ഹോം  »  Cricket  »  West Indies vs England 2019  »  Stats

West Indies vs England 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 229 71.79 25 8
2 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 204 53.68 24 1
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 46.97 18 2
4 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 178 51.15 24 -
5 ജോ റൂട്ട് England 3 6 177 48.90 18 -
6 John Campbell Windies 3 6 176 57.70 18 3
7 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 50.79 18 2
8 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 66.67 15 5
9 Rory Burns England 3 6 145 42.27 19 -
10 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 138 34.67 12 1
11 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 119 43.12 13 -
12 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 112 47.86 15 -
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 59.78 18 1
14 മോയിൻ അലി England 3 5 77 54.23 9 1
15 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 4 62 23.85 6 -
16 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 22.18 3 1
17 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 55 44.00 8 -
18 കീമർ റോച്ച് Windies 3 4 51 47.66 7 -
19 സാം കറെന്‍ England 2 4 50 66.67 9 -
20 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 43 55.13 3 3
21 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 21 116.67 5 -
22 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 13 54.17 3 -
23 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 4 8 20.51 1 -
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 6 150.00 - -
25 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 5 14.29 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 6 150.00 6
2 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 21 116.67 10.5
3 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 229 71.79 114.5
4 സാം കറെന്‍ England 2 4 50 66.67 16.67
5 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 66.67 32
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 59.78 22
7 John Campbell Windies 3 6 176 57.70 35.2
8 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 43 55.13 10.75
9 മോയിൻ അലി England 3 5 77 54.23 15.4
10 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 13 54.17 6.5
11 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 204 53.68 51
12 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 178 51.15 29.67
13 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 50.79 40
14 ജോ റൂട്ട് England 3 6 177 48.90 29.5
15 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 112 47.86 28
16 കീമർ റോച്ച് Windies 3 4 51 47.66 17
17 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 46.97 37.2
18 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 55 44.00 13.75
19 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 119 43.12 23.8
20 Rory Burns England 3 6 145 42.27 24.17
21 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 138 34.67 27.6
22 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 4 62 23.85 15.5
23 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 22.18 11.8
24 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 4 8 20.51 4
25 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 5 14.29 1.67

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 202 71.79 25 8
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 122 48.90 18 -
3 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 116 53.68 24 1
4 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 102 50.79 18 2
5 Rory Burns England 3 6 84 42.27 19 -
6 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 81 66.67 15 5
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 79 46.97 18 2
8 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 69 47.86 15 -
9 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 67 51.15 24 -
10 മോയിൻ അലി England 3 5 60 54.23 9 1
11 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 57 43.12 13 -
12 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 52 59.78 18 1
13 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 50 22.18 3 1
14 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 49 34.67 12 1
15 John Campbell Windies 3 6 47 57.70 18 3
16 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 35 44.00 8 -
17 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 34 55.13 3 3
18 കീമർ റോച്ച് Windies 3 4 29 47.66 7 -
19 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 4 23 23.85 6 -
20 സാം കറെന്‍ England 2 4 17 66.67 9 -
21 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 12 54.17 3 -
22 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 12 116.67 5 -
23 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 6 150.00 - -
24 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 4 14.29 1 -
25 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 4 4 20.51 1 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 229 114.5 1
2 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 204 51 1
3 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 40 1
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 37.2 1
5 John Campbell Windies 3 6 176 35.2 1
6 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 32 0
7 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 178 29.67 0
8 ജോ റൂട്ട് England 3 6 177 29.5 0
9 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 112 28 0
10 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 138 27.6 1
11 Rory Burns England 3 6 145 24.17 0
12 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 119 23.8 0
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 22 0
14 കീമർ റോച്ച് Windies 3 4 51 17 1
15 സാം കറെന്‍ England 2 4 50 16.67 1
16 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 4 62 15.5 0
17 മോയിൻ അലി England 3 5 77 15.4 0
18 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 55 13.75 0
19 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 11.8 0
20 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 43 10.75 0
21 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 21 10.5 0
22 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 13 6.5 0
23 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 6 6 0
24 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 4 8 4 2
25 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 5 1.67 2
