ഹോം  »  Cricket  »  New Zealand vs Australia 2021  »  Stats

New Zealand vs Australia 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 159.12 16 15
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 134.01 19 7
3 Devon Conway New Zealand 5 5 192 140.15 19 5
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 147.37 13 7
5 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 105 120.69 6 4
6 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 99 137.50 8 5
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 178.85 10 6
8 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 86 156.36 5 7
9 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 122.39 4 4
10 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 74 200.00 4 6
11 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 67 121.82 6 3
12 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 42 233.33 2 4
13 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3 41 151.85 7 -
14 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 29 120.83 2 1
15 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 4 27 62.79 4 -
16 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 23 92.00 1 1
17 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 158.33 1 1
18 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 17 130.77 1 1
19 ആദം സാംപ Australia 5 1 13 162.50 2 -
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 10 90.91 1 -
21 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 3 7 100.00 - -
22 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 2 6 100.00 1 -
23 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 2 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 42 233.33 21
2 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 74 200.00 24.67
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 178.85 18.6
4 ആദം സാംപ Australia 5 1 13 162.50 0
5 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 159.12 43.6
6 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 158.33 19
7 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 86 156.36 21.5
8 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3 41 151.85 20.5
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 147.37 35
10 Devon Conway New Zealand 5 5 192 140.15 48
11 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 99 137.50 19.8
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 134.01 49.25
13 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 17 130.77 5.67
14 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 122.39 16.4
15 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 67 121.82 16.75
16 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 29 120.83 7.25
17 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 105 120.69 21
18 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 3 7 100.00 7
19 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 2 6 100.00 0
20 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 23 92.00 11.5
21 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 10 90.91 5
22 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 4 27 62.79 6.75
23 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 2 1 25.00 0.5

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 5 5 99 140.15 19 5
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 97 159.12 16 15
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 79 134.01 19 7
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 78 147.37 13 7
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 70 178.85 10 6
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 53 122.39 4 4
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 45 200.00 4 6
8 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 45 120.69 6 4
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 45 121.82 6 3
10 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 44 137.50 8 5
11 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 41 233.33 2 4
12 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 34 156.36 5 7
13 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3 30 151.85 7 -
14 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 23 120.83 2 1
15 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 4 19 62.79 4 -
16 Mark Chapman New Zealand 2 2 18 158.33 1 1
17 ആദം സാംപ Australia 5 1 13 162.50 2 -
18 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 11 92.00 1 1
19 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 7 90.91 1 -
20 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 6 130.77 1 1
21 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 2 6 100.00 1 -
22 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 3 5 100.00 - -
23 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 2 1 25.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 49.25 1
2 Devon Conway New Zealand 5 5 192 48 1
3 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 43.6 0
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 35 1
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 74 24.67 1
6 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 86 21.5 1
7 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 42 21 0
8 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 105 21 0
9 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3 41 20.5 1
10 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 99 19.8 0
11 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 19 1
12 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 18.6 0
13 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 67 16.75 1
14 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 16.4 0
15 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 23 11.5 2
16 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 29 7.25 0
17 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 3 7 7 2
18 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 4 27 6.75 0
19 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 17 5.67 0
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 10 5 1
21 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 2 1 0.5 0
22 ആദം സാംപ Australia 5 1 13 0 1
23 റൈലി മെറിഡിത്ത് Australia 3 0 0 0 0
24 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 2 6 0 2

