ഹോം  »  Cricket  »  Australia vs South Africa 2018  »  Stats

Australia vs South Africa 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 106.67 16 5
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 182 89.66 18 2
3 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 128 100.00 9 4
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 122 66.30 7 1
5 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 87 95.60 9 4
6 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 79.80 7 4
7 Reeza Hendricks South Africa 3 3 68 53.54 7 -
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 61 112.96 6 -
9 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 60 101.69 8 -
10 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 59 76.62 5 2
11 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 57 60.00 5 -
12 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 109.68 5 1
13 ആദം സാംപ Australia 2 2 22 81.48 2 -
14 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 22 47.83 1 -
15 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 95.00 1 1
16 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 18 94.74 3 -
17 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 17 70.83 2 -
18 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 16 76.19 2 -
19 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 15 45.45 - -
20 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 3 3 15 40.54 3 -
21 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 11 100.00 2 -
22 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 1 9 52.94 - -
23 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 1 3 27.27 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 61 112.96 20.33
2 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 109.68 34
3 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 106.67 96
4 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 60 101.69 20
5 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 11 100.00 0
6 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 128 100.00 64
7 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 87 95.60 29
8 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 95.00 0
9 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 18 94.74 6
10 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 182 89.66 91
11 ആദം സാംപ Australia 2 2 22 81.48 11
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 79.80 26.33
13 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 59 76.62 19.67
14 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 16 76.19 0
15 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 17 70.83 8.5
16 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 122 66.30 40.67
17 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 57 60.00 19
18 Reeza Hendricks South Africa 3 3 68 53.54 22.67
19 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 1 9 52.94 9
20 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 22 47.83 11
21 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 15 45.45 15
22 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 3 3 15 40.54 5
23 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 1 3 27.27 3

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 139 106.67 16 5
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 125 89.66 18 2
3 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 106 100.00 9 4
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 63 79.80 7 4
5 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 47 66.30 7 1
6 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 47 101.69 8 -
7 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 44 76.62 5 2
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 44 53.54 7 -
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 41 60.00 5 -
10 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 36 95.60 9 4
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 35 112.96 6 -
12 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 109.68 5 1
13 ആദം സാംപ Australia 2 2 22 81.48 2 -
14 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 95.00 1 1
15 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 14 45.45 - -
16 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 14 70.83 2 -
17 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 12 94.74 3 -
18 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 12 47.83 1 -
19 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 11 100.00 2 -
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 10 76.19 2 -
21 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 1 9 52.94 - -
22 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 3 3 8 40.54 3 -
23 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 1 3 27.27 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 96 1
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 182 91 1
3 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 128 64 0
4 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 122 40.67 0
5 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 34 0
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 87 29 0
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 26.33 0
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 68 22.67 0
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 61 20.33 0
10 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 60 20 0
11 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 59 19.67 0
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 57 19 0
13 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 15 15 1
14 ആദം സാംപ Australia 2 2 22 11 0
15 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 22 11 1
16 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 1 9 9 0
17 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 17 8.5 1
18 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 18 6 0
19 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 3 3 15 5 0
20 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 1 3 3 0
21 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 0 0 0 0
22 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 0 0 0
23 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 11 0 1
24 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 16 0 3
25 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 1 139
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 182 1 125
3 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 128 1 106
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 - 63
5 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 122 - 47
6 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 60 - 47
7 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 59 - 44
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 68 - 44
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 57 - 41
10 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 87 - 36
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 61 - 35
12 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 - 34
13 ആദം സാംപ Australia 2 2 22 - 22
14 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 - 19
15 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 15 - 14
16 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 17 - 14
17 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 18 - 12
18 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 22 - 12
19 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 11 - 11
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 16 - 10
21 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 1 9 - 9
22 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 3 3 15 - 8
23 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 1 3 - 3

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 1 139
2 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 1 63

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 5
2 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 128 4
3 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 87 4
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 4
5 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 182 2
6 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 59 2
7 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 122 1
8 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 1
9 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 3 182 18
2 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 3 192 16
3 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 2 128 9
4 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 3 87 9
5 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 3 60 8
6 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 122 7
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 79 7
8 Reeza Hendricks South Africa 3 3 68 7
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 61 6
10 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 59 5
11 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 57 5
12 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 34 5
13 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 18 3
14 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 3 3 15 3
15 ആദം സാംപ Australia 2 2 22 2
16 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 3 17 2
17 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 16 2
18 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 1 11 2
19 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 22 1
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 1 19 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 3 9
2 അലക്സ് കെറി Australia 3 4
3 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 3 4
4 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3
5 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 2
6 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 2
7 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 3 2
8 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 2
9 Reeza Hendricks South Africa 3 2
10 ആദം സാംപ Australia 2 1
11 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 1
12 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 3 1
13 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1
14 ഷോൺ മാർഷ് Australia 2 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 128 8 0
2 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 3 162 7 0
3 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 3 165 7 0
4 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 120 5 0
5 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 163 4 0
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 168 4 0
7 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 36 3 0
8 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 168 3 0
9 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 156 2 0
10 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 18 1 0
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 156 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 2 2 90 89 0 -
2 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 1 18 18 0 -
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 36 33 3 -
4 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 3 162 94 7 -
5 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 120 93 5 -
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 48 49 0 -
7 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 156 135 2 -
8 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 168 136 3 -
9 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 3 165 124 7 -
10 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 163 149 4 -
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 128 121 8 -
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 168 155 4 -
13 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 18 26 1 -
14 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 156 112 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 3 3.48 27.27
2 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 4.31 47.83
3 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 3 4.51 52.94
4 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 4.65 45.45
5 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 4.86 76.19
6 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 5.19 100
7 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 5.48 95
8 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 5.5 0
9 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 5.54 94.74
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 5.67 79.8
11 ആദം സാംപ Australia 2 2 5.93 81.48
12 ഐഡൻ മക്രാം South Africa 3 1 6 95.6
13 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 6.12 112.96
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 8.67 109.68

