ഹോം  »  Cricket  »  England vs Pakistan 2019  »  Stats

England vs Pakistan 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 154.76 5 3
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 196.55 5 3
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 138.89 5 1
4 ജോ റൂട്ട് England 1 1 47 111.90 5 -
5 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 133.33 3 1
6 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 166.67 2 1
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 18 138.46 3 -
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 170.00 1 1
9 Ben Duckett England 1 1 9 128.57 1 -
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 7 116.67 1 -
11 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 1 7 70.00 - -
12 Asif Ali Pakistan 1 1 3 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 196.55 0
2 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 170.00 17
3 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 166.67 0
4 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 154.76 65
5 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 138.89 50
6 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 18 138.46 0
7 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 133.33 36
8 Ben Duckett England 1 1 9 128.57 9
9 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 7 116.67 7
10 ജോ റൂട്ട് England 1 1 47 111.90 47
11 Asif Ali Pakistan 1 1 3 100.00 3
12 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 1 7 70.00 7

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 154.76 5 3
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 196.55 5 3
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 138.89 5 1
4 ജോ റൂട്ട് England 1 1 47 111.90 5 -
5 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 133.33 3 1
6 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 166.67 2 1
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 18 138.46 3 -
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 170.00 1 1
9 Ben Duckett England 1 1 9 128.57 1 -
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 7 116.67 1 -
11 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 1 7 70.00 - -
12 Asif Ali Pakistan 1 1 3 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 65 0
2 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 50 0
3 ജോ റൂട്ട് England 1 1 47 47 0
4 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 36 0
5 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 17 0
6 Ben Duckett England 1 1 9 9 0
7 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 7 7 0
8 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 1 7 7 0
9 Asif Ali Pakistan 1 1 3 3 0
10 ആദിൽ റഷീദ് England 1 0 0 0 0
11 ബെൻ ഫോക്സ് England 1 0 0 0 0
12 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 0 0 0 0
13 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 0 0 0 0
14 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 0 1
15 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 0 0 1
16 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 18 0 1
17 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 0 1
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 1 0 0 0 0
19 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 1 0 0 0 0
20 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 1 0 0 0 0
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 1 0 0 0 0
22 ടോം കുറാൻ England 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 - 65
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 - 57
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 - 50
4 ജോ റൂട്ട് England 1 1 47 - 47
5 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 - 36
6 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 - 20
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 18 - 18
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 - 17
9 Ben Duckett England 1 1 9 - 9
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 7 - 7
11 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 1 1 7 - 7
12 Asif Ali Pakistan 1 1 3 - 3

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 1 65
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 1 57
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 3
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 3
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 1
4 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 1
5 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 1
6 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ബാബർ അസം Pakistan 1 1 65 5
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 57 5
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 1 1 50 5
4 ജോ റൂട്ട് England 1 1 47 5
5 ജെയിംസ് വിൻസ് England 1 1 36 3
6 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 18 3
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 2
8 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 17 1
9 Ben Duckett England 1 1 9 1
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 7 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 1 2
2 ബെൻ ഫോക്സ് England 1 1
3 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1
4 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1
5 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1
6 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 1 1 24 2 0
2 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 24 1 0
3 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 24 1 0
4 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 24 1 0
5 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 1 1 24 1 0
6 ടോം കുറാൻ England 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 24 32 0 -
6 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 24 41 1 -
7 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1 18 25 0 -
9 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 20 43 0 -
12 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 24 42 1 -
13 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 24 24 1 -
16 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 6 15 0 -
18 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 1 1 24 29 2 -
19 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 1 1 24 29 0 -
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 1 1 24 35 1 -
22 ടോം കുറാൻ England 1 1 24 28 1 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 6 138.46
2 ടോം കുറാൻ England 1 1 7 0
3 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 1 1 7.25 0
4 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 1 1 7.25 0
5 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 8 0
6 ഡേവിഡ് വില്ലി England 1 1 8.33 0
7 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 1 1 8.75 0
8 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 10.25 0
9 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 10.5 0
10 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 1 1 12.9 170
11 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 15 166.67

