ഹോം  »  Cricket  »  South Africa vs Sri Lanka 2019  »  Stats

South Africa vs Sri Lanka 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 80.58 22 7
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 88.80 26 1
3 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 200 54.64 25 -
4 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 56.22 17 2
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 117 58.21 16 -
6 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 112 71.34 19 -
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 90 66.18 13 1
8 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 4 86 48.04 12 -
9 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 60 38.46 8 -
10 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 56 51.38 7 -
11 ഹാഷിം അംല South Africa 2 4 51 43.22 5 -
12 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 50 100.00 7 1
13 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 43 41.35 6 -
14 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 39 55.71 4 -
15 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 2 28 37.33 4 -
16 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 25 27.47 2 -
17 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 22 28.95 1 -
18 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 19 40.43 2 -
19 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 3 14 28.00 - -
20 Willem Mulder South Africa 1 2 14 82.35 3 -
21 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 3 11 52.38 1 -
22 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 8 27.59 1 -
23 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 7 19.44 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 50 100.00 16.67
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 88.80 55.5
3 Willem Mulder South Africa 1 2 14 82.35 7
4 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 80.58 112
5 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 112 71.34 37.33
6 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 90 66.18 30
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 117 58.21 29.25
8 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 56.22 43.67
9 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 39 55.71 9.75
10 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 200 54.64 66.67
11 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 3 11 52.38 3.67
12 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 56 51.38 14
13 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 4 86 48.04 21.5
14 ഹാഷിം അംല South Africa 2 4 51 43.22 12.75
15 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 43 41.35 10.75
16 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 19 40.43 6.33
17 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 60 38.46 15
18 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 2 28 37.33 14
19 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 22 28.95 11
20 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 3 14 28.00 4.67
21 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 8 27.59 4
22 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 25 27.47 6.25
23 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 7 19.44 0

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 153 80.58 22 7
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 90 54.64 25 -
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 86 88.80 26 1
4 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 84 71.34 19 -
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 75 56.22 17 2
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 60 58.21 16 -
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 48 66.18 13 1
8 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 47 51.38 7 -
9 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 42 100.00 7 1
10 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 35 41.35 6 -
11 ഹാഷിം അംല South Africa 2 4 32 43.22 5 -
12 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 4 30 48.04 12 -
13 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 29 55.71 4 -
14 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 29 38.46 8 -
15 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 2 24 37.33 4 -
16 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 22 27.47 2 -
17 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 18 28.95 1 -
18 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 15 40.43 2 -
19 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 3 12 28.00 - -
20 Willem Mulder South Africa 1 2 9 82.35 3 -
21 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 3 7 52.38 1 -
22 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 6 27.59 1 -
23 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 6 19.44 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 112 1
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 200 66.67 1
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 55.5 0
4 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 43.67 1
5 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 112 37.33 1
6 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 90 30 0
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 117 29.25 0
8 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 4 86 21.5 0
9 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 50 16.67 0
10 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 60 15 0
11 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 2 28 14 0
12 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 56 14 0
13 ഹാഷിം അംല South Africa 2 4 51 12.75 0
14 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 22 11 0
15 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 43 10.75 0
16 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 39 9.75 0
17 Willem Mulder South Africa 1 2 14 7 0
18 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 19 6.33 1
19 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 25 6.25 0
20 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 3 14 4.67 0
21 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 8 4 2
22 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 3 11 3.67 0
23 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 7 0 3

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 1 153
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 200 - 90
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 - 86
4 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 112 - 84
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 - 75
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 117 - 60
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 90 - 48
8 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 56 - 47
9 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 50 - 42
10 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 43 - 35
11 ഹാഷിം അംല South Africa 2 4 51 - 32
12 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 4 86 - 30
13 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 39 - 29
14 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 60 - 29
15 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 2 28 - 24
16 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 25 - 22
17 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 22 - 18
18 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 19 - 15
19 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 3 14 - 12
20 Willem Mulder South Africa 1 2 14 - 9
21 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 3 11 - 7
22 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 8 - 6
23 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 7 - 6