26 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 3 0 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 229 1 202
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 177 1 122
3 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 204 1 116
4 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 1 102
5 Rory Burns England 3 6 145 - 84
6 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 - 81
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 - 79
8 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 112 - 69
9 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 178 - 67
10 മോയിൻ അലി England 3 5 77 - 60
11 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 119 - 57
12 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 - 52
13 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 - 50
14 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 138 - 49
15 John Campbell Windies 3 6 176 - 47
16 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 55 - 35
17 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 43 - 34
18 കീമർ റോച്ച് Windies 3 4 51 - 29
19 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 4 62 - 23
20 സാം കറെന്‍ England 2 4 50 - 17
21 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 13 - 12
22 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 21 - 12
23 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 6 - 6
24 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 5 - 4
25 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 4 8 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 178 2 67
2 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 1 102
3 Rory Burns England 3 6 145 1 84
4 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 1 81
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 1 79
6 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 112 1 69
7 മോയിൻ അലി England 3 5 77 1 60
8 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 119 1 57
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 1 52
10 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 229 8
2 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 5
3 John Campbell Windies 3 6 176 3
4 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 43 3
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 2
6 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 2
7 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 204 1
8 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 138 1
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 1
10 മോയിൻ അലി England 3 5 77 1
11 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 3 229 25
2 ഷേൻ ഡൗറിച്ച് Windies 3 5 204 24
3 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 178 24
4 Rory Burns England 3 6 145 19
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 186 18
6 ജോ റൂട്ട് England 3 6 177 18
7 John Campbell Windies 3 6 176 18
8 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 5 160 18
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 5 110 18
10 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 5 160 15
11 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 4 112 15
12 ഷായി ഹോപ് Windies 3 5 119 13
13 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 6 138 12
14 മോയിൻ അലി England 3 5 77 9
15 സാം കറെന്‍ England 2 4 50 9
16 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 55 8
17 കീമർ റോച്ച് Windies 3 4 51 7
18 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 4 62 6
19 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 21 5
20 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 5 59 3
21 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 4 43 3
22 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 13 3
23 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 4 8 1
24 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 5 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 കീമർ റോച്ച് Windies 3 6 581 18 1
2 മോയിൻ അലി England 3 5 558 14 0
3 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 6 398 10 0
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 518 10 0
5 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 589 10 1
6 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 6 577 9 0
7 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 4 424 8 1
8 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 4 271 7 0
9 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 2 122 6 1
10 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 396 4 0
11 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 156 3 0
12 സാം കറെന്‍ England 2 3 252 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 589 245 10 1
2 കീമർ റോച്ച് Windies 3 6 581 250 18 1
3 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 2 122 93 6 1
4 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 4 424 223 8 1
5 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 156 117 0 -
6 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 6 398 238 10 -
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 518 228 10 -
10 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 4 271 125 7 -
11 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 2 24 17 0 -
12 ജോ റൂട്ട് England 3 2 90 47 0 -
13 John Campbell Windies 3 1 25 10 0 -
16 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 1 25 29 0 -
17 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 156 69 3 -
18 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 2 96 29 0 -
19 മോയിൻ അലി England 3 5 558 334 14 -
21 സാം കറെന്‍ England 2 3 252 161 1 -
24 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 6 577 281 9 -
26 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 396 123 4 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 2 1.81 34.67
2 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 1.86 0
3 John Campbell Windies 3 1 2.4 57.7
4 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 2.5 14.29
5 കീമർ റോച്ച് Windies 3 6 2.58 47.66
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 2.64 46.97
7 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 2.65 116.67
8 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 4 2.77 71.79
9 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 6 2.92 20.51
