ഹോം  »  Cricket  »  England vs Ireland 2020  »  Stats

England vs Ireland 2020 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 156 102.63 11 6
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 142 112.70 19 6
3 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 132 99.25 20 -
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 131 89.12 14 -
5 Curtis Campher Ireland 3 2 127 61.95 12 -
6 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 111.36 8 5
7 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 160.00 14 2
8 Tom Banton England 3 3 84 93.33 10 1
9 Andy McBrine Ireland 3 2 64 88.89 5 1
10 Harry Tector Ireland 3 3 57 63.33 5 -
11 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 3 57 87.69 11 -
12 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 46 79.31 1 1
13 ടോം കുറാൻ England 2 1 38 70.37 4 -
14 Gareth Delany Ireland 3 3 34 69.39 6 -
15 ജേസൺ റോയ് England 3 3 25 86.21 2 1
16 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 25 67.57 3 -
17 Lorcan Tucker Ireland 3 2 21 65.62 2 -
18 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 2 13 72.22 1 -
19 Saqib Mahmood England 3 1 12 80.00 1 -
20 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 100.00 - -
21 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 3 27.27 - -
22 മോയിൻ അലി England 3 2 1 12.50 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 160.00 29.33
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 142 112.70 71
3 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 111.36 98
4 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 156 102.63 52
5 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 100.00 3
6 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 132 99.25 132
7 Tom Banton England 3 3 84 93.33 28
8 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 131 89.12 43.67
9 Andy McBrine Ireland 3 2 64 88.89 32
10 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 3 57 87.69 19
11 ജേസൺ റോയ് England 3 3 25 86.21 8.33
12 Saqib Mahmood England 3 1 12 80.00 12
13 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 46 79.31 23
14 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 2 13 72.22 13
15 ടോം കുറാൻ England 2 1 38 70.37 0
16 Gareth Delany Ireland 3 3 34 69.39 11.33
17 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 25 67.57 12.5
18 Lorcan Tucker Ireland 3 2 21 65.62 10.5
19 Harry Tector Ireland 3 3 57 63.33 28.5
20 Curtis Campher Ireland 3 2 127 61.95 127
21 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 3 27.27 3
22 മോയിൻ അലി England 3 2 1 12.50 0.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 142 102.63 11 6
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 113 89.12 14 -
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 106 112.70 19 6
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 82 160.00 14 2
5 Curtis Campher Ireland 3 2 68 61.95 12 -
6 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 67 99.25 20 -
7 Tom Banton England 3 3 58 93.33 10 1
8 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 51 111.36 8 5
9 Andy McBrine Ireland 3 2 40 88.89 5 1
10 ടോം കുറാൻ England 2 1 38 70.37 4 -
11 Harry Tector Ireland 3 3 29 63.33 5 -
12 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 3 25 87.69 11 -
13 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 25 67.57 3 -
14 ജേസൺ റോയ് England 3 3 24 86.21 2 1
15 Gareth Delany Ireland 3 3 22 69.39 6 -
16 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 22 79.31 1 1
17 Lorcan Tucker Ireland 3 2 21 65.62 2 -
18 Saqib Mahmood England 3 1 12 80.00 1 -
19 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 2 11 72.22 1 -
20 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 100.00 - -
21 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 3 27.27 - -
22 മോയിൻ അലി England 3 2 1 12.50 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 132 132 2
2 Curtis Campher Ireland 3 2 127 127 1
3 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 98 1
4 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 142 71 1
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 156 52 0
6 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 131 43.67 0
7 Andy McBrine Ireland 3 2 64 32 0
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 29.33 0
9 Harry Tector Ireland 3 3 57 28.5 1
10 Tom Banton England 3 3 84 28 0
11 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 46 23 1
12 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 3 57 19 0
13 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 2 13 13 1
14 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 25 12.5 0
15 Saqib Mahmood England 3 1 12 12 0
16 Gareth Delany Ireland 3 3 34 11.33 0
17 Lorcan Tucker Ireland 3 2 21 10.5 0
18 ജേസൺ റോയ് England 3 3 25 8.33 0
19 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 3 0
20 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 3 3 0
21 മോയിൻ അലി England 3 2 1 0.5 0
22 Joshua Little Ireland 2 0 0 0 0
23 Mark Adair Ireland 1 0 0 0 0
24 Reece Topley England 1 0 0 0 0
25 ടോം കുറാൻ England 2 1 38 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 156 1 142
2 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 131 1 113
3 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 142 1 106
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 - 82
5 Curtis Campher Ireland 3 2 127 - 68
6 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 132 - 67
7 Tom Banton England 3 3 84 - 58
8 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 - 51
9 Andy McBrine Ireland 3 2 64 - 40
10 ടോം കുറാൻ England 2 1 38 - 38
11 Harry Tector Ireland 3 3 57 - 29
12 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 3 57 - 25
13 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 25 - 25
14 ജേസൺ റോയ് England 3 3 25 - 24
15 Gareth Delany Ireland 3 3 34 - 22
16 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 46 - 22
17 Lorcan Tucker Ireland 3 2 21 - 21
18 Saqib Mahmood England 3 1 12 - 12
19 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 2 13 - 11
20 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1 3 - 3
21 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 3 - 3
22 മോയിൻ അലി England 3 2 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Curtis Campher Ireland 3 2 127 2 68
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 1 82
3 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 132 1 67
4 Tom Banton England 3 3 84 1 58
5 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 1 51