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 3 86
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 200 2 90
3 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 1 153
4 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 112 1 84
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 1 75
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 117 1 60

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 7
2 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 2
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 1
4 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 90 1
5 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 50 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 4 222 26
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4 200 25
3 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 3 224 22
4 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 4 112 19
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 131 17
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 4 117 16
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 90 13
8 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 4 86 12
9 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 60 8
10 ടെംപ ബാവുമ South Africa 2 4 56 7
11 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 50 7
12 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 4 43 6
13 ഹാഷിം അംല South Africa 2 4 51 5
14 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 39 4
15 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 2 28 4
16 Willem Mulder South Africa 1 2 14 3
17 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 25 2
18 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 19 2
19 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 22 1
20 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 3 11 1
21 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 8 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 9
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 2 8
3 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 5
4 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 2 4
5 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 3
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2
7 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 2
8 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 2
9 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2
10 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 1
11 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 1
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 1
13 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 1
14 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 4 375 12 0
2 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 4 298 9 0
3 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 375 8 0
4 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 306 7 0
5 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 336 6 0
6 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 249 6 1
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 108 5 0
8 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 381 5 0
9 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 190 4 0
10 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 108 3 0
11 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 2 45 1 0
12 Willem Mulder South Africa 1 2 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 249 143 6 1
2 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 1 6 4 0 -
3 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 336 196 6 -
4 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 1 6 5 0 -
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 108 59 5 -
6 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 2 45 21 1 -
7 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 306 178 7 -
10 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 375 236 8 -
11 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 4 298 209 9 -
12 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 190 141 4 -
17 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 12 16 0 -
19 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 381 153 5 -
21 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 108 45 3 -
22 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 4 375 227 12 -
23 Willem Mulder South Africa 1 2 42 12 1 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Willem Mulder South Africa 1 2 1.71 82.35
2 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 2.41 52.38
3 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 2.5 28.95
4 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 2 2.8 48.04
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 3.28 66.18
6 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 3.45 37.33
7 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 3.49 27.59
8 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 3.5 40.43
9 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 4 3.63 19.44
10 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 3.78 27.47
11 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 1 4 58.21
12 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 4 4.21 28
13 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 4.45 55.71
14 ഡീൻ എൽഗർ South Africa 2 1 5 41.35
15 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 8 56.22

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 3.28 11.80
2 Willem Mulder South Africa 1 2 1.71 12.00
3 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർ South Africa 1 2 2.5 15.00
4 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 4 3.63 18.92
5 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 2 2.8 21.00
6 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 4 4.21 23.22
7 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 3.45 23.83
8 ഡുവാൻ ഒലീവിയർ South Africa 2 4 3.49 25.43
9 കഗീസോ റബാദ South Africa 2 4 3.78 29.50
10 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 2.41 30.60
11 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 4 3.5 32.67
12 കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 2 4 4.45 35.25