10 ജോ റൂട്ട് England 3 2 3.13 48.9
11 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 4 3.16 50.79
12 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 6 3.59 55.13
13 മോയിൻ അലി England 3 5 3.59 54.23
14 സാം കറെന്‍ England 2 3 3.83 66.67
15 ജോ തെന്‍ലൈ England 2 2 4.25 47.86
16 ആദിൽ റഷീദ് England 1 2 4.5 54.17
17 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 2 4.57 150
18 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 2 1 6.96 23.85

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 കീമർ റോച്ച് Windies 3 6 2.58 13.89
2 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 2 4.57 15.50
3 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 2 4 2.77 17.86
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 2.64 22.80
5 കീമോ പോള്‍ Windies 1 2 2.65 23.00
6 അൽസാരി ജോസഫ് Windies 3 6 3.59 23.80
7 മോയിൻ അലി England 3 5 3.59 23.86
8 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 2.5 24.50
9 റോസ്റ്റൺ ചേസ് Windies 3 4 3.16 27.88
10 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 1.86 30.75
11 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ Windies 3 6 2.92 31.22
12 സാം കറെന്‍ England 2 3 3.83 161.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 134.18 20 39
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 104.92 20 12
3 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 211 143.54 17 14
4 ജോ റൂട്ട് England 5 4 144 96.64 15 -
5 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 141 133.02 11 6
6 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 95.00 7 8
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 85.03 12 2
8 ജേസൺ റോയ് England 3 2 125 140.45 15 3
9 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 85.19 9 4
10 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 97.22 12 2
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 114.77 12 4
12 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 81 124.62 6 3
13 John Campbell Windies 5 4 69 89.61 10 2
14 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 108.20 4 3
15 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 3 48 90.57 5 -
16 മോയിൻ അലി England 5 3 24 60.00 1 -
17 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 15 60.00 3 -
18 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 2 9 100.00 - 1
19 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 1 2 66.67 - -
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 2 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 211 143.54 70.33
2 ജേസൺ റോയ് England 3 2 125 140.45 62.5
3 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 134.18 106
4 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 141 133.02 70.5
5 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 81 124.62 81
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 114.77 25.25
7 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 108.20 22
8 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 104.92 64
9 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 2 9 100.00 9
10 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 97.22 52.5
11 ജോ റൂട്ട് England 5 4 144 96.64 36
12 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 95.00 44.33
13 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 3 48 90.57 16
14 John Campbell Windies 5 4 69 89.61 17.25
15 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 85.19 28.75
16 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 85.03 41.67
17 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 1 2 66.67 2
18 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 15 60.00 7.5
19 മോയിൻ അലി England 5 3 24 60.00 12
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 2 1 33.33 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 162 134.18 20 39
2 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 150 143.54 17 14
3 ജേസൺ റോയ് England 3 2 123 140.45 15 3
4 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 104 133.02 11 6
5 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 103 104.92 20 12
6 ജോ റൂട്ട് England 5 4 102 96.64 15 -
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 82 97.22 12 2
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 79 85.03 12 2
9 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 64 85.19 9 4
10 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 61 95.00 7 8
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 56 114.77 12 4
12 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 50 108.20 4 3
13 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 43 124.62 6 3
14 John Campbell Windies 5 4 30 89.61 10 2
15 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 3 29 90.57 5 -
16 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 15 60.00 3 -
17 മോയിൻ അലി England 5 3 12 60.00 1 -
18 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 2 9 100.00 - 1
19 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 1 2 66.67 - -
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 2 1 33.33 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 106 0
2 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 81 81 2
3 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 141 70.5 2
4 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 211 70.33 1
5 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 64 0
6 ജേസൺ റോയ് England 3 2 125 62.5 0
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 52.5 0
8 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 44.33 1
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 41.67 1
10 ജോ റൂട്ട് England 5 4 144 36 0
11 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 28.75 0
12 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 25.25 0
13 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 22 0
14 John Campbell Windies 5 4 69 17.25 0
15 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 3 48 16 0
16 മോയിൻ അലി England 5 3 24 12 1
17 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 2 9 9 1
18 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 15 7.5 0
19 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 1 2 2 0
20 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 0 0 0
21 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 2 1 0 2
22 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 1 1 0 0 0
