 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 98.10 17 4
4 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 127.17 9 6
5 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 96 71.64 5 3
6 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 94.57 12 1
7 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 83 74.77 4 2
8 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 71 82.56 4 3
9 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 68 94.44 4 4
10 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 55 101.85 5 3
11 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 72.46 3 1
12 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 37 59.68 3 -
13 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 112.12 3 2
14 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 29 116.00 2 1
15 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 24 50.00 1 -
16 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 2 5 45.45 - -
17 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 4 40.00 - -
18 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 1 2 40.00 - -
19 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 1 2 50.00 - -
20 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 1 25.00 - -
21 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 127.17 117
2 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 29 116.00 29
3 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 112.12 37
4 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 55 101.85 18.33
5 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 1 1 100.00 0
6 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 98.10 51.67
7 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 96.14 116.33
8 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 94.57 29
9 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 68 94.44 68
10 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 71 82.56 23.67
11 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 81.59 226
12 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 83 74.77 83
13 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 72.46 50
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 96 71.64 32
15 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 37 59.68 12.33
16 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 24 50.00 24
17 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 1 2 50.00 0
18 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 2 5 45.45 5
19 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 4 40.00 4
20 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 1 2 40.00 0
21 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 1 25.00 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 144 96.14 30 8
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 129 81.59 17 2
3 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 127.17 9 6
4 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 83 94.57 12 1
5 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 75 98.10 17 4
6 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 72.46 3 1
7 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 49 71.64 5 3
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 40 74.77 4 2
9 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 112.12 3 2
10 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 37 94.44 4 4
11 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 35 101.85 5 3
12 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 28 82.56 4 3
13 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 24 50.00 1 -
14 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 21 59.68 3 -
15 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 20 116.00 2 1
16 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 2 3 45.45 - -
17 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 3 40.00 - -
18 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 1 2 40.00 - -
19 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 1 2 50.00 - -
20 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 1 25.00 - -
21 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 1 1 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 226 2
2 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 117 0
3 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 116.33 0
4 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 83 83 2
5 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 68 68 2
6 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 51.67 0
7 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 50 0
8 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 37 0
9 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 96 32 0
10 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 29 29 1
11 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 29 0
12 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 24 24 0
13 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 71 23.67 0
14 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 55 18.33 0
15 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 37 12.33 0
16 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 2 5 5 1
17 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 4 4 1
18 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 1 1 0
19 Abu Hider Bangladesh 1 0 0 0 0
20 Ariful Haque Bangladesh 1 0 0 0 0
21 Fazle Mahmud Bangladesh 2 2 0 0 0
22 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 1 0 0 0
23 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 1 2 0 1
24 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 1 1 0 1
25 Nazmul Islam Bangladesh 3 0 0 0 0
26 Richard Ngarava Zimbabwe 1 0 0 0 0
27 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 1 2 0 1
28 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 2 144
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 1 129
3 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 1 117
4 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 - 83
5 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 - 75
6 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 - 50
7 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 96 - 49
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 83 - 40
9 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 - 37
10 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 68 - 37
11 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 55 - 35
12 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 71 - 28
13 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 24 - 24
14 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 37 - 21
15 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 29 - 20
16 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 2 5 - 3
17 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2 4 - 3
18 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 1 2 - 2
19 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 1 2 - 2
20 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 1 1 - 1
21 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 2 75
2 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 1 144
3 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 1 129
4 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 1 83
5 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 8
2 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 6
3 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 4
4 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 68 4
5 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 96 3
6 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 71 3
7 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 55 3
8 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 2
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 83 2
10 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 2
11 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 1
12 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 1
13 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 29 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 3 3 349 30
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 226 17
3 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 3 155 17
4 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 3 3 87 12
5 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 117 9
6 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 96 5
7 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 3 55 5
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 3 83 4
9 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 3 71 4
10 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 3 3 68 4
11 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 1 50 3
12 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 3 37 3
13 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 1 37 3
14 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 29 2
15 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 1 1 24 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 3 5
2 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 3 5
3 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 2
4 എൽട്ടൻ ചിഗുംബര Zimbabwe 2 2
5 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 2
6 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 1