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 1 1 7.25 14.50
2 ഇമദ് വസിം Pakistan 1 1 6 24.00
3 ടോം കുറാൻ England 1 1 7 28.00
4 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 1 1 8.75 35.00
5 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 10.25 41.00
6 ഹസൻ അലി Pakistan 1 1 10.5 42.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 99.64 29 2
2 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 114.46 25 11
3 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 234 88.97 24 1
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 132.70 27 5
5 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 99.51 19 1
6 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 114.94 17 6
7 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 116.25 14 2
8 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 132.26 11 7
9 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 144 158.24 10 10
10 Asif Ali Pakistan 5 4 142 131.48 7 8
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 98.47 9 5
12 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 76 107.04 13 -
13 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 3 69 93.24 9 -
14 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 67 145.65 8 2
15 ടോം കുറാൻ England 3 2 60 133.33 7 2
16 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 101.72 2 3
17 മോയിൻ അലി England 4 3 46 112.20 4 3
18 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 45 118.42 4 -
19 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 34 136.00 2 3
20 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 164.71 4 1
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 26 86.67 2 1
22 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 1 17 80.95 - -
23 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 16 106.67 1 -
24 ആദിൽ റഷീദ് England 4 2 14 140.00 1 -
25 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1 14 127.27 - 1
26 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 13 72.22 - -
27 ആബിദ് അലി Pakistan 1 1 5 55.56 1 -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 164.71 28
2 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 144 158.24 72
3 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 67 145.65 16.75
4 ആദിൽ റഷീദ് England 4 2 14 140.00 0
5 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 34 136.00 17
6 ടോം കുറാൻ England 3 2 60 133.33 60
7 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 132.70 70.33
8 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 132.26 164
9 Asif Ali Pakistan 5 4 142 131.48 35.5
10 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1 14 127.27 14
11 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 45 118.42 22.5
12 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 116.25 93
13 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 114.94 40
14 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 114.46 92.33
15 മോയിൻ അലി England 4 3 46 112.20 23
16 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 76 107.04 38
17 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 16 106.67 8
18 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 101.72 29.5
19 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 99.64 55.4
20 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 99.51 50.75
21 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 98.47 64.5
22 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 3 69 93.24 34.5
23 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 234 88.97 117
24 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 26 86.67 26
25 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 1 17 80.95 17
26 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 13 72.22 13
27 ആബിദ് അലി Pakistan 1 1 5 55.56 5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 151 88.97 24 1
2 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 138 114.94 17 6
3 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 128 132.70 27 5
4 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 115 99.64 29 2
5 ജേസൺ റോയ് England 3 3 114 114.46 25 11
6 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 110 158.24 10 10
7 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 97 116.25 14 2
8 ജോ റൂട്ട് England 5 4 84 99.51 19 1
9 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 76 132.26 11 7
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 71 98.47 9 5
11 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 101.72 2 3
12 Asif Ali Pakistan 5 4 52 131.48 7 8
13 മോയിൻ അലി England 4 3 46 112.20 4 3
14 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 43 107.04 13 -
15 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 3 41 93.24 9 -
16 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 41 118.42 4 -
17 ടോം കുറാൻ England 3 2 31 133.33 7 2
18 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 164.71 4 1
19 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 25 145.65 8 2
20 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 19 86.67 2 1
21 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 18 136.00 2 3
22 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 1 17 80.95 - -
23 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1 14 127.27 - 1
24 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 13 72.22 - -
25 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 13 106.67 1 -
26 ആദിൽ റഷീദ് England 4 2 12 140.00 1 -
27 ആബിദ് അലി Pakistan 1 1 5 55.56 1 -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 164 2
2 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 234 117 2
3 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 93 2
4 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 92.33 0
5 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 144 72 1
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 70.33 0
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 64.5 1
8 ടോം കുറാൻ England 3 2 60 60 1
9 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 55.4 0
10 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 50.75 0
11 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 40 0
12 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 76 38 0
13 Asif Ali Pakistan 5 4 142 35.5 0
14 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 3 69 34.5 1
15 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 29.5 0
16 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 28 0
17 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 26 26 1
18 മോയിൻ അലി England 4 3 46 23 1
19 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 45 22.5 0
20 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 34 17 2
21 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 1 17 17 0
22 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 67 16.75 0
23 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1 14 14 0
24 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 13 13 0
25 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 16 8 0
26 ആബിദ് അലി Pakistan 1 1 5 5 0
27 ആദിൽ റഷീദ് England 4 2 14 0 2
28 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 0 0 0 0
29 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 0 0 1
30 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 3 0 0 0 0
31 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 0 0 0 0
32 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 1 0 0 0 0
33 യാസിർ ഷാ Pakistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 234 1 151
2 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 1 138
3 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 1 128
4 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 1 115
5 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 1 114
6 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 144 1 110
7 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 - 97
8 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 - 84
9 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 - 76
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 - 71
11 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 - 59
12 Asif Ali Pakistan 5 4 142 - 52
13 മോയിൻ അലി England 4 3 46 - 46
14 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 76 - 43
15 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 3 69 - 41
16 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 45 - 41
17 ടോം കുറാൻ England 3 2 60 - 31
18 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 - 28
19 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 67 - 25
20 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 26 - 19
21 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 34 - 18
22 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 1 17 - 17
23 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1 14 - 14
24 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 13 - 13
25 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 16 - 13
26 ആദിൽ റഷീദ് England 4 2 14 - 12
27 ആബിദ് അലി Pakistan 1 1 5 - 5