23 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 5 1 0 0 0
24 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 4 1 0 0 1
25 ടോം കുറാൻ England 2 2 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 2 162
2 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 211 1 150
3 ജേസൺ റോയ് England 3 2 125 1 123
4 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 141 1 104
5 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 1 103
6 ജോ റൂട്ട് England 5 4 144 1 102
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 - 82
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 - 79
9 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 - 64
10 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 - 61
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 - 56
12 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 - 50
13 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 81 - 43
14 John Campbell Windies 5 4 69 - 30
15 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 3 48 - 29
16 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 15 - 15
17 മോയിൻ അലി England 5 3 24 - 12
18 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 2 9 - 9
19 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 1 2 - 2
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 2 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 2 162
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 2 103
3 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 1 82
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 1 79
5 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 1 64
6 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 1 61
7 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 1 56
8 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 39
2 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 211 14
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 12
4 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 8
5 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 141 6
6 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 4
7 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 4
8 ജേസൺ റോയ് England 3 2 125 3
9 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 81 3
10 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 3
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 2
12 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 2
13 John Campbell Windies 5 4 69 2
14 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 2 9 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 4 424 20
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 4 256 20
3 ജോസ് ബട്ലർ England 5 4 211 17
4 ജോ റൂട്ട് England 5 4 144 15
5 ജേസൺ റോയ് England 3 2 125 15
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 4 125 12
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 2 105 12
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 4 101 12
9 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 5 4 141 11
10 John Campbell Windies 5 4 69 10
11 ഷായി ഹോപ് Windies 5 4 115 9
12 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 5 4 133 7
13 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 3 81 6
14 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 3 48 5
15 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 3 66 4
16 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 15 3
17 മോയിൻ അലി England 5 3 24 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 5 3 150 9 1
2 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 5 4 175 9 1
3 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 4 202 7 0
4 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 4 198 7 0
5 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 4 3 132 7 1
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 3 156 5 0
7 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 4 196 5 0
8 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 156 3 0
9 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 4 180 1 0
10 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 3 144 1 0
11 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 3 126 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 5 3 150 187 9 1
2 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 5 4 175 209 9 1
3 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 4 3 132 133 7 1
5 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 4 180 189 1 -
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 3 156 176 5 -
7 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 4 196 189 5 -
8 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 1 12 15 0 -
9 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 156 206 3 -
11 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 3 144 170 1 -
13 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 4 202 232 7 -
16 John Campbell Windies 5 1 6 13 0 -
19 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 3 126 133 1 -
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 4 198 202 7 -
21 മോയിൻ അലി England 5 3 114 167 0 -
25 ടോം കുറാൻ England 2 2 61 66 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 4 5.79 108.2
2 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 4 3 6.05 0
3 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 4 6.12 33.33
4 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 4 6.3 124.62
5 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 3 6.33 66.67
6 ടോം കുറാൻ England 2 2 6.49 0
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 3 6.77 85.03
8 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 4 6.89 90.57
9 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 3 7.08 100
10 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 5 4 7.17 0
11 ആദിൽ റഷീദ് England 5 3 7.48 60
12 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 5 1 7.5 134.18
13 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 7.92 0
14 മോയിൻ അലി England 5 3 8.79 60
15 John Campbell Windies 5 1 13 89.61

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 4 3 6.05 19.00
2 ആദിൽ റഷീദ് England 5 3 7.48 20.78
3 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 5 4 7.17 23.22
4 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 5 4 6.12 28.86
5 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 5 4 6.89 33.14