7 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 1
8 Fazle Mahmud Bangladesh 2 1
9 Nazmul Islam Bangladesh 3 1
10 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 3 1
11 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 144 5 0
2 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 102 4 0
3 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 162 4 0
4 Nazmul Islam Bangladesh 3 3 156 4 0
5 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 156 3 0
6 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 102 3 0
7 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 102 2 0
8 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 108 2 0
9 Abu Hider Bangladesh 1 1 54 1 0
10 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 90 1 0
11 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 1 6 1 0
12 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 168 1 0
13 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 60 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Abu Hider Bangladesh 1 1 54 39 1 -
2 Ariful Haque Bangladesh 1 1 18 17 0 -
3 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 90 104 1 -
5 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 1 1 6 0 -
7 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 3 114 115 0 -
9 Fazle Mahmud Bangladesh 2 1 18 16 0 -
10 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 1 6 3 1 -
12 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 144 115 5 -
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 102 85 2 -
15 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 168 160 1 -
16 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 102 91 4 -
18 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 162 125 4 -
20 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 108 64 2 -
21 Nazmul Islam Bangladesh 3 3 156 139 4 -
23 Richard Ngarava Zimbabwe 1 1 30 44 0 -
24 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 115 118 0 -
25 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 156 127 3 -
26 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 12 16 0 -
27 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 102 103 3 -
28 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 60 71 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 1 3 59.68
2 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 3.56 100
3 Abu Hider Bangladesh 1 1 4.33 0
4 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 4.63 72.46
5 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 4.79 112.12
6 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 4.88 71.64
7 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 5 0
8 Fazle Mahmud Bangladesh 2 1 5.33 0
9 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 5.35 25
10 Nazmul Islam Bangladesh 3 3 5.35 0
11 Ariful Haque Bangladesh 1 1 5.67 0
12 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 5.71 40
13 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 3 3 6.05 45.45
14 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 6.06 50
15 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 3 3 6.16 81.59
16 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 6.93 116
17 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 7.1 0
18 സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 1 1 8 127.17
19 Richard Ngarava Zimbabwe 1 1 8.8 0
20 Cephas Zhuwao Zimbabwe 3 1 36 101.85

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 3 1 3 3.00
2 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 2 5.35 22.75
3 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 3 3 4.79 23.00
4 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 3 3 4.63 31.25
5 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 2 2 3.56 32.00
6 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 6.06 34.33
7 Nazmul Islam Bangladesh 3 3 5.35 34.75
8 Abu Hider Bangladesh 1 1 4.33 39.00
9 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 4.88 42.33
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 3 3 5 42.50
11 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 7.1 71.00
12 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 2 6.93 104.00
13 മഷ്റഫി മൊർതാസ Bangladesh 3 3 5.71 160.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 270 50.19 24 1
2 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4 246 61.35 24 -
3 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 182 60.07 22 -
4 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 41.19 19 1
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 153 54.84 7 2
6 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 43.30 14 2
7 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 132 44.15 13 -
8 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 66.85 10 1
9 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 41.24 11 3
10 Ariful Haque Bangladesh 2 4 88 55.35 8 2
11 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 58.77 4 1
12 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 4 60 30.00 5 -
13 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 56 44.09 6 1
14 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 4 51 35.42 7 -
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 47 31.54 4 -
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 21 23.86 1 -
17 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2 18 48.65 2 -
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 15 34.09 - -
19 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 12 32.43 - -
20 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 9 29.03 - 1
21 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 8 14.55 1 -
22 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 8 160.00 2 -
23 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 4 25.00 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 8 160.00 4
2 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 66.85 61.5
3 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4 246 61.35 82
4 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 182 60.07 45.5
5 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 58.77 33.5
6 Ariful Haque Bangladesh 2 4 88 55.35 29.33
7 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 153 54.84 51
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 270 50.19 90
9 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2 18 48.65 9
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 132 44.15 33
11 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 56 44.09 14
12 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 43.30 34.75
13 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 41.24 28.25
14 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 41.19 53
15 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 4 51 35.42 12.75
16 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 15 34.09 7.5
17 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 12 32.43 4
18 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 47 31.54 11.75
19 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 4 60 30.00 15
20 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 9 29.03 2.25
21 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 4 25.00 2
22 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 21 23.86 10.5
23 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 8 14.55 4

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 219 50.19 24 1
2 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 161 60.07 22 -
3 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4 110 61.35 24 -
4 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 101 54.84 7 2
5 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 88 44.15 13 -
6 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 83 41.19 19 1
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 68 66.85 10 1
8 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 58.77 4 1
9 Brian Chari Zimbabwe 2 4 53 41.24 11 3
10 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 52 43.30 14 2
11 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 4 43 35.42 7 -
12 Ariful Haque Bangladesh 2 4 41 55.35 8 2
13 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 4 28 30.00 5 -
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 25 44.09 6 1
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 23 31.54 4 -
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 17 23.86 1 -
17 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2 13 48.65 2 -
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 9 34.09 - -
19 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 8 14.55 1 -
20 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 8 32.43 - -
21 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 8 160.00 2 -
22 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 6 29.03 - 1
23 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 4 25.00 1 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 270 90 1
2 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4 246 82 1
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 61.5 2
4 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 53 1
5 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 153 51 1
6 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 182 45.5 0
7 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 34.75 0
