ഹോം  »  Cricket  »  New Zealand vs Australia 2021  »  Stats

New Zealand vs Australia 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 2 2 101 162.90 10 3
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 183.02 6 8
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 179.17 8 5
4 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 71 229.03 4 6
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 135.42 4 3
6 Josh Philippe Australia 2 2 47 134.29 2 3
7 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 132.35 5 2
8 Daniel Sams Australia 2 2 42 233.33 2 4
9 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2 38 146.15 - 4
10 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 36 133.33 3 2
11 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 164.29 2 1
12 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 15 125.00 1 1
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 13 81.25 1 -
14 ആദം സാംപ Australia 2 1 13 162.50 2 -
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 7 116.67 1 -
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1 6 200.00 1 -
17 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5 100.00 - -
18 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 4 40.00 - -
19 Tim Seifert New Zealand 2 2 4 36.36 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Daniel Sams Australia 2 2 42 233.33 21
2 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 71 229.03 71
3 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1 6 200.00 6
4 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 183.02 48.5
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 179.17 43
6 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 164.29 11.5
7 Devon Conway New Zealand 2 2 101 162.90 101
8 ആദം സാംപ Australia 2 1 13 162.50 0
9 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2 38 146.15 19
10 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 135.42 32.5
11 Josh Philippe Australia 2 2 47 134.29 23.5
12 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 36 133.33 18
13 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 132.35 22.5
14 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 15 125.00 15
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 7 116.67 7
16 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5 100.00 5
17 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 13 81.25 6.5
18 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 4 40.00 2
19 Tim Seifert New Zealand 2 2 4 36.36 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 2 2 99 162.90 10 3
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 183.02 6 8
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 78 179.17 8 5
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 53 135.42 4 3
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 45 229.03 4 6
6 Josh Philippe Australia 2 2 45 134.29 2 3
7 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 132.35 5 2
8 Daniel Sams Australia 2 2 41 233.33 2 4
9 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2 30 146.15 - 4
10 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 24 133.33 3 2
11 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 164.29 2 1
12 ആദം സാംപ Australia 2 1 13 162.50 2 -
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 12 81.25 1 -
14 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 11 125.00 1 1
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 7 116.67 1 -
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1 6 200.00 1 -
17 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5 100.00 - -
18 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 3 40.00 - -
19 Tim Seifert New Zealand 2 2 3 36.36 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Devon Conway New Zealand 2 2 101 101 1
2 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 71 71 1
3 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 48.5 0
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 43 0
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 32.5 0
6 Josh Philippe Australia 2 2 47 23.5 0
7 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 22.5 0
8 Daniel Sams Australia 2 2 42 21 0
9 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2 38 19 0
10 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 36 18 0
11 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 15 15 1
12 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 11.5 0
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 7 7 1
14 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 13 6.5 0
15 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1 6 6 0
16 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5 5 1
17 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 4 2 0
18 Tim Seifert New Zealand 2 2 4 2 0
19 ആദം സാംപ Australia 2 1 13 0 1
20 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 0 0 0 0
21 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 0 0 1
22 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Devon Conway New Zealand 2 2 101 - 99
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 - 97
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 - 78
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 - 53
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 71 - 45
6 Josh Philippe Australia 2 2 47 - 45
7 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 - 45
8 Daniel Sams Australia 2 2 42 - 41
9 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2 38 - 30
10 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 36 - 24
11 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 - 23
12 ആദം സാംപ Australia 2 1 13 - 13
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 13 - 12
14 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 15 - 11
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 7 - 7
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1 6 - 6
17 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5 - 5
18 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 4 - 3
19 Tim Seifert New Zealand 2 2 4 - 3

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Devon Conway New Zealand 2 2 101 1 99
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 1 97
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 1 78
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 8
2 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 71 6
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 5
4 Daniel Sams Australia 2 2 42 4
5 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2 38 4
6 Devon Conway New Zealand 2 2 101 3
7 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 3
8 Josh Philippe Australia 2 2 47 3
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 2
10 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 36 2
11 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 1
12 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 15 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Devon Conway New Zealand 2 2 101 10
2 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 86 8
3 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 2 2 97 6
4 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 45 5
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 71 4
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2 65 4
7 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2 36 3
8 Josh Philippe Australia 2 2 47 2
9 Daniel Sams Australia 2 2 42 2
10 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 23 2
11 ആദം സാംപ Australia 2 1 13 2
12 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 15 1
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 13 1
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 7 1
15 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1 6 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Devon Conway New Zealand 2 4
2 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 2 2
3 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2
4 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 2
6 Kyle Jamieson New Zealand 2 2
7 മാത്യു വേഡ് Australia 2 2
8 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 1
9 ആദം സാംപ Australia 2 1
10 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 1
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 1
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 1
13 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 1
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1
15 Tim Seifert New Zealand 2 1
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 42 5 0
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 45 5 0
3 Daniel Sams Australia 2 2 48 3 0
4 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 48 3 0
5 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 48 3 0
6 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 42 3 0
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 12 2 0
8 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 42 2 0
9 ആദം സാംപ Australia 2 2 42 1 0
10 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 42 1 0
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 18 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 2 2 42 63 1 -
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 30 50 0 -
3 Daniel Sams Australia 2 2 48 86 3 -
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 1 6 9 0 -
5 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 42 69 5 -
6 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 48 70 3 -
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 12 19 2 -
8 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 48 85 3 -
9 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 42 88 1 -
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 18 34 1 -
11 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 45 60 5 -
12 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 42 57 3 -
13 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 42 52 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 7.43 0
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 8 116.67
3 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 8.14 200
4 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 8.75 125
5 ആദം സാംപ Australia 2 2 9 162.5
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 1 9 40
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 9.5 229.03
8 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 9.86 0
9 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 10 164.29
10 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 10.62 100
11 Daniel Sams Australia 2 2 10.75 233.33
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 11.33 179.17
13 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 12.57 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 9.5 9.50
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 8 12.00
3 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 9.86 13.80
4 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 8.14 19.00
5 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 8.75 23.33
6 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 7.43 26.00
7 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 10.62 28.33
8 Daniel Sams Australia 2 2 10.75 28.67
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 11.33 34.00
10 ആദം സാംപ Australia 2 2 9 63.00
11 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 12.57 88.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X