ഹോം  »  Cricket  »  Sri Lanka vs England 2021  »  Stats

Sri Lanka vs England 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോ റൂട്ട് England 2 4 426 65.64 37 1
2 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 40.80 16 1
3 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 171 42.64 17 -
4 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 140 55.34 13 -
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 139 53.67 12 1
6 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 131 65.50 15 -
7 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 48.23 10 1
8 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 57.95 10 1
9 Dan Lawrence England 2 4 99 42.67 6 1
10 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 42.60 13 1
11 Dominic Sibley England 2 4 62 34.83 2 -
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 54.02 6 2
13 Zak Crawley England 2 4 35 38.89 4 -
14 Dominic Bess England 2 2 32 32.32 4 -
15 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 31 77.50 4 -
16 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 2 27 50.94 3 -
17 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 2 15 22.39 1 -
18 സാം കറെന്‍ England 2 2 13 29.55 - 1
19 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 1 11 84.62 2 -
20 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 2 11 32.35 1 -
21 Jack Leach England 2 2 5 13.51 1 -
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1 4 80.00 1 -
23 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 3 20.00 - -
24 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 13.04 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 1 11 84.62 0
2 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1 4 80.00 0
3 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 31 77.50 15.5
4 ജോ റൂട്ട് England 2 4 426 65.64 106.5
5 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 131 65.50 65.5
6 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 57.95 25.5
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 140 55.34 35
8 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 54.02 11.75
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 139 53.67 46.33
10 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 2 27 50.94 13.5
11 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 48.23 27.25
12 Dan Lawrence England 2 4 99 42.67 33
13 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 171 42.64 42.75
14 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 42.60 23.75
15 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 40.80 53.25
16 Zak Crawley England 2 4 35 38.89 8.75
17 Dominic Sibley England 2 4 62 34.83 20.67
18 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 2 11 32.35 11
19 Dominic Bess England 2 2 32 32.32 16
20 സാം കറെന്‍ England 2 2 13 29.55 6.5
21 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 2 15 22.39 7.5
22 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 3 20.00 1.5
23 Jack Leach England 2 2 5 13.51 2.5
24 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 13.04 1.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോ റൂട്ട് England 2 4 228 65.64 37 1
2 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 111 42.64 17 -
3 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 110 40.80 16 1
4 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 92 55.34 13 -
5 Dan Lawrence England 2 4 73 42.67 6 1
6 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 67 42.60 13 1
7 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 62 57.95 10 1
8 Dominic Sibley England 2 4 56 34.83 2 -
9 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 55 65.50 15 -
10 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 52 48.23 10 1
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 47 53.67 12 1
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 40 54.02 6 2
13 Dominic Bess England 2 2 32 32.32 4 -
14 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 2 23 50.94 3 -
15 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 19 77.50 4 -
16 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 2 15 22.39 1 -
17 സാം കറെന്‍ England 2 2 13 29.55 - 1
18 Zak Crawley England 2 4 13 38.89 4 -
19 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 1 11 84.62 2 -
20 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 2 11 32.35 1 -
21 Jack Leach England 2 2 4 13.51 1 -
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1 4 80.00 1 -
23 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 13.04 - -
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 2 20.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ജോ റൂട്ട് England 2 4 426 106.5 0
2 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 131 65.5 1
3 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 53.25 0
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 139 46.33 1
5 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 171 42.75 0
6 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 140 35 0
7 Dan Lawrence England 2 4 99 33 1
8 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 27.25 0
9 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 25.5 0
10 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 23.75 0
11 Dominic Sibley England 2 4 62 20.67 1
12 Dominic Bess England 2 2 32 16 0
13 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 31 15.5 0
14 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 2 27 13.5 0
15 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 11.75 0
16 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 2 11 11 1
17 Zak Crawley England 2 4 35 8.75 0
18 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 2 15 7.5 0
19 സാം കറെന്‍ England 2 2 13 6.5 0
20 Jack Leach England 2 2 5 2.5 0
21 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 3 1.5 0
22 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 1.5 0
23 Asitha Fernando Sri Lanka 2 4 0 0 3
24 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1 4 0 1
25 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 1 11 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജോ റൂട്ട് England 2 4 426 2 228
2 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 171 1 111
3 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 1 110
4 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 140 - 92
5 Dan Lawrence England 2 4 99 - 73
6 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 - 67
7 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 - 62
8 Dominic Sibley England 2 4 62 - 56
9 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 131 - 55
10 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 - 52
11 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 139 - 47
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 - 40
13 Dominic Bess England 2 2 32 - 32
14 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 2 27 - 23
15 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 31 - 19
16 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 2 15 - 15
17 സാം കറെന്‍ England 2 2 13 - 13
18 Zak Crawley England 2 4 35 - 13
19 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 1 11 - 11
20 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 2 11 - 11
21 Jack Leach England 2 2 5 - 4
22 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1 4 - 4
23 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 - 3
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 3 - 2