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 109.97 51 3
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 94.77 35 2
3 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 77.39 15 3
4 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 127 67.20 15 2
5 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 112 74.17 7 -
6 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 115.79 10 5
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 96 89.72 10 -
8 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 91 79.13 5 1
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 88 64.71 9 -
10 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 71 92.21 12 1
11 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 56 80.00 2 1
12 Reeza Hendricks South Africa 4 4 42 58.33 5 -
13 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 3 2 41 69.49 4 -
14 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 40 200.00 5 1
15 Priyamal Perera Sri Lanka 2 2 33 56.90 2 -
16 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 31 83.78 3 -
17 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 119.23 2 1
18 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 147.62 4 1
19 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 17 44.74 1 -
20 Willem Mulder South Africa 2 1 17 154.55 4 -
21 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 4 16 53.33 2 -
22 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 16 66.67 2 -
23 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 3 15 60.00 3 -
24 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 1 8 44.44 - -
25 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 3 7 35.00 - -
26 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 1 6 54.55 - -
27 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 1 3 50.00 - -
28 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 3 30.00 - -
29 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 3 17.65 - -
30 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 1 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 40 200.00 40
2 Willem Mulder South Africa 2 1 17 154.55 17
3 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 147.62 0
4 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 119.23 31
5 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 115.79 55
6 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 109.97 70.6
7 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 94.77 68
8 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 71 92.21 17.75
9 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 96 89.72 96
10 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 31 83.78 31
11 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 56 80.00 11.2
12 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 91 79.13 91
13 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 77.39 40.4
14 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 112 74.17 56
15 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 3 2 41 69.49 20.5
16 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 127 67.20 25.4
17 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 16 66.67 5.33
18 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 88 64.71 22
19 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 3 15 60.00 5
20 Reeza Hendricks South Africa 4 4 42 58.33 10.5
21 Priyamal Perera Sri Lanka 2 2 33 56.90 16.5
22 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 1 6 54.55 6
23 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 4 16 53.33 5.33
24 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 1 3 50.00 3
25 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 17 44.74 17
26 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 1 8 44.44 8
27 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 3 7 35.00 2.33
28 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 1 1 33.33 0
29 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 3 30.00 3
30 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 3 17.65 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 121 109.97 51 3
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 112 94.77 35 2
3 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 78 115.79 10 5
4 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 67 89.72 10 -
5 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 60 77.39 15 3
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 50 74.17 7 -
7 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 49 67.20 15 2
8 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 41 79.13 5 1
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 39 64.71 9 -
10 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 38 200.00 5 1
11 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 3 2 33 69.49 4 -
12 Priyamal Perera Sri Lanka 2 2 33 56.90 2 -
13 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 31 83.78 3 -
14 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 119.23 2 1
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 147.62 4 1
16 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 29 92.21 12 1
17 Reeza Hendricks South Africa 4 4 29 58.33 5 -
18 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 23 80.00 2 1
19 Willem Mulder South Africa 2 1 17 154.55 4 -
20 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 4 15 53.33 2 -
21 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 9 44.74 1 -
22 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 3 9 60.00 3 -
23 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 1 8 44.44 - -
24 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 8 66.67 2 -
25 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 1 6 54.55 - -
26 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 3 4 35.00 - -
27 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 1 3 50.00 - -
28 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 3 30.00 - -
29 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 2 17.65 - -
30 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 1 1 33.33 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 96 96 1
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 91 91 2
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 70.6 0
4 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 68 1
5 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 112 56 2
6 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 55 1
7 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 40.4 0
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 40 40 1
9 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 31 31 0
10 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 31 0
11 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 127 25.4 0
12 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 88 22 0
13 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 3 2 41 20.5 0
14 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 71 17.75 0
15 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 17 17 1
16 Willem Mulder South Africa 2 1 17 17 0
17 Priyamal Perera Sri Lanka 2 2 33 16.5 0
18 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 56 11.2 0
19 Reeza Hendricks South Africa 4 4 42 10.5 0
20 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 1 8 8 0
21 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 1 6 6 0
22 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 4 16 5.33 1
23 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 16 5.33 0
24 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 3 15 5 0
25 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 1 3 3 0
26 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 3 3 0
27 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 3 7 2.33 0
28 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 1 0 0 0 0
29 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 1 1 0 1
30 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 0 1
31 Kasun Rajitha Sri Lanka 3 2 0 0 1
32 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 0 0 0 0
33 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 3 0 2