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 2 115
2 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 2 114
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 2 76
4 Asif Ali Pakistan 5 4 142 2 52
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 1 138
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 1 128
7 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 1 97
8 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 1 84
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 1 71
10 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 11
2 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 144 10
3 Asif Ali Pakistan 5 4 142 8
4 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 7
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 6
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 5
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 5
8 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 3
9 മോയിൻ അലി England 4 3 46 3
10 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 34 3
11 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 2
12 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 2
13 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 67 2
14 ടോം കുറാൻ England 3 2 60 2
15 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 234 1
16 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 1
17 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 1
18 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 26 1
19 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1 14 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ബാബർ അസം Pakistan 5 5 277 29
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 4 3 211 27
3 ജേസൺ റോയ് England 3 3 277 25
4 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 4 4 234 24
5 ജോ റൂട്ട് England 5 4 203 19
6 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 5 200 17
7 സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് Pakistan 5 4 186 14
8 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 76 13
9 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 3 164 11
10 ജോസ് ബട്ലർ England 4 3 144 10
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 129 9
12 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 3 69 9
13 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 67 8
14 Asif Ali Pakistan 5 4 142 7
15 ടോം കുറാൻ England 3 2 60 7
16 മോയിൻ അലി England 4 3 46 4
17 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 45 4
18 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 1 28 4
19 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 59 2
20 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 34 2
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 2 26 2
22 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 16 1
23 ആദിൽ റഷീദ് England 4 2 14 1
24 ആബിദ് അലി Pakistan 1 1 5 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 4 204 10 1
2 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 222 6 0
3 ടോം കുറാൻ England 3 3 156 6 0
4 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 3 180 5 0
5 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 174 4 0
6 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 3 3 132 4 0
7 ആദിൽ റഷീദ് England 4 4 155 3 0
8 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 225 3 0
9 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 2 108 3 0
10 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 2 84 2 0
11 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 108 2 0
12 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 60 2 0
13 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 114 1 0
14 മോയിൻ അലി England 4 4 180 1 0
15 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 36 1 0
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 1 1 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 4 204 212 10 1
3 ആദിൽ റഷീദ് England 4 4 155 187 3 -
4 Asif Ali Pakistan 5 1 5 9 0 -
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 5 102 112 0 -
7 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 174 198 4 -
9 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 114 144 1 -
10 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 1 24 23 0 -
11 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 2 30 35 0 -
12 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 225 263 3 -
13 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 222 236 6 -
17 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 36 36 0 -
18 ജോ റൂട്ട് England 5 1 12 10 0 -
19 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 2 84 68 2 -
22 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 108 142 2 -
23 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 3 3 132 146 4 -
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 60 71 2 -
25 മോയിൻ അലി England 4 4 180 191 1 -
27 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 72 73 0 -
28 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 2 108 147 3 -
30 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 3 180 245 5 -
31 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 36 33 1 -
32 ടോം കുറാൻ England 3 3 156 189 6 -
33 യാസിർ ഷാ Pakistan 1 1 42 60 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 2 4.86 0
2 ജോ റൂട്ട് England 5 1 5 99.51
3 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 5.5 118.42
4 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 5 1 5.75 114.94
5 ജോ തെന്‍ലൈ England 3 2 6 80.95
6 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 2 2 6.08 101.72
7 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 4 6.24 72.22
8 മോയിൻ അലി England 4 4 6.37 112.2
9 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 6.38 145.65
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 5 6.59 98.47
11 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 3 3 6.64 0
12 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 6.83 127.27
13 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 3 2 7 93.24
14 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 7.01 136
15 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 7.1 0
16 ആദിൽ റഷീദ് England 4 4 7.24 140
17 ടോം കുറാൻ England 3 3 7.27 133.33
18 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 7.58 106.67
19 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 7.89 0
20 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 2 8.17 164.71
21 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 3 8.17 86.67
22 യാസിർ ഷാ Pakistan 1 1 8.57 0
23 Asif Ali Pakistan 5 1 10.8 131.48

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 4 6.24 21.20
2 ടോം കുറാൻ England 3 3 7.27 31.50
3 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 2 2 5.5 33.00
4 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 2 4.86 34.00
5 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 7.1 35.50
6 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 3 3 6.64 36.50
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 4 6.38 39.33
8 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 2 2 8.17 49.00
9 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 4 3 8.17 49.00
10 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 6.83 49.50
11 യാസിർ ഷാ Pakistan 1 1 8.57 60.00
12 ആദിൽ റഷീദ് England 4 4 7.24 62.33
13 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 7.89 71.00
14 ഹസൻ അലി Pakistan 5 4 7.01 87.67
15 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 3 2 7.58 144.00
16 മോയിൻ അലി England 4 4 6.37 191.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X