ഹോം  »  Cricket  »  England vs Pakistan 2020  »  Stats

England vs Pakistan 2020 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Zak Crawley England 2 2 320 65.04 41 1
2 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 49.72 25 3
3 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 5 210 39.55 27 -
4 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 195 52.70 23 -
5 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 179 43.55 20 2
6 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 47.92 14 1
7 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 143 64.41 17 -
8 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 139 38.29 14 -
9 Dominic Sibley England 3 4 98 37.12 9 -
10 ജോ റൂട്ട് England 3 4 94 41.23 12 -
11 Ollie Pope England 3 4 81 48.80 10 -
12 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 5 67 45.89 5 -
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 63 70.79 8 1
14 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 60 61.22 5 -
15 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 51 98.08 5 3
16 Dominic Bess England 3 3 28 60.87 2 1
17 Fawad Alam Pakistan 2 3 21 24.14 1 -
18 Rory Burns England 3 4 20 40.82 3 -
19 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 1 16 48.48 1 -
20 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 14 25.00 2 -
21 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2 9 33.33 2 -
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1 7 63.64 1 -
23 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 6 15.79 - -
24 Naseem Shah Pakistan 3 4 5 17.24 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 51 98.08 25.5
2 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 63 70.79 15.75
3 Zak Crawley England 2 2 320 65.04 160
4 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 143 64.41 71.5
5 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1 7 63.64 7
6 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 60 61.22 30
7 Dominic Bess England 3 3 28 60.87 28
8 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 195 52.70 48.75
9 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 49.72 88.33
10 Ollie Pope England 3 4 81 48.80 20.25
11 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 1 16 48.48 16
12 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 47.92 40.25
13 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 5 67 45.89 13.4
14 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 179 43.55 35.8
15 ജോ റൂട്ട് England 3 4 94 41.23 31.33
16 Rory Burns England 3 4 20 40.82 5
17 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 5 210 39.55 52.5
18 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 139 38.29 27.8
19 Dominic Sibley England 3 4 98 37.12 24.5
20 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2 9 33.33 4.5
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 14 25.00 4.67
22 Fawad Alam Pakistan 2 3 21 24.14 10.5
23 Naseem Shah Pakistan 3 4 5 17.24 1.67
24 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 6 15.79 2

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Zak Crawley England 2 2 267 65.04 41 1
2 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 156 43.55 20 2
3 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 152 49.72 25 3
4 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 5 141 39.55 27 -
5 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 84 64.41 17 -
6 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 72 47.92 14 1
7 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 69 52.70 23 -
8 Ollie Pope England 3 4 62 48.80 10 -
9 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 60 38.29 14 -
10 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 45 61.22 5 -
11 ജോ റൂട്ട് England 3 4 42 41.23 12 -
12 Dominic Sibley England 3 4 36 37.12 9 -
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 33 70.79 8 1
14 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 5 29 45.89 5 -
15 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 29 98.08 5 3
16 Dominic Bess England 3 3 27 60.87 2 1
17 Fawad Alam Pakistan 2 3 21 24.14 1 -
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 1 16 48.48 1 -
19 Rory Burns England 3 4 10 40.82 3 -
20 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2 9 33.33 2 -
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 9 25.00 2 -
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1 7 63.64 1 -
23 Naseem Shah Pakistan 3 4 4 17.24 1 -
24 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 3 15.79 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Zak Crawley England 2 2 320 160 0
2 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 88.33 1
3 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 143 71.5 1
4 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 5 210 52.5 1
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 195 48.75 1
6 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 40.25 0
7 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 179 35.8 0
8 ജോ റൂട്ട് England 3 4 94 31.33 1
9 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 60 30 0
10 Dominic Bess England 3 3 28 28 2
11 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 139 27.8 0
12 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 51 25.5 1
13 Dominic Sibley England 3 4 98 24.5 0
14 Ollie Pope England 3 4 81 20.25 0
15 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 1 16 16 0
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 63 15.75 0
17 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 5 67 13.4 0
18 Fawad Alam Pakistan 2 3 21 10.5 1
19 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1 7 7 0
20 Rory Burns England 3 4 20 5 0
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 14 4.67 1
22 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2 9 4.5 0
23 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 6 2 1
24 Naseem Shah Pakistan 3 4 5 1.67 1
25 സാം കറെന്‍ England 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Zak Crawley England 2 2 320 1 267
2 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 179 1 156
3 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 1 152
4 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 5 210 1 141
5 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 143 - 84
6 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 - 72
7 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 195 - 69
8 Ollie Pope England 3 4 81 - 62
9 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 139 - 60
10 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 60 - 45
11 ജോ റൂട്ട് England 3 4 94 - 42
12 Dominic Sibley England 3 4 98 - 36
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 63 - 33
14 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 5 67 - 29
15 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 51 - 29
16 Dominic Bess England 3 3 28 - 27
17 Fawad Alam Pakistan 2 3 21 - 21
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 1 16 - 16
19 Rory Burns England 3 4 20 - 10
20 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2 9 - 9
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 14 - 9
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1 7 - 7
23 Naseem Shah Pakistan 3 4 5 - 4
24 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 6 - 3