8 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 33.5 0
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 132 33 0
10 Ariful Haque Bangladesh 2 4 88 29.33 1
11 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 28.25 0
12 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 4 60 15 0
13 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 56 14 0
14 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 4 51 12.75 0
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 47 11.75 0
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 21 10.5 0
17 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2 18 9 0
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 15 7.5 2
19 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 8 4 0
20 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 12 4 0
21 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 8 4 0
22 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 9 2.25 0
23 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 4 2 0
24 അബു ജയദ് Bangladesh 1 2 0 0 1
25 Khaled Ahmed Bangladesh 1 0 0 0 0
26 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4 246 2 110
2 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 270 1 219
3 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 182 1 161
4 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 153 1 101
5 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 132 - 88
6 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 - 83
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 - 68
8 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 - 67
9 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 - 53
10 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 - 52
11 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 4 51 - 43
12 Ariful Haque Bangladesh 2 4 88 - 41
13 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 4 60 - 28
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 56 - 25
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 47 - 23
16 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 21 - 17
17 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2 18 - 13
18 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 15 - 9
19 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 8 - 8
20 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 12 - 8
21 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 8 - 8
22 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 9 - 6
23 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 4 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 2 83
2 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 132 1 88
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 1 68
4 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 1 67
5 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 1 53
6 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 1 52

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 3
2 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 153 2
3 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 2
4 Ariful Haque Bangladesh 2 4 88 2
5 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 270 1
6 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 1
7 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 1
8 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 1
9 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 56 1
10 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 9 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 4 270 24
2 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 4 246 24
3 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 182 22
4 പീറ്റർ മൂർ Zimbabwe 2 4 159 19
5 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 4 139 14
6 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 132 13
7 Brian Chari Zimbabwe 2 4 113 11
8 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 123 10
9 Ariful Haque Bangladesh 2 4 88 8
10 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 153 7
11 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 4 51 7
12 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 56 6
13 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 4 60 5
14 മുഹമ്മദ് മിതുന്‍ Bangladesh 1 2 67 4
15 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 4 47 4
16 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2 18 2
17 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 2 8 2
18 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 21 1
19 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 8 1
20 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 2 11
2 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4
3 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 3
4 Brian Chari Zimbabwe 2 3
5 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3
6 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 3
7 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3
8 Ariful Haque Bangladesh 2 2
9 ബ്രെണ്ടൻ ടെയ്ലർ Zimbabwe 2 2
10 ഇമ്രുൽ കയേസ് Bangladesh 2 2
11 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 1 2
12 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 1
13 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 1
15 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 1
16 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 1
17 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 1
18 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 4 874 18 3
2 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 505 11 1
3 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 384 10 1
4 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 348 7 0
5 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 336 4 0
6 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 174 4 0
7 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 3 248 4 0
8 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 214 3 0
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 348 2 0
10 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 79 2 0
11 അബു ജയദ് Bangladesh 1 2 168 1 0
12 Ariful Haque Bangladesh 2 3 66 1 0
13 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 60 1 0
14 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 186 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 4 874 370 18 3
2 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 384 155 10 1
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 505 192 11 1
4 അബു ജയദ് Bangladesh 1 2 168 93 1 -
5 Ariful Haque Bangladesh 2 3 66 24 1 -
6 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 336 237 4 -
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 214 96 3 -
10 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 1 12 7 0 -
12 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 180 93 0 -
14 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 60 25 1 -
16 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 2 18 21 0 -
18 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 186 77 1 -
20 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 174 76 4 -
23 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 348 167 2 -
24 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 348 226 7 -
25 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 3 248 78 4 -
26 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 79 54 2 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 3 1.89 160
2 Ariful Haque Bangladesh 2 3 2.18 55.35
3 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 2.28 66.85
4 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 2.42 34.09
5 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 2.48 0
6 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 2.5 54.84
7 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 4 2.54 32.43
8 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 2.62 25
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 2.69 14.55
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 2.88 44.15
11 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 3.1 0
12 അബു ജയദ് Bangladesh 1 2 3.32 0
13 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ Zimbabwe 2 1 3.5 43.3
14 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 3.9 44.09
15 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 4.1 23.86
16 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 4.23 29.03
17 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 2 7 60.07

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 കൈൽ ജാർവിസ് Zimbabwe 2 4 2.42 15.50
2 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 4 2.28 17.45
3 Nazmul Islam Bangladesh 1 2 2.62 19.00
4 തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 2 3 1.89 19.50
5 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 4 2.54 20.56
6 Ariful Haque Bangladesh 2 3 2.18 24.00
7 മഹ്മദുള്ള Bangladesh 2 4 2.5 25.00
8 Wellington Masakadza Zimbabwe 1 2 4.1 27.00
9 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ Zimbabwe 1 2 2.69 32.00
10 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 2 4 3.9 32.29
11 Brandon Mavuta Zimbabwe 2 4 4.23 59.25
12 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 1 2 2.48 77.00
13 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 4 2.88 83.50
14 അബു ജയദ് Bangladesh 1 2 3.32 93.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X