ഹോം  »  Cricket  »  Pakistan vs England 2022  »  Stats

Pakistan vs England 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 316 138.60 23 10
2 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 143.22 27 8
3 Harry Brook England 7 6 238 163.01 19 13
4 Ben Duckett England 7 7 233 159.59 31 2
5 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 174 132.82 23 4
6 Philip Salt England 7 7 167 157.55 22 4
7 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 156 131.09 10 5
8 മോയിൻ അലി England 7 4 142 159.55 10 9
9 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 130 141.30 18 2
10 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 5 99 132.00 7 5
11 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 5 4 63 112.50 2 3
12 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 6 45 97.83 3 1
13 Will Jacks England 2 2 40 160.00 8 -
14 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 4 36 94.74 1 1
15 ആസിഫ് അലി Pakistan 4 4 34 136.00 3 2
16 ലിയാം ഡോസൺ England 3 1 34 200.00 5 1
17 സാം കറെന്‍ England 6 2 27 142.11 2 -
18 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 3 13 162.50 1 1
19 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 2 11 100.00 2 -
20 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 2 11 137.50 1 -
21 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 2 11 91.67 2 -
22 Aamir Jamal Pakistan 2 1 10 142.86 1 -
23 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 1 10 83.33 1 -
24 Muhammad Haris Pakistan 1 1 7 87.50 - 1
25 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 1 7 350.00 - 1
26 ആദിൽ റഷീദ് England 7 1 3 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 1 7 350.00 7
2 ലിയാം ഡോസൺ England 3 1 34 200.00 34
3 Harry Brook England 7 6 238 163.01 79.33
4 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 3 13 162.50 6.5
5 Will Jacks England 2 2 40 160.00 20
6 Ben Duckett England 7 7 233 159.59 46.6
7 മോയിൻ അലി England 7 4 142 159.55 142
8 Philip Salt England 7 7 167 157.55 27.83
9 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 143.22 57
10 Aamir Jamal Pakistan 2 1 10 142.86 10
11 സാം കറെന്‍ England 6 2 27 142.11 27
12 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 130 141.30 21.67
13 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 316 138.60 63.2
14 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 2 11 137.50 0
15 ആസിഫ് അലി Pakistan 4 4 34 136.00 11.33
16 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 174 132.82 34.8
17 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 5 99 132.00 19.8
18 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 156 131.09 31.2
19 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 5 4 63 112.50 21
20 ആദിൽ റഷീദ് England 7 1 3 100.00 0
21 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 2 11 100.00 11
22 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 6 45 97.83 9
23 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 4 36 94.74 9
24 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 2 11 91.67 11
25 Muhammad Haris Pakistan 1 1 7 87.50 7
26 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 1 10 83.33 10

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 110 143.22 27 8
2 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 88 138.60 23 10
3 Philip Salt England 7 7 88 157.55 22 4
4 Harry Brook England 7 6 81 163.01 19 13
5 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 78 132.82 23 4
6 Ben Duckett England 7 7 70 159.59 31 2
7 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 65 131.09 10 5
8 മോയിൻ അലി England 7 4 55 159.55 10 9
9 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 53 141.30 18 2
10 Will Jacks England 2 2 40 160.00 8 -
11 ലിയാം ഡോസൺ England 3 1 34 200.00 5 1
12 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 5 31 132.00 7 5
13 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 5 4 29 112.50 2 3
14 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 6 19 97.83 3 1
15 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 4 18 94.74 1 1
16 സാം കറെന്‍ England 6 2 17 142.11 2 -
17 ആസിഫ് അലി Pakistan 4 4 13 136.00 3 2
18 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 2 11 100.00 2 -
19 Aamir Jamal Pakistan 2 1 10 142.86 1 -
20 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 1 10 83.33 1 -
21 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 3 8 162.50 1 1
22 Muhammad Haris Pakistan 1 1 7 87.50 - 1
23 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 1 7 350.00 - 1
24 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 2 6 137.50 1 -
25 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 2 6 91.67 2 -
26 ആദിൽ റഷീദ് England 7 1 3 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 മോയിൻ അലി England 7 4 142 142 3
2 Harry Brook England 7 6 238 79.33 3
3 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 316 63.2 1
4 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 57 2
5 Ben Duckett England 7 7 233 46.6 2
6 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 174 34.8 1
7 ലിയാം ഡോസൺ England 3 1 34 34 0
8 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 156 31.2 1
9 Philip Salt England 7 7 167 27.83 1
10 സാം കറെന്‍ England 6 2 27 27 1
11 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 130 21.67 0
12 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 5 4 63 21 1
13 Will Jacks England 2 2 40 20 0
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 5 99 19.8 0
15 ആസിഫ് അലി Pakistan 4 4 34 11.33 1
16 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 2 11 11 1
17 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 2 11 11 1
18 Aamir Jamal Pakistan 2 1 10 10 0
19 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 1 10 10 0
20 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 4 36 9 0
21 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 6 45 9 1
22 Muhammad Haris Pakistan 1 1 7 7 0
23 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 1 7 7 0
24 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 3 13 6.5 1
25 ആദിൽ റഷീദ് England 7 1 3 0 1
26 Luke Wood England 2 0 0 0 0
27 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 0 0 0 0
28 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 2 11 0 2
29 Naseem Shah Pakistan 1 1 0 0 0
30 Olly Stone England 1 1 0 0 0
31 Reece Topley England 4 1 0 0 0
32 Richard Gleeson England 2 0 0 0 0
33 Shahnawaz Dhani Pakistan 4 0 0 0 0
34 Usman Qadir Pakistan 4 2 0 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 1 110