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 156 6
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 142 6
3 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 5
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 2
5 Tom Banton England 3 3 84 1
6 Andy McBrine Ireland 3 2 64 1
7 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 46 1
8 ജേസൺ റോയ് England 3 3 25 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 3 132 20
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 3 142 19
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 131 14
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 88 14
5 Curtis Campher Ireland 3 2 127 12
6 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 156 11
7 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 3 57 11
8 Tom Banton England 3 3 84 10
9 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 2 98 8
10 Gareth Delany Ireland 3 3 34 6
11 Andy McBrine Ireland 3 2 64 5
12 Harry Tector Ireland 3 3 57 5
13 ടോം കുറാൻ England 2 1 38 4
14 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 25 3
15 ജേസൺ റോയ് England 3 3 25 2
16 Lorcan Tucker Ireland 3 2 21 2
17 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 46 1
18 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 2 13 1
19 Saqib Mahmood England 3 1 12 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Lorcan Tucker Ireland 3 5
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 4
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3
4 സാം ബില്ലിങ്സ് England 3 2
5 Tom Banton England 3 2
6 ആദിൽ റഷീദ് England 3 1
7 Curtis Campher Ireland 3 1
8 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 1
9 ഇയാൻ മോർഗൻ England 3 1
10 Gareth Delany Ireland 3 1
11 Harry Tector Ireland 3 1
12 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 1
13 ജേസൺ റോയ് England 3 1
14 Mark Adair Ireland 1 1
15 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1
16 Reece Topley England 1 1
17 Saqib Mahmood England 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 172 8 1
2 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 3 162 6 0
3 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 180 5 0
4 Curtis Campher Ireland 3 3 129 5 0
5 Joshua Little Ireland 2 2 113 5 0
6 Saqib Mahmood England 3 3 167 4 0
7 Andy McBrine Ireland 3 3 126 1 0
8 Gareth Delany Ireland 3 2 48 1 0
9 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 42 1 0
10 Mark Adair Ireland 1 1 42 1 0
11 Reece Topley England 1 1 54 1 0
12 ടോം കുറാൻ England 2 2 102 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 172 148 8 1
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 180 121 5 -
3 Andy McBrine Ireland 3 3 126 141 1 -
4 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 5 3 0 -
5 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 3 162 177 6 -
6 Curtis Campher Ireland 3 3 129 144 5 -
7 Gareth Delany Ireland 3 2 48 41 1 -
8 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 42 38 1 -
9 Joshua Little Ireland 2 2 113 122 5 -
10 Mark Adair Ireland 1 1 42 45 1 -
11 മോയിൻ അലി England 3 3 150 115 0 -
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 1 1 0 -
13 Reece Topley England 1 1 54 31 1 -
14 Saqib Mahmood England 3 3 167 139 4 -
15 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 35 26 0 -
16 ടോം കുറാൻ England 2 2 102 104 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Reece Topley England 1 1 3.44 0
2 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 1 1 3.6 27.27
3 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 4.03 100
4 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 4.46 67.57
5 മോയിൻ അലി England 3 3 4.6 12.5
6 Saqib Mahmood England 3 3 4.99 80
7 Gareth Delany Ireland 3 2 5.12 69.39
8 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 5.16 111.36
9 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 5.43 87.69
10 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 6 102.63
11 ടോം കുറാൻ England 2 2 6.12 70.37
12 Mark Adair Ireland 1 1 6.43 0
13 Joshua Little Ireland 2 2 6.48 0
14 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 3 6.56 72.22
15 Curtis Campher Ireland 3 3 6.7 61.95
16 Andy McBrine Ireland 3 3 6.71 88.89

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഡേവിഡ് വില്ലി England 3 3 5.16 18.50
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 4.03 24.20
3 Joshua Little Ireland 2 2 6.48 24.40
4 Curtis Campher Ireland 3 3 6.7 28.80
5 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 3 3 6.56 29.50
6 Reece Topley England 1 1 3.44 31.00
7 Saqib Mahmood England 3 3 4.99 34.75
8 ജെയിംസ് വിൻസ് England 3 2 5.43 38.00
9 Gareth Delany Ireland 3 2 5.12 41.00
10 Mark Adair Ireland 1 1 6.43 45.00
11 ടോം കുറാൻ England 2 2 6.12 104.00
12 Andy McBrine Ireland 3 3 6.71 141.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X