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Devon Conway New Zealand 5 5 192 - 99
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 - 97
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 - 79
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 - 78
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 - 70
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 - 53
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 74 - 45
8 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 105 - 45
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 67 - 45
10 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 99 - 44
11 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 42 - 41
12 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 86 - 34
13 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3 41 - 30
14 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 29 - 23
15 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 4 27 - 19
16 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 - 18
17 ആദം സാംപ Australia 5 1 13 - 13
18 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 23 - 11
19 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 10 - 7
20 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 17 - 6
21 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 2 6 - 6
22 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 3 7 - 5
23 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 2 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 2 97
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 2 79
3 Devon Conway New Zealand 5 5 192 1 99
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 1 78
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 1 70
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 15
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 7
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 7
4 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 86 7
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 6
6 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 74 6
7 Devon Conway New Zealand 5 5 192 5
8 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 99 5
9 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 105 4
10 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 4
11 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 42 4
12 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 67 3
13 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 29 1
14 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 23 1
15 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 1
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 197 19
2 Devon Conway New Zealand 5 5 192 19
3 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 218 16
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 140 13
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 93 10
6 മാത്യു വേഡ് Australia 5 5 99 8
7 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3 41 7
8 ജോഷ് ഫിലിപ്പ് Australia 5 5 105 6
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 5 67 6
10 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 86 5
11 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 82 4
12 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 4 74 4
13 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 4 27 4
14 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 42 2
15 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 4 29 2
16 ആദം സാംപ Australia 5 1 13 2
17 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 4 23 1
18 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 1
19 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3 17 1
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 10 1
21 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 2 6 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 6
2 Devon Conway New Zealand 5 4
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 4
5 മാത്യു വേഡ് Australia 5 4
6 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 3
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 3
8 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 3
9 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 3
10 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 3
11 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 3
12 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 5 3
13 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 3
14 ആദം സാംപ Australia 5 2
15 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 2
16 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 2
17 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 2
18 ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 5 2
19 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 114 13 0
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 5 102 8 1
3 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 90 7 0
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 114 7 0
5 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 4 93 6 0
6 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 114 6 0
7 ആദം സാംപ Australia 5 5 93 4 0
8 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 96 4 0
9 റൈലി മെറിഡിത്ത് Australia 3 3 66 4 0
10 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 48 3 0
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 3 30 2 0
12 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 3 36 2 0
13 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 4 90 1 0
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 24 1 0
15 Mark Chapman New Zealand 2 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 5 102 117 8 1
2 ആദം സാംപ Australia 5 5 93 147 4 -
3 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 48 86 3 -
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 3 30 38 2 -
5 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 1 12 21 0 -
6 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 114 157 13 -
7 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 96 139 4 -
8 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 3 36 79 2 -
9 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 90 137 7 -
10 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 4 90 175 1 -
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 24 40 1 -
12 Mark Chapman New Zealand 2 1 12 9 1 -
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 4 93 97 6 -
14 റൈലി മെറിഡിത്ത് Australia 3 3 66 83 4 -
15 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 114 164 6 -
16 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 114 144 7 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Mark Chapman New Zealand 2 1 4.5 158.33
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 4 6.26 90.91
3 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 5 6.88 120.83
4 റൈലി മെറിഡിത്ത് Australia 3 3 7.55 0
5 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 7.58 100
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 3 7.6 178.85
7 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 8.26 25
8 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 8.63 130.77
9 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 8.69 92
10 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 9.13 100
11 ആദം സാംപ Australia 5 5 9.48 162.5
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 10 147.37
13 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 1 10.5 156.36
14 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 10.75 233.33
15 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 4 11.67 151.85
16 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 3 13.17 200

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Mark Chapman New Zealand 2 1 4.5 9.00
2 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 8.26 12.08
3 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 5 5 6.88 14.62
4 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 4 6.26 16.17
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 3 7.6 19.00
6 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 9.13 19.57
7 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 7.58 20.57
8 റൈലി മെറിഡിത്ത് Australia 3 3 7.55 20.75
9 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 8.63 27.33
10 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 10.75 28.67
11 ജൈ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 5 5 8.69 34.75
12 ആദം സാംപ Australia 5 5 9.48 36.75
13 ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 3 13.17 39.50
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 10 40.00
15 കൈൽ ജാമിസൺ New Zealand 4 4 11.67 175.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X