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 1 121
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 1 112
3 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 - 78
4 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 96 - 67
5 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 - 60
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 112 - 50
7 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 127 - 49
8 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 91 - 41
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 88 - 39
10 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 40 - 38
11 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 3 2 41 - 33
12 Priyamal Perera Sri Lanka 2 2 33 - 33
13 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 31 - 31
14 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 - 31
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 - 31
16 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 71 - 29
17 Reeza Hendricks South Africa 4 4 42 - 29
18 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 56 - 23
19 Willem Mulder South Africa 2 1 17 - 17
20 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 4 16 - 15
21 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 17 - 9
22 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 3 15 - 9
23 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 1 8 - 8
24 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 16 - 8
25 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 1 6 - 6
26 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 3 7 - 4
27 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 1 3 - 3
28 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 3 - 3
29 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 3 - 2
30 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 3 121
2 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 2 60
3 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 1 112
4 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 1 78
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 96 1 67
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 112 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 5
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 3
3 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 3
4 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 2
5 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 127 2
6 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 91 1
7 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 71 1
8 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 56 1
9 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 40 1
10 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 1
11 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 353 51
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 5 272 35
3 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 5 202 15
4 Oshada Fernando Sri Lanka 5 5 127 15
5 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 4 71 12
6 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 110 10
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 96 10
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 88 9
9 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 4 112 7
10 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 91 5
11 Reeza Hendricks South Africa 4 4 42 5
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 2 40 5
13 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 3 2 41 4
14 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 1 31 4
15 Willem Mulder South Africa 2 1 17 4
16 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 31 3
17 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 3 15 3
18 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 56 2
19 Priyamal Perera Sri Lanka 2 2 33 2
20 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 1 31 2
21 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 4 16 2
22 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 16 2
23 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 17 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 7
2 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 5
3 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 5
4 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 5 4
5 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3
6 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 3
7 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 3
8 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 2
9 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 4 2
10 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 4 2
11 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 1
12 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 1
13 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 1
14 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 1
15 Kasun Rajitha Sri Lanka 3 1
16 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 5 1
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 1
18 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 1
19 Priyamal Perera Sri Lanka 2 1
20 Reeza Hendricks South Africa 4 1
21 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 1
22 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 3 1
23 Willem Mulder South Africa 2 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 4 204 9 0
2 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 4 189 8 0
3 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 4 204 8 0
4 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 5 182 8 0
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 138 5 0
6 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 5 234 4 0
7 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 137 4 0
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 3 92 3 0
9 Kasun Rajitha Sri Lanka 3 3 120 3 0
10 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 4 211 2 0
11 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 102 2 0
12 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 84 2 0
13 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 60 2 0
14 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 1 1 42 1 0
15 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 2 42 1 0
16 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 84 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
2 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 4 211 184 2 -
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 3 92 80 3 -
4 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 12 11 0 -
5 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 4 189 150 8 -
7 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 1 1 42 32 1 -
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 138 120 5 -
10 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 3 78 77 0 -
12 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 4 204 117 9 -
13 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 102 102 2 -
14 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 2 42 37 1 -
15 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 4 204 159 8 -
16 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 84 79 1 -
17 Kasun Rajitha Sri Lanka 3 3 120 147 3 -
20 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 59 56 0 -
21 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 5 234 204 4 -
22 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 5 182 137 8 -
24 Oshada Fernando Sri Lanka 5 1 12 16 0 -
29 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 84 63 2 -
30 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 137 119 4 -
32 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 60 90 2 -
33 Willem Mulder South Africa 2 2 36 33 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 4 3.44 33.33
2 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 4.5 0
3 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 5 4.52 54.55
4 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 1 1 4.57 0
5 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 4 4.68 50
6 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 4 4.76 44.44
7 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 5.21 80
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 3 5.22 200
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 5.22 64.71
10 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 4 5.23 35
11 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 5 5.23 53.33
12 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 2 5.29 147.62
13 Angelo Perera Sri Lanka 1 1 5.5 83.78
14 Willem Mulder South Africa 2 2 5.5 154.55
15 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 5.64 44.74
16 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 5.69 30
17 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 3 3 5.92 119.23
18 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 6 115.79
19 Kasun Rajitha Sri Lanka 3 3 7.35 0
20 Oshada Fernando Sri Lanka 5 1 8 67.2
21 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 9 17.65