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 2 72
2 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 195 2 69
3 Zak Crawley England 2 2 320 1 267
4 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 1 152
5 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 143 1 84
6 Ollie Pope England 3 4 81 1 62
7 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 139 1 60

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 3
2 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 51 3
3 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 179 2
4 Zak Crawley England 2 2 320 1
5 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 1
6 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 63 1
7 Dominic Bess England 3 3 28 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Zak Crawley England 2 2 320 41
2 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 5 210 27
3 ജോസ് ബട്ലർ England 3 4 265 25
4 ബാബർ അസം Pakistan 3 5 195 23
5 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 5 179 20
6 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 3 143 17
7 Mohammad Rizwan Pakistan 3 4 161 14
8 ആബിദ് അലി Pakistan 3 5 139 14
9 ജോ റൂട്ട് England 3 4 94 12
10 Ollie Pope England 3 4 81 10
11 Dominic Sibley England 3 4 98 9
12 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 63 8
13 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 5 67 5
14 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 60 5
15 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 3 51 5
16 Rory Burns England 3 4 20 3
17 Dominic Bess England 3 3 28 2
18 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 14 2
19 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2 9 2
20 Fawad Alam Pakistan 2 3 21 1
21 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 1 16 1
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 1 7 1
23 Naseem Shah Pakistan 3 4 5 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ജോസ് ബട്ലർ England 3 9
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6
3 Mohammad Rizwan Pakistan 3 5
4 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 3
5 Dominic Sibley England 3 3
6 Rory Burns England 3 3
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 2
8 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2
9 ബാബർ അസം Pakistan 3 1
10 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 1
11 Fawad Alam Pakistan 2 1
12 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 1
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 1
14 Zak Crawley England 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 564 13 0
2 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 582 11 1
3 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 588 11 0
4 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 5 402 6 0
5 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 468 5 0
6 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 461 5 0
7 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 358 4 0
8 Dominic Bess England 3 4 426 3 0
9 Naseem Shah Pakistan 3 4 366 3 0
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 24 2 0
11 Fawad Alam Pakistan 2 1 72 2 0
12 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 69 2 0
13 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 1 42 1 0
14 ജോ റൂട്ട് England 3 2 72 1 0
15 സാം കറെന്‍ England 1 1 108 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 582 258 11 1
2 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 1 42 24 1 -
3 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 1 1 0 0 -
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 24 11 2 -
5 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 5 402 165 6 -
6 Dominic Bess England 3 4 426 236 3 -
7 Dominic Sibley England 3 1 6 7 0 -
8 Fawad Alam Pakistan 2 1 72 46 2 -
9 ജോ റൂട്ട് England 3 2 72 42 1 -
10 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 358 158 4 -
11 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 468 179 5 -
12 Naseem Shah Pakistan 3 4 366 208 3 -
13 സാം കറെന്‍ England 1 1 108 44 1 -
14 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 69 47 2 -
15 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 461 258 5 -
16 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 2 36 25 0 -
17 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 564 214 13 -
18 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 588 368 11 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 അസ്ഹർ അലി Pakistan 3 1 0 39.55
2 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 2.28 98.08
3 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 2.29 15.79
4 സാം കറെന്‍ England 1 1 2.44 0
5 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 5 2.46 64.41
6 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 2.65 48.48
7 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 2.66 63.64
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 2.75 33.33
9 Dominic Bess England 3 4 3.32 60.87
10 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 3.36 25
11 Naseem Shah Pakistan 3 4 3.41 17.24
12 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 1 3.43 45.89
13 ജോ റൂട്ട് England 3 2 3.5 41.23
14 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 3.76 70.79
15 Fawad Alam Pakistan 2 1 3.83 24.14
16 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 4.09 61.22
17 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 3 2 4.17 43.55
18 Dominic Sibley England 3 1 7 37.12