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 1 110
2 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 140 1 92
3 Dan Lawrence England 2 4 99 1 73
4 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 1 67
5 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 1 62
6 Dominic Sibley England 2 4 62 1 56
7 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 131 1 55
8 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 1 52

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 2
2 ജോ റൂട്ട് England 2 4 426 1
3 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 1
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 139 1
5 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 1
6 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 1
7 Dan Lawrence England 2 4 99 1
8 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 1
9 സാം കറെന്‍ England 2 2 13 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ജോ റൂട്ട് England 2 4 426 37
2 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 4 171 17
3 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 4 213 16
4 ജോസ് ബട്ലർ England 2 3 131 15
5 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 4 140 13
6 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 95 13
7 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 139 12
8 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 4 109 10
9 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 4 102 10
10 Dan Lawrence England 2 4 99 6
11 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 6
12 Zak Crawley England 2 4 35 4
13 Dominic Bess England 2 2 32 4
14 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 31 4
15 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 2 27 3
16 Dominic Sibley England 2 4 62 2
17 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 1 11 2
18 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 2 15 1
19 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 2 11 1
20 Jack Leach England 2 2 5 1
21 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ജോസ് ബട്ലർ England 2 9
2 ജോ റൂട്ട് England 2 7
3 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 6
4 Zak Crawley England 2 4
5 Jack Leach England 2 3
6 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 3
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3
8 Oshada Fernando Sri Lanka 1 3
9 Dominic Sibley England 2 2
10 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 2
11 Dan Lawrence England 2 1
12 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 1
13 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 1
14 സാം കറെന്‍ England 2 1
15 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 714 15 1
2 Dominic Bess England 2 4 511 12 1
3 Jack Leach England 2 4 665 10 1
4 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 2 186 6 1
5 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 559 5 0
6 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 3 330 3 0
7 സാം കറെന്‍ England 2 4 213 3 0
8 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 156 3 0
9 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 144 2 0
10 ജോ റൂട്ട് England 2 2 77 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Dominic Bess England 2 4 511 255 12 1
2 Jack Leach England 2 4 665 355 10 1
3 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 2 186 46 6 1
4 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 714 415 15 1
5 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 144 75 2 -
6 Dan Lawrence England 2 1 12 10 0 -
7 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 42 22 0 -
8 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 559 268 5 -
9 ജോ റൂട്ട് England 2 2 77 19 2 -
10 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 3 330 154 3 -
11 സാം കറെന്‍ England 2 4 213 114 3 -
12 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 156 34 3 -
13 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 96 31 0 -
14 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 96 67 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1.31 84.62
2 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 2 1.48 80
3 ജോ റൂട്ട് England 2 2 1.48 65.64
4 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 1 1 1.94 32.35
5 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 3 2.8 20
6 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 2.88 42.6
7 Dominic Bess England 2 4 2.99 32.32
8 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 3.12 0
9 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 3.14 50.94
10 Jack Leach England 2 4 3.2 13.51
11 സാം കറെന്‍ England 2 4 3.21 29.55
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 3.49 54.02
13 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 4.19 77.5
14 Dan Lawrence England 2 1 5 42.67

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 1 2 1.48 7.67
2 ജോ റൂട്ട് England 2 2 1.48 9.50
3 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1.31 11.33
4 Dominic Bess England 2 4 2.99 21.25
5 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 3.49 27.67
6 Jack Leach England 2 4 3.2 35.50
7 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 3.12 37.50
8 സാം കറെന്‍ England 2 4 3.21 38.00
9 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 3 2.8 51.33
10 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 2 4 2.88 53.60
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X