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 3 6.77 35.20
7 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 5 4 5.79 37.80
8 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 7.92 68.67
9 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 4 3 6.33 133.00
10 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 5 3 7.08 170.00
11 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 5 4 6.3 189.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 148.10 15 4
2 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 166.67 11 3
3 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 120.69 3 4
4 ജോ റൂട്ട് England 3 3 59 111.32 7 -
5 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 39 156.00 4 3
6 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 32 82.05 2 2
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 32 91.43 4 -
8 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 32 110.34 3 1
9 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 20 125.00 1 2
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 19 70.37 2 1
11 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 18 94.74 1 1
12 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 16 123.08 - 2
13 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 14 116.67 - 1
14 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 13 162.50 2 -
15 ഷായി ഹോപ് Windies 3 3 13 72.22 2 -
16 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 11 47.83 1 -
17 John Campbell Windies 1 1 11 78.57 2 -
18 Obed McCoy Windies 2 2 11 110.00 1 1
19 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 3 10 66.67 - 1
20 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 2 6 85.71 1 -
21 ടോം കുറാൻ England 3 1 2 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 166.67 52.5
2 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 13 162.50 0
3 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 39 156.00 13
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 148.10 39
5 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 20 125.00 10
6 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 16 123.08 5.33
7 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 120.69 23.33
8 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 14 116.67 0
9 ജോ റൂട്ട് England 3 3 59 111.32 29.5
10 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 32 110.34 10.67
11 Obed McCoy Windies 2 2 11 110.00 11
12 ടോം കുറാൻ England 3 1 2 100.00 0
13 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 18 94.74 6
14 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 32 91.43 16
15 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 2 6 85.71 3
16 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 32 82.05 10.67
17 John Campbell Windies 1 1 11 78.57 11
18 ഷായി ഹോപ് Windies 3 3 13 72.22 4.33
19 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 19 70.37 9.5
20 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 3 10 66.67 3.33
21 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 11 47.83 11

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 87 166.67 11 3
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 68 148.10 15 4
3 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 58 120.69 3 4
4 ജോ റൂട്ട് England 3 3 55 111.32 7 -
5 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 30 91.43 4 -
6 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 28 82.05 2 2
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 20 156.00 4 3
8 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 15 125.00 1 2
9 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 14 110.34 3 1
10 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 13 162.50 2 -
11 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 13 116.67 - 1
12 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 11 94.74 1 1
13 John Campbell Windies 1 1 11 78.57 2 -
14 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 3 10 66.67 - 1
15 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 10 70.37 2 1
16 Obed McCoy Windies 2 2 10 110.00 1 1
17 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 8 47.83 1 -
18 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 8 123.08 - 2
19 ഷായി ഹോപ് Windies 3 3 7 72.22 2 -
20 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 2 4 85.71 1 -
21 ടോം കുറാൻ England 3 1 2 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 52.5 0
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 39 0
3 ജോ റൂട്ട് England 3 3 59 29.5 1
4 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 23.33 0
5 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 32 16 0
6 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 39 13 0
7 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 11 11 1
8 John Campbell Windies 1 1 11 11 0
9 Obed McCoy Windies 2 2 11 11 1
10 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 32 10.67 0
11 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 32 10.67 0
12 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 20 10 0
13 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 19 9.5 1
14 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 18 6 0
15 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 16 5.33 0
16 ഷായി ഹോപ് Windies 3 3 13 4.33 0
17 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 3 10 3.33 0
18 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 2 6 3 0
19 ആദിൽ റഷീദ് England 3 0 0 0 0
20 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 13 0 1
21 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 0 0 0 0
22 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 14 0 2
23 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 2 0 0 0 0
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 0 0 0 0
25 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 1 0 0 0 0
26 ടോം കുറാൻ England 3 1 2 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 - 87
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 - 68
3 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 - 58
4 ജോ റൂട്ട് England 3 3 59 - 55
5 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 32 - 30
6 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 32 - 28
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 39 - 20