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 2.75 5.50
2 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 3 5 2.28 16.46
3 Fawad Alam Pakistan 2 1 3.83 23.00
4 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 5 2.66 23.45
5 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 1 2 4.09 23.50
6 ആസാദ് ഷഫീഖ് Pakistan 3 1 3.43 24.00
7 ക്രിസ് വോക്സ് England 3 5 2.46 27.50
8 യാസിർ ഷാ Pakistan 3 4 3.76 33.45
9 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 4 2.29 35.80
10 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 2.65 39.50
11 ജോ റൂട്ട് England 3 2 3.5 42.00
12 സാം കറെന്‍ England 1 1 2.44 44.00
13 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 4 3.36 51.60
14 Naseem Shah Pakistan 3 4 3.41 69.33
15 Dominic Bess England 3 4 3.32 78.67

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 176.14 9 10
2 Tom Banton England 3 3 137 153.93 12 6
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 187.50 7 6
4 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 125.37 9 1
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 77 124.19 10 -
6 മോയിൻ അലി England 3 3 70 166.67 5 4
7 Haider Ali Pakistan 1 1 54 163.64 5 2
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 46 148.39 4 2
9 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 39 114.71 4 1
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 37 148.00 5 1
11 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 15 136.36 2 -
12 Lewis Gregory England 3 3 14 127.27 2 -
13 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 14 127.27 1 -
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 8 88.89 - -
15 ടോം കുറാൻ England 3 1 8 160.00 - 1
16 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 1 6 150.00 - -
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 100.00 - -
18 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 3 60.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 187.50 30
2 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 176.14 155
3 മോയിൻ അലി England 3 3 70 166.67 23.33
4 Haider Ali Pakistan 1 1 54 163.64 54
5 ടോം കുറാൻ England 3 1 8 160.00 0
6 Tom Banton England 3 3 137 153.93 45.67
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 1 6 150.00 0
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 46 148.39 15.33
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 37 148.00 18.5
10 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 15 136.36 15
11 Lewis Gregory England 3 3 14 127.27 7
12 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 14 127.27 14
13 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 125.37 42
14 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 77 124.19 38.5
15 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 39 114.71 19.5
16 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 100.00 0
17 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 8 88.89 0
18 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 3 60.00 3