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 316 4 88
2 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 156 2 65
3 മോയിൻ അലി England 7 4 142 2 55
4 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 1 110
5 Philip Salt England 7 7 167 1 88
6 Harry Brook England 7 6 238 1 81
7 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 174 1 78
8 Ben Duckett England 7 7 233 1 70
9 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 130 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Harry Brook England 7 6 238 13
2 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 316 10
3 മോയിൻ അലി England 7 4 142 9
4 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 8
5 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 156 5
6 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 5 99 5
7 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 174 4
8 Philip Salt England 7 7 167 4
9 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 5 4 63 3
10 Ben Duckett England 7 7 233 2
11 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 130 2
12 ആസിഫ് അലി Pakistan 4 4 34 2
13 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 6 45 1
14 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 4 36 1
15 ലിയാം ഡോസൺ England 3 1 34 1
16 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 3 13 1
17 Muhammad Haris Pakistan 1 1 7 1
18 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 1 7 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Ben Duckett England 7 7 233 31
2 ബാബർ അസം Pakistan 7 7 285 27
3 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 316 23
4 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 6 174 23
5 Philip Salt England 7 7 167 22
6 Harry Brook England 7 6 238 19
7 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 130 18
8 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 6 156 10
9 മോയിൻ അലി England 7 4 142 10
10 Will Jacks England 2 2 40 8
11 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 5 99 7
12 ലിയാം ഡോസൺ England 3 1 34 5
13 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 6 45 3
14 ആസിഫ് അലി Pakistan 4 4 34 3
15 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 5 4 63 2
16 സാം കറെന്‍ England 6 2 27 2
17 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 2 11 2
18 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 2 11 2
19 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 4 36 1
20 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 3 13 1
21 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 2 11 1
22 Aamir Jamal Pakistan 2 1 10 1
23 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 1 10 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Harry Brook England 7 5
2 ആദിൽ റഷീദ് England 7 4
3 Ben Duckett England 7 4
4 Reece Topley England 4 4
5 Philip Salt England 7 3
6 സാം കറെന്‍ England 6 3
7 ഹൈദർ അലി Pakistan 5 2
8 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2
9 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 2
10 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 2
11 Usman Qadir Pakistan 4 2
12 അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 1
13 ബാബർ അസം Pakistan 7 1
14 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 1
15 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 1
16 ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 1
17 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 1
18 മോയിൻ അലി England 7 1
19 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 1
20 Richard Gleeson England 2 1
21 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 1
22 Shahnawaz Dhani Pakistan 4 1
23 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 6 144 8 0
2 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 6 135 7 0
3 സാം കറെന്‍ England 6 6 138 7 0
4 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 48 6 0
5 ആദിൽ റഷീദ് England 7 7 162 5 0
6 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 7 138 5 0
7 Reece Topley England 4 4 96 5 0
8 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 2 48 4 0
9 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 4 96 4 0
10 Usman Qadir Pakistan 4 3 72 4 0
11 Luke Wood England 2 2 48 3 0
12 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 66 3 0
13 Shahnawaz Dhani Pakistan 4 4 80 3 0
14 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 4 83 2 0
15 Aamir Jamal Pakistan 2 2 24 1 0
16 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 3 72 1 0
17 ലിയാം ഡോസൺ England 3 3 54 1 0
18 മോയിൻ അലി England 7 4 42 1 0
19 Richard Gleeson England 2 2 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 5.5 0
2 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 3 6.08 132
3 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 2 7 83.33
4 ലിയാം ഡോസൺ England 3 3 7.22 200
5 സാം കറെന്‍ England 6 6 7.48 142.11
6 Reece Topley England 4 4 7.75 0
7 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 6 7.88 162.5
8 ആദിൽ റഷീദ് England 7 7 8.3 100
9 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 7 8.39 97.83
10 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 6 8.58 100
11 Richard Gleeson England 2 2 8.67 0
12 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 8.91 350
13 Olly Stone England 1 1 9 0
14 Luke Wood England 2 2 9.12 0
15 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 4 9.94 137.5
16 Naseem Shah Pakistan 1 1 10.25 0
17 Usman Qadir Pakistan 4 3 10.42 0
18 Aamir Jamal Pakistan 2 2 10.75 142.86
19 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 4 10.99 91.67
20 മോയിൻ അലി England 7 4 11.29 159.55
21 Shahnawaz Dhani Pakistan 4 4 12.75 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 5.5 7.33
2 ക്രിസ് വോക്സ് England 2 2 7 14.00
3 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 6 6 7.88 23.62
4 Luke Wood England 2 2 9.12 24.33
5 സാം കറെന്‍ England 6 6 7.48 24.57
6 Reece Topley England 4 4 7.75 24.80
7 ഡേവിഡ് വില്ലി England 6 6 8.58 27.57
8 Usman Qadir Pakistan 4 3 10.42 31.25
9 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 8.91 32.67
10 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 7 8.39 38.60
11 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 4 4 9.94 39.75
12 Aamir Jamal Pakistan 2 2 10.75 43.00
13 ആദിൽ റഷീദ് England 7 7 8.3 44.80
14 Richard Gleeson England 2 2 8.67 52.00
15 Shahnawaz Dhani Pakistan 4 4 12.75 56.67
16 ലിയാം ഡോസൺ England 3 3 7.22 65.00
17 Iftikhar Ahmed Pakistan 7 3 6.08 73.00
18 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 4 4 10.99 76.00
19 മോയിൻ അലി England 7 4 11.29 79.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X