8 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 20 - 15
9 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 32 - 14
10 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 13 - 13
11 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 14 - 13
12 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 18 - 11
13 John Campbell Windies 1 1 11 - 11
14 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 3 10 - 10
15 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 19 - 10
16 Obed McCoy Windies 2 2 11 - 10
17 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 11 - 8
18 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 16 - 8
19 ഷായി ഹോപ് Windies 3 3 13 - 7
20 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 2 6 - 4
21 ടോം കുറാൻ England 3 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 1 87
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 1 68
3 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 1 58
4 ജോ റൂട്ട് England 3 3 59 1 55

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 4
2 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 4
3 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 3
4 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 39 3
5 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 32 2
6 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 20 2
7 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 16 2
8 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 32 1
9 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 19 1
10 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 18 1
11 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 14 1
12 Obed McCoy Windies 2 2 11 1
13 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 3 10 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 117 15
2 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2 105 11
3 ജോ റൂട്ട് England 3 3 59 7
4 അലക്സ് ഹേൽസ് England 3 3 39 4
5 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 32 4
6 നിക്കോളാസ് പൂരൻ Windies 3 3 70 3
7 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ Windies 3 3 32 3
8 ഡാരൻ ബ്രാവോ Windies 3 3 32 2
9 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 19 2
10 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 13 2
11 ഷായി ഹോപ് Windies 3 3 13 2
12 John Campbell Windies 1 1 11 2
13 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ Windies 2 2 20 1
14 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 18 1
15 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 11 1
16 Obed McCoy Windies 2 2 11 1
17 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 2 6 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 42 6 0
2 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 48 6 0
3 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 54 5 0
4 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 3 47 4 0
5 ടോം കുറാൻ England 3 3 36 4 0
6 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 18 3 0
7 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 2 48 2 0
8 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 54 2 0
9 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 66 2 0
10 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 30 2 0
11 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 2 2 41 2 0
12 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 24 1 0
13 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 21 1 0
14 Obed McCoy Windies 2 1 18 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 54 45 5 -
3 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 24 32 1 -
4 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 2 48 66 2 -
6 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 42 36 6 -
8 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 48 45 6 -
9 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 21 28 1 -
11 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 54 62 2 -
12 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 66 74 2 -
13 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 30 42 2 -
15 John Campbell Windies 1 1 6 1 0 -
17 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 2 2 41 52 2 -
18 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 18 9 3 -
20 Obed McCoy Windies 2 1 18 44 1 -
21 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 1 1 12 18 0 -
24 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 3 47 73 4 -
26 ടോം കുറാൻ England 3 3 36 45 4 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 John Campbell Windies 1 1 1 78.57
2 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 3 0
3 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 5 0
4 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 5.14 0
5 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 5.62 116.67
6 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 6.73 94.74
7 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 6.89 123.08
8 ടോം കുറാൻ England 3 3 7.5 100
9 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 2 2 7.61 0
10 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 8 162.5
11 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 8 47.83
12 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 2 8.25 66.67
13 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 8.4 91.43
14 ഓശണെ തോമസ്‌ Windies 1 1 9 0
15 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 3 9.32 85.71
16 Obed McCoy Windies 2 1 14.67 110

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 3 3.00
2 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 3 5.14 6.00
3 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 5.62 7.50
4 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 5 9.00
5 ടോം കുറാൻ England 3 3 7.5 11.25
6 ഷെല്‍ഡണ്‍ കോട്രെല്‍ Windies 3 3 9.32 18.25
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 8.4 21.00
8 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 2 2 7.61 26.00
9 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ Windies 2 2 8 28.00
10 ഫാബിയന്‍ അലെന്‍ Windies 3 3 6.89 31.00
11 ആഷ്ലി നഴ്സ് Windies 1 1 8 32.00
12 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് Windies 3 2 8.25 33.00
13 ജേസൺ ഹോൾഡർ Windies 3 3 6.73 37.00
14 Obed McCoy Windies 2 1 14.67 44.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X