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 4 4 3.44 13.00
2 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 5 5 4.52 17.12
3 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 4 4 4.76 18.75
4 കഗീസോ റബാദ South Africa 4 4 4.68 19.88
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 4 4 5.22 24.00
6 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 4 3 5.22 26.67
7 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 5 5.21 29.75
8 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 4.5 31.50
9 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 1 1 4.57 32.00
10 ജെപി ഡുമിനി South Africa 2 2 5.29 37.00
11 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 2 9 45.00
12 Kasun Rajitha Sri Lanka 3 3 7.35 49.00
13 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 6 51.00
14 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 5 5 5.23 51.00
15 Kamindu Mendis Sri Lanka 2 2 5.64 79.00
16 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 4 4 5.23 92.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 131.13 18 2
2 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 171.43 9 10
3 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 132.43 5 4
4 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 183.33 7 3
5 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 76 200.00 5 5
6 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 58 148.72 9 1
7 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 50 156.25 6 1
8 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 49 111.36 2 2
9 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 42 91.30 4 1
10 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 42 131.25 3 2
11 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 3 32 78.05 1 -
12 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 91.30 2 1
13 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 18 105.88 1 1
14 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 18 105.88 3 -
15 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 3 3 17 85.00 - 2
16 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 13 76.47 2 -
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2 8 100.00 2 -
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 100.00 1 -
19 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 2 4 44.44 1 -
20 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 1 1 33.33 - -
21 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 76 200.00 76
2 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 183.33 0
3 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 171.43 132
4 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 50 156.25 50
5 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 58 148.72 19.33
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 132.43 49
7 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 42 131.25 14
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 131.13 46.33
9 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 49 111.36 16.33
10 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 18 105.88 9
11 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 18 105.88 9
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 100.00 4
13 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 1 100.00 0
14 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2 8 100.00 4
15 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 42 91.30 14
16 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 91.30 21
17 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 3 3 17 85.00 5.67
18 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 3 32 78.05 10.67
19 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 13 76.47 13
20 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 2 4 44.44 2
21 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 1 1 33.33 0

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 84 171.43 9 10
2 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 183.33 7 3
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 66 131.13 18 2
4 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 64 132.43 5 4
5 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 41 156.25 6 1
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 41 131.25 3 2
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 38 148.72 9 1
8 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 34 200.00 5 5
9 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 22 111.36 2 2
10 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 91.30 2 1
11 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 16 91.30 4 1
12 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 3 3 16 85.00 - 2
13 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 15 105.88 1 1
14 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 3 14 78.05 1 -
15 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 13 76.47 2 -
16 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 9 105.88 3 -
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2 8 100.00 2 -
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 100.00 1 -
19 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 2 4 44.44 1 -
20 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 1 1 33.33 - -
21 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 1 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 132 2
2 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 76 76 2
3 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 50 50 1
4 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 49 0
5 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 46.33 0
6 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 21 0
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 58 19.33 0
8 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 49 16.33 0
9 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 42 14 0
10 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 42 14 0
11 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 13 13 0
12 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 3 32 10.67 0
13 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 18 9 0
14 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 18 9 1
15 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 3 3 17 5.67 0
16 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 4 0
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2 8 4 0
18 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 2 4 2 0
19 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 2 0 0 0 0
20 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 1 1 0 1
21 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 0 1
22 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 1 0 1
23 ജെഫ്രി വാൻഡർസേ Sri Lanka 3 2 0 0 2
24 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 0 0 0 0
25 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 0 0 0
26 Lutho Sipamla South Africa 3 0 0 0 0
27 Sinethemba Qeshile South Africa 2 0 0 0 0
28 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 0 0 0
29 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 - 84
2 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 - 77
3 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 - 66
4 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 - 64
5 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 50 - 41
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 42 - 41
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 58 - 38
8 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 76 - 34
9 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 49 - 22
10 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 - 21
11 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 42 - 16
12 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 3 3 17 - 16
13 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 18 - 15
14 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 3 32 - 14
15 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 13 - 13
16 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 18 - 9
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2 8 - 8
18 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 - 4
19 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 2 4 - 4
20 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 1 1 - 1
21 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 2 66
2 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 1 84
3 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 1 77
4 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 1 64

