ഹോം  »  Cricket  »  Ireland vs Afghanistan 2019  »  Stats

Ireland vs Afghanistan 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 80.67 10 4
2 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 2 2 103 100.98 16 -
3 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 72 62.61 6 -
4 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 64.71 7 1
5 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 187.50 7 3
6 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 59 73.75 5 1
7 ഗാരി വിൽസൻ Ireland 2 2 44 67.69 2 -
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 44 78.57 6 -
9 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 2 2 43 60.56 4 -
10 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 108.00 2 2
11 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 2 2 24 66.67 4 -
12 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 23 79.31 2 -
13 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 18 81.82 3 -
14 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 16 133.33 - 2
15 Mark Adair Ireland 2 2 15 65.22 1 -
16 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 14 77.78 - -
17 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 14 35.00 2 -
18 James McCollum Ireland 2 2 7 26.92 - -
19 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 1 5 71.43 1 -
20 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5 50.00 1 -
21 Andy McBrine Ireland 2 2 4 30.77 - -
22 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 3 37.50 - -
23 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 2 22.22 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 187.50 0
2 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 16 133.33 8
3 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 108.00 27
4 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 2 2 103 100.98 51.5
5 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 18 81.82 18
6 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 80.67 60.5
7 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 23 79.31 11.5
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 44 78.57 22
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 14 77.78 14
10 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 59 73.75 29.5
11 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 1 5 71.43 0
12 ഗാരി വിൽസൻ Ireland 2 2 44 67.69 22
13 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 2 2 24 66.67 12
14 Mark Adair Ireland 2 2 15 65.22 7.5
15 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 64.71 33
16 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 72 62.61 36
17 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 2 2 43 60.56 21.5
18 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5 50.00 5
19 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 3 37.50 3
20 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 14 35.00 14
21 Andy McBrine Ireland 2 2 4 30.77 2
22 James McCollum Ireland 2 2 7 26.92 3.5
23 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 2 22.22 2

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 2 2 101 100.98 16 -
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 71 80.67 10 4
3 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 62 64.71 7 1
4 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 187.50 7 3
5 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 53 62.61 6 -
6 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 47 73.75 5 1
7 ഗാരി വിൽസൻ Ireland 2 2 34 67.69 2 -
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 32 78.57 6 -
9 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 2 2 29 60.56 4 -
10 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 108.00 2 2
11 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 2 2 20 66.67 4 -
12 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 20 79.31 2 -
13 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 18 81.82 3 -
14 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 16 133.33 - 2
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 14 77.78 - -
16 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 14 35.00 2 -
17 Mark Adair Ireland 2 2 8 65.22 1 -
18 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 1 5 71.43 1 -
19 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5 50.00 1 -
20 James McCollum Ireland 2 2 4 26.92 - -
21 Andy McBrine Ireland 2 2 3 30.77 - -
22 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 3 37.50 - -
23 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 1 22.22 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 60.5 0
2 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 2 2 103 51.5 0
3 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 72 36 0
4 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 33 0
5 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 59 29.5 0
6 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 27 0
7 ഗാരി വിൽസൻ Ireland 2 2 44 22 0
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 44 22 0
9 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 2 2 43 21.5 0
10 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 18 18 0
11 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 14 14 0
12 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 14 14 0
13 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 2 2 24 12 0
14 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 23 11.5 0
15 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 16 8 0
16 Mark Adair Ireland 2 2 15 7.5 0
17 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5 5 0
18 James McCollum Ireland 2 2 7 3.5 0
19 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 3 3 1
20 Andy McBrine Ireland 2 2 4 2 0
21 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 2 2 1
22 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 1 5 0 1
23 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 1 0 0 0
24 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 1 0 0 0
25 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 2 2 103 1 101
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 - 71
3 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 - 62
4 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 - 60
5 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 72 - 53
6 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 59 - 47
7 ഗാരി വിൽസൻ Ireland 2 2 44 - 34
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 44 - 32
9 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 2 2 43 - 29
10 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 - 27
11 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 2 2 24 - 20
12 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 23 - 20
13 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 18 - 18
14 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 16 - 16
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 14 - 14
16 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 14 - 14
17 Mark Adair Ireland 2 2 15 - 8
18 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 1 5 - 5
19 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5 - 5
20 James McCollum Ireland 2 2 7 - 4
21 Andy McBrine Ireland 2 2 4 - 3
22 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 3 - 3
23 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 2 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 2 71
2 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 1 62
3 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 1 60
4 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 72 1 53

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 4
2 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 3
3 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 2
4 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 16 2
5 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 1
6 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 59 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 2 2 103 16
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 121 10
3 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 2 66 7
4 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 60 7
5 വില്യം പോർട്ട്ഫീൽഡ് Ireland 2 2 72 6
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 44 6
7 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 59 5
8 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 2 2 43 4
9 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 2 2 24 4
10 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 18 3
11 ഗാരി വിൽസൻ Ireland 2 2 44 2
12 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 27 2
13 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 23 2
14 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 14 2
15 Mark Adair Ireland 2 2 15 1
16 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 1 5 1
17 നൂർ അലി സദ്രാൻ Afghanistan 1 1 5 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 116 7 1
2 Mark Adair Ireland 2 2 100 7 0
3 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 2 89 4 0
4 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 102 4 0
5 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 84 4 0
6 Andy McBrine Ireland 2 2 120 2 0
7 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 114 2 0
8 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 96 2 0
9 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 33 1 0
10 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 1 18 1 0
11 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 116 88 7 1
2 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 2 89 55 4 -
3 Andy McBrine Ireland 2 2 120 60 2 -
4 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 27 34 0 -
5 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 102 94 4 -
6 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 84 70 4 -
7 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 18 26 0 -
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 33 32 1 -
9 Mark Adair Ireland 2 2 100 90 7 -
10 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 24 21 0 -
11 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 2 90 62 0 -
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 1 18 13 1 -
13 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 1 24 12 1 -
14 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 114 72 2 -
15 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 96 86 2 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Andy McBrine Ireland 2 2 3 30.77
2 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 1 3 64.71
3 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 2 3.71 71.43
4 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 3.79 133.33
5 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 2 2 4.13 0
6 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 1 4.33 80.67
7 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 4.55 79.31
8 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 5 0
9 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 1 1 5.25 108
10 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 5.38 37.5
11 Mark Adair Ireland 2 2 5.4 65.22
12 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 5.53 22.22
13 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 5.82 78.57
14 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 7.56 81.82
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 1 1 8.67 77.78

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 റഹ്മത് ഷാ Afghanistan 2 1 3 12.00
2 ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 4.55 12.57
3 Mark Adair Ireland 2 2 5.4 12.86
4 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 1 4.33 13.00
5 അഫ്താബ് ആലം Afghanistan 2 2 3.71 13.75
6 ദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 2 2 5 17.50
7 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 2 2 5.53 23.50
8 Andy McBrine Ireland 2 2 3 30.00
9 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 2 2 5.82 32.00
10 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 2 2 3.79 36.00
11 ടിം മുർത്താ Ireland 2 2 5.38 43.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X