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 86 176.14 9 10
2 Tom Banton England 3 3 71 153.93 12 6
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 66 187.50 7 6
4 മോയിൻ അലി England 3 3 61 166.67 5 4
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 56 124.19 10 -
6 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 54 125.37 9 1
7 Haider Ali Pakistan 1 1 54 163.64 5 2
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 44 148.39 4 2
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 36 148.00 5 1
10 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 26 114.71 4 1
11 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 15 136.36 2 -
12 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 14 127.27 1 -
13 Lewis Gregory England 3 3 12 127.27 2 -
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 8 88.89 - -
15 ടോം കുറാൻ England 3 1 8 160.00 - 1
16 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 1 6 150.00 - -
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 100.00 - -
18 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 2 60.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 155 1
2 Haider Ali Pakistan 1 1 54 54 0
3 Tom Banton England 3 3 137 45.67 0
4 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 42 1
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 77 38.5 0
6 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 30 0
7 മോയിൻ അലി England 3 3 70 23.33 0
8 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 39 19.5 1
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 37 18.5 0
10 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 46 15.33 0
11 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 15 15 1
12 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 14 14 0
13 Lewis Gregory England 3 3 14 7 1
14 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 3 3 1
15 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 0 1
16 Haris Rauf Pakistan 3 0 0 0 0
17 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 8 0 1
18 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 1 6 0 1
19 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 2 0 0 0 0
20 Mohammad Rizwan Pakistan 2 0 0 0 0
21 Saqib Mahmood England 3 0 0 0 0
22 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 1 0 0 0 0
23 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 0 0 0 0
24 ടോം കുറാൻ England 3 1 8 0 1
25 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 - 86
2 Tom Banton England 3 3 137 - 71
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 - 66
4 മോയിൻ അലി England 3 3 70 - 61
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 77 - 56
6 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 - 54
7 Haider Ali Pakistan 1 1 54 - 54
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 46 - 44
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 37 - 36
10 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 39 - 26
11 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 15 - 15
12 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 14 - 14
13 Lewis Gregory England 3 3 14 - 12
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 1 8 - 8
15 ടോം കുറാൻ England 3 1 8 - 8
16 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 1 6 - 6
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 - 3
18 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 3 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 2 86
2 Tom Banton England 3 3 137 1 71
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 1 66
4 മോയിൻ അലി England 3 3 70 1 61
5 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 77 1 56
6 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 1 54
7 Haider Ali Pakistan 1 1 54 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 10
2 Tom Banton England 3 3 137 6
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 6
4 മോയിൻ അലി England 3 3 70 4
5 Haider Ali Pakistan 1 1 54 2
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 46 2
7 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 1
8 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 39 1
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 37 1
10 ടോം കുറാൻ England 3 1 8 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Tom Banton England 3 3 137 12
2 ബാബർ അസം Pakistan 3 2 77 10
3 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 3 2 155 9
4 ഡേവിഡ് മാലൻ England 3 3 84 9
5 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 90 7
6 മോയിൻ അലി England 3 3 70 5
7 Haider Ali Pakistan 1 1 54 5
8 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 37 5
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 46 4
10 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 39 4
11 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 15 2
12 Lewis Gregory England 3 3 14 2
13 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 14 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 4
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 2
3 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2
4 ബാബർ അസം Pakistan 3 1
5 Mohammad Rizwan Pakistan 2 1
6 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 1
7 Tom Banton England 3 1
8 ടോം കുറാൻ England 3 1
9 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 72 5 0
2 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 48 3 0
3 Haris Rauf Pakistan 3 3 66 3 0
4 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 3 66 3 0
5 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 42 2 0
6 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 55 2 0
7 ടോം കുറാൻ England 3 2 48 2 0
8 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 24 2 0
9 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 1 0
10 മോയിൻ അലി England 3 2 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 42 72 2 -
2 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 48 70 3 -
3 Haris Rauf Pakistan 3 3 66 107 3 -
4 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 24 38 1 -
5 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 3 66 96 3 -
6 Lewis Gregory England 3 2 42 63 0 -
7 മോയിൻ അലി England 3 2 12 20 1 -
8 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 2 2 25 39 0 -
9 Saqib Mahmood England 3 2 48 75 0 -
10 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 72 115 5 -
11 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 55 82 2 -
12 ടോം കുറാൻ England 3 2 48 78 2 -
13 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 24 26 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 6.5 0
2 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 3 8.73 150
3 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 8.75 60
4 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 8.95 0
5 Lewis Gregory England 3 2 9 127.27
6 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 2 2 9.36 0
7 Saqib Mahmood England 3 2 9.38 0
8 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 9.5 88.89
9 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 9.58 136.36
10 Haris Rauf Pakistan 3 3 9.73 0
11 ടോം കുറാൻ England 3 2 9.75 160
12 മോയിൻ അലി England 3 2 10 166.67
13 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 10.29 100

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 വഹാബ് റിയാസ് Pakistan 1 1 6.5 13.00
2 മോയിൻ അലി England 3 2 10 20.00
3 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 9.58 23.00
4 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 3 2 8.75 23.33
5 ഇമദ് വസിം Pakistan 3 3 8.73 32.00
6 Haris Rauf Pakistan 3 3 9.73 35.67
7 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 10.29 36.00
8 Iftikhar Ahmed Pakistan 2 2 9.5 38.00
9 ടോം കുറാൻ England 3 2 9.75 39.00
10 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 3 3 8.95 41.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X