ഹോം  »  Cricket  »  Sri Lanka vs Bangladesh 2021  »  Stats

Sri Lanka vs Bangladesh 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 60.71 48 1
2 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 74.67 40 4
3 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 231 42.62 22 -
4 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 209 59.38 26 1
5 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 200 46.62 23 -
6 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 189 43.55 21 1
7 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 148 52.67 18 -
8 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 101.54 13 1
9 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 102 37.92 12 -
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 60.48 8 1
11 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 66 47.83 6 -
12 Saif Hassan Bangladesh 2 4 60 49.18 9 2
13 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 58 43.28 5 -
14 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 43 78.18 3 -
15 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 42 51.22 5 1
16 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 41 51.25 3 -
17 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 34 91.89 1 2
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 13 14.77 1 -
19 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 13 24.53 1 -
20 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 1 3 60.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 101.54 66
2 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 34 91.89 34
3 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 43 78.18 43
4 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 74.67 93.33
5 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 60.71 142.67
6 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 60.48 25
7 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 1 3 60.00 0
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 209 59.38 69.67
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 148 52.67 74
10 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 41 51.25 20.5
11 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 42 51.22 14
12 Saif Hassan Bangladesh 2 4 60 49.18 15
13 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 66 47.83 22
14 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 200 46.62 66.67
15 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 189 43.55 47.25
16 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 58 43.28 19.33
17 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 231 42.62 77
18 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 102 37.92 34
19 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 13 24.53 6.5
20 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 13 14.77 4.33

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 244 60.71 48 1
2 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 166 59.38 26 1
3 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 163 43.55 21 1
4 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 140 46.62 23 -
5 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 127 42.62 22 -
6 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 92 74.67 40 4
7 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 81 37.92 12 -
8 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 77 101.54 13 1
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 68 52.67 18 -
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 50 60.48 8 1
11 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 43 78.18 3 -
12 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 39 43.28 5 -
13 Saif Hassan Bangladesh 2 4 34 49.18 9 2
14 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 33 51.25 3 -
15 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 30 47.83 6 -
16 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 25 51.22 5 1
17 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 22 91.89 1 2
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 9 14.77 1 -
19 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 7 24.53 1 -
20 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 1 3 60.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 142.67 0
2 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 93.33 1
3 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 231 77 1
4 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 148 74 1
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 209 69.67 0
6 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 200 66.67 0
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 66 1
8 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 189 47.25 0
9 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 43 43 0
10 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 102 34 0
11 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 34 34 1
12 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 25 0
13 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 66 22 0
14 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 41 20.5 0
15 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 58 19.33 0
16 Saif Hassan Bangladesh 2 4 60 15 0
17 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 42 14 0
18 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 13 6.5 1
19 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 13 4.33 0
20 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 0 0 1
21 Ebadat Hossain Bangladesh 1 0 0 0 0
22 ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 1 0 0 0 0
23 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 1 3 0 1
24 Shoriful Islam Bangladesh 1 2 0 0 1
25 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 1 0 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 2 244
2 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 209 1 166
3 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 189 1 163
4 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 200 1 140
5 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 231 1 127
6 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 - 92
7 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 102 - 81
8 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 - 77
9 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 148 - 68
10 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 - 50
11 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 43 - 43
12 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 58 - 39
13 Saif Hassan Bangladesh 2 4 60 - 34
14 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 41 - 33
15 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 66 - 30
16 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 42 - 25
17 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 34 - 22
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 13 - 9
19 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 13 - 7
20 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 1 3 - 3

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 3 92
2 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 1 244
3 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 200 1 140
4 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 102 1 81
5 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 1 77
6 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 148 1 68
7 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 4
2 Saif Hassan Bangladesh 2 4 60 2
3 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 34 2
4 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 1
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 209 1
6 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 189 1
7 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 1
8 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 1
9 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 42 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 3 428 48
2 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 4 280 40
3 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 3 209 26
4 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 3 200 23
5 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 4 231 22
6 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 189 21
7 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 3 148 18
8 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 3 132 13
9 Oshada Fernando Sri Lanka 2 3 102 12
10 Saif Hassan Bangladesh 2 4 60 9
11 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 3 75 8
12 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 66 6
13 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 58 5
14 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 3 42 5
15 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 43 3
16 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 41 3
17 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 2 34 1
18 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 13 1
19 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 13 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 2 6
2 ലഹിരു തിരുമാനെ Sri Lanka 2 5
3 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 2 5
4 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 2
6 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 1
7 ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 1 1
8 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 2 1
9 Oshada Fernando Sri Lanka 2 1
10 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 1
11 Shoriful Islam Bangladesh 1 1
12 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 1
13 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 1
14 തമിം ഇക്ബാൽ Bangladesh 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 2 384 11 2
2 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 614 8 1
3 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 410 8 0
4 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 354 6 0
5 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 348 5 0
6 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 648 4 0
7 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 282 4 0
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 4 294 2 0
9 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 126 1 0
10 ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 1 1 168 1 0
11 Saif Hassan Bangladesh 2 2 36 1 0
12 Shoriful Islam Bangladesh 1 2 180 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 2 384 178 11 2
2 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 614 318 8 1
3 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 246 145 0 -
4 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 2 54 21 0 -
5 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 4 294 201 2 -
6 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 1 6 6 0 -
7 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 126 99 1 -
8 ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 1 1 168 88 1 -
9 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 648 345 4 -
10 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 1 24 18 0 -
11 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 354 189 6 -
12 Saif Hassan Bangladesh 2 2 36 27 1 -
13 Shoriful Islam Bangladesh 1 2 180 99 1 -
14 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 348 146 5 -
15 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 410 265 8 -
16 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 282 133 4 -
17 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 270 126 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 2 2 2.33 51.22
2 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 2.52 91.89
3 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 2 2.78 60
4 വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 2 2.8 78.18
5 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 2.83 0
6 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 3.11 14.77
7 ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 1 1 3.14 0
8 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 3.19 43.28
9 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 3.2 51.25
10 Shoriful Islam Bangladesh 1 2 3.3 0
11 അബു ജയദ് Bangladesh 2 2 3.54 0
12 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 3.88 24.53
13 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 4 4.1 59.38
14 മോമിനുൾ ഹഖ് Bangladesh 2 1 4.5 42.62
15 Saif Hassan Bangladesh 2 2 4.5 49.18
16 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 4.71 0
17 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 2 1 6 60.71

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Praveen Jayawickrama Sri Lanka 1 2 2.78 16.18
2 Saif Hassan Bangladesh 2 2 4.5 27.00
3 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 2 4 2.52 29.20
4 Ramesh Mendis Sri Lanka 1 2 3.2 31.50
5 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 2 3 3.88 33.12
6 വിശ്വ ഫെർണാണ്ടോ Sri Lanka 2 3 2.83 33.25
7 തൈജുൽ ഇസ്ലാം Bangladesh 2 3 3.11 39.75
8 മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 2 3 3.19 86.25
9 ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 1 1 3.14 88.00
10 Ebadat Hossain Bangladesh 1 1 4.71 99.00
11 Shoriful Islam Bangladesh 1 2 3.3 99.00
12 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 2 4 4.1 100.50
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X