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 10
2 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 76 5
3 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 4
4 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 3
5 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 2
6 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 49 2
7 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 42 2
8 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 3 3 17 2
9 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 58 1
10 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 50 1
11 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 42 1
12 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 1
13 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 18 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Reeza Hendricks South Africa 3 3 139 18
2 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 132 9
3 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 3 58 9
4 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 1 77 7
5 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 2 50 6
6 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 2 2 98 5
7 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 3 76 5
8 Angelo Perera Sri Lanka 3 3 42 4
9 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 3 42 3
10 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 18 3
11 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 3 49 2
12 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 21 2
13 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 13 2
14 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2 8 2
15 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 3 32 1
16 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 2 18 1
17 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 1 4 1
18 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 2 2 4 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 4
2 Sinethemba Qeshile South Africa 2 3
3 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 2
4 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 2
5 Lutho Sipamla South Africa 3 2
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 2 1
7 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 2 1
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 1
9 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1
10 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 1
11 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 1
12 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 1
13 Reeza Hendricks South Africa 3 1
14 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 42 7 0
2 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 2 2 42 3 0
3 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 42 3 0
4 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 3 72 3 0
5 Lutho Sipamla South Africa 3 3 58 3 0
6 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 72 2 0
7 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 30 2 0
8 ജെഫ്രി വാൻഡർസേ Sri Lanka 3 3 66 2 0
9 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 18 2 0
10 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 48 2 0
11 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 2 30 1 0
12 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 24 1 0
13 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 66 1 0
14 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 24 1 0
15 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
2 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 72 101 2 -
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 42 49 7 -
6 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 2 2 42 54 3 -
7 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 42 59 3 -
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 2 30 33 1 -
10 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 30 34 2 -
12 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 24 21 1 -
13 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 66 107 1 -
14 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 1 6 18 0 -
15 ജെഫ്രി വാൻഡർസേ Sri Lanka 3 3 66 85 2 -
16 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 18 29 2 -
17 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 24 42 1 -
18 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 2 12 21 0 -
20 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 3 72 77 3 -
21 Lutho Sipamla South Africa 3 3 58 83 3 -
27 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 24 38 1 -
28 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 48 36 2 -
29 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 1 18 45 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 4.5 0
2 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 5.25 100
3 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 3 6.42 100
4 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 2 6.6 78.05
5 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 6.8 183.33
6 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 7 100
7 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 2 2 7.71 0
8 ജെഫ്രി വാൻഡർസേ Sri Lanka 3 3 7.73 0
9 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 8.42 105.88
10 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 8.43 33.33
11 Lutho Sipamla South Africa 3 3 8.59 0
12 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 9.5 0
13 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 9.67 0
14 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 9.73 171.43
15 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 10.5 0
16 Kamindu Mendis Sri Lanka 3 2 10.5 131.25
17 തിസാര പെരേര Sri Lanka 3 1 15 111.36
18 ജെപി ഡുമിനി South Africa 3 1 18 200

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 2 2 7 7.00
2 ജൂനിയര്‍ ഡാല South Africa 1 1 9.67 14.50
3 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 6.8 17.00
4 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 2 2 7.71 18.00
5 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 2 4.5 18.00
6 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 2 2 8.43 19.67
7 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 1 1 5.25 21.00
8 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 3 3 6.42 25.67
9 Lutho Sipamla South Africa 3 3 8.59 27.67
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 2 6.6 33.00
11 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 9.5 38.00
12 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 10.5 42.00
13 ജെഫ്രി വാൻഡർസേ Sri Lanka 3 3 7.73 42.50
14 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 3 3 8.42 50.50
15 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 3 3 9.73 107.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X