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 5.5 11.00
2 ഡെയ്ല്‍ സ്‌റ്റെയ്ന്‍ South Africa 3 3 3.48 13.43
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 5.67 15.12
4 കഗീസോ റബാദ South Africa 3 3 4.51 17.71
5 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 2 2 4.65 18.60
6 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 8.67 26.00
7 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 3 3 5.48 37.25
8 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 5.54 38.75
9 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 4.86 45.33
10 ഇമ്രാൻ താഹിർ South Africa 3 3 5.19 67.50
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 4.31 112.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 165.22 2 2
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 27 180.00 4 -
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 22 137.50 - 2
4 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 237.50 3 1
5 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 14 140.00 3 -
6 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 12 200.00 2 -
7 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 1 1 11 110.00 1 -
8 അലക്സ് കെറി Australia 1 1 8 114.29 - -
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 7 116.67 1 -
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 5 166.67 1 -
11 Ben McDermott Australia 1 1 4 66.67 - -
12 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ South Africa 1 1 3 150.00 - -
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 2 66.67 - -
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 2 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 237.50 19
2 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 12 200.00 12
3 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 27 180.00 27
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 5 166.67 5
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 165.22 38
6 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ South Africa 1 1 3 150.00 0
7 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 14 140.00 14
8 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 22 137.50 22
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 7 116.67 7
10 അലക്സ് കെറി Australia 1 1 8 114.29 8
11 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 1 1 11 110.00 11
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 2 66.67 0
13 Ben McDermott Australia 1 1 4 66.67 4
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 2 50.00 0

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 165.22 2 2
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 27 180.00 4 -
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 22 137.50 - 2
4 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 237.50 3 1
5 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 14 140.00 3 -
6 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 12 200.00 2 -
7 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 1 1 11 110.00 1 -
8 അലക്സ് കെറി Australia 1 1 8 114.29 - -
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 7 116.67 1 -
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 5 166.67 1 -
11 Ben McDermott Australia 1 1 4 66.67 - -
12 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ South Africa 1 1 3 150.00 - -
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 2 66.67 - -
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 2 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 38 0
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 27 27 0
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 22 22 0
4 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 19 0
5 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 14 14 0
6 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 12 12 0
7 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 1 1 11 11 0
8 അലക്സ് കെറി Australia 1 1 8 8 0
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 7 7 0
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 5 5 0
11 Ben McDermott Australia 1 1 4 4 0
12 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 2 0 1
13 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 0 0 0 0
14 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 0 0 0 0
15 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 1 1 0 0 0
16 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 0 0 0
17 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ South Africa 1 1 3 0 1
18 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 1 0 0 0 0
19 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 0 0 0 0
20 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 0 0 0 0
21 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 2 0 1
22 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 - 38
2 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 27 - 27
3 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 22 - 22
4 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 - 19
5 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 14 - 14
6 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 12 - 12
7 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 1 1 11 - 11
8 അലക്സ് കെറി Australia 1 1 8 - 8
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 7 - 7
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 5 - 5
11 Ben McDermott Australia 1 1 4 - 4
12 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ South Africa 1 1 3 - 3
13 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 2 - 2
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 2
2 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1 22 2
3 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഫാഫ് ഡുപ്ലിസി South Africa 1 1 27 4
2 Reeza Hendricks South Africa 1 1 19 3
3 ക്രിസ് ലിൻ Australia 1 1 14 3
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 38 2
5 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1 12 2
6 ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 1 1 11 1
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 1 1 7 1
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 5 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 2
2 അലക്സ് കെറി Australia 1 1
3 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1
4 Ben McDermott Australia 1 1
5 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1
6 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ South Africa 1 1
7 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 1 1
8 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 12 2 0
2 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 12 2 0
3 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 1 1 12 2 0
4 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 1 12 2 0
5 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 12 2 0
6 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 12 1 0
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 12 1 0
8 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 12 21 2 -
2 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 12 18 2 -
3 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 12 23 1 -
4 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 1 1 12 12 2 -
5 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 6 12 0 -
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 12 14 1 -
7 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 1 1 6 15 0 -
8 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 12 21 0 -
9 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 1 12 16 2 -
10 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 12 19 2 -
11 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 1 12 12 1 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 1 1 6 0
2 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 1 6 0
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 7 165.22
4 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 1 8 0
5 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 9 0
6 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 9.5 50
7 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 10.5 66.67
8 കഗീസോ റബാദ South Africa 1 1 10.5 0
9 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 11.5 0
10 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 1 1 12 0
11 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 1 1 15 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ക്രിസ് മോറിസ് South Africa 1 1 6 6.00
2 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 1 1 8 8.00
3 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 1 1 9 9.00
4 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 1 1 9.5 9.50
5 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ South Africa 1 1 10.5 10.50
6 തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 1 1 6 12.00
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 1 1 7 14.00
8 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 11.5 23.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X