ഹോം  »  Cricket  »  Netherlands vs Pakistan 2022  »  Stats

Netherlands vs Pakistan 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 222 80.73 20 3
2 Tom Cooper Netherlands 3 3 193 82.83 17 4
3 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 138 85.19 16 1
4 Vikram Singh Netherlands 3 3 116 62.37 12 -
5 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 110 67.90 2 3
6 Agha Salman Pakistan 3 3 101 108.60 9 2
7 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 83 83.84 6 2
8 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 82 109.33 7 1
9 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 49 77.78 3 -
10 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 48 171.43 4 2
11 Teja Nidamanuru Netherlands 3 3 39 70.91 2 -
12 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2 31 70.45 1 2
13 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 2 23 88.46 1 1
14 Aryan Dutt Netherlands 3 3 12 75.00 2 -
15 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 1 11 78.57 - 1
16 Musa Ahmad Netherlands 1 1 11 52.38 - -
17 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 9 128.57 - 1
18 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 8 27.59 - -
19 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 3 3 5 21.74 - -
20 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 5 62.50 - -
21 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 5 33.33 - -
22 Muhammad Haris Pakistan 1 1 4 40.00 - -
23 Naseem Shah Pakistan 3 1 3 33.33 - -
24 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 2 40.00 - -
25 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 2 1 14.29 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 48 171.43 0
2 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 9 128.57 9
3 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 82 109.33 41
4 Agha Salman Pakistan 3 3 101 108.60 101
5 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 2 23 88.46 11.5
6 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 138 85.19 46
7 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 83 83.84 83
8 Tom Cooper Netherlands 3 3 193 82.83 64.33
9 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 222 80.73 74
10 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 1 11 78.57 11
11 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 49 77.78 16.33
12 Aryan Dutt Netherlands 3 3 12 75.00 6
13 Teja Nidamanuru Netherlands 3 3 39 70.91 13
14 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2 31 70.45 15.5
15 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 110 67.90 36.67
16 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 5 62.50 5
17 Vikram Singh Netherlands 3 3 116 62.37 38.67
18 Musa Ahmad Netherlands 1 1 11 52.38 11
19 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 2 40.00 2
20 Muhammad Haris Pakistan 1 1 4 40.00 4
21 Naseem Shah Pakistan 3 1 3 33.33 3
22 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 5 33.33 2.5
23 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 8 27.59 4
24 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 3 3 5 21.74 1.67
25 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 2 1 14.29 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 109 85.19 16 1
2 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 91 80.73 20 3
3 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 89 67.90 2 3
4 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 71 109.33 7 1
5 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 69 83.84 6 2
6 Tom Cooper Netherlands 3 3 66 82.83 17 4
7 Vikram Singh Netherlands 3 3 65 62.37 12 -
8 Agha Salman Pakistan 3 3 50 108.60 9 2
9 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 48 171.43 4 2
10 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 28 77.78 3 -
11 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2 27 70.45 1 2
12 Teja Nidamanuru Netherlands 3 3 24 70.91 2 -
13 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 2 21 88.46 1 1
14 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 1 11 78.57 - 1
15 Musa Ahmad Netherlands 1 1 11 52.38 - -
16 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 9 128.57 - 1
17 Aryan Dutt Netherlands 3 3 6 75.00 2 -
18 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 6 27.59 - -
19 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 5 62.50 - -
20 Muhammad Haris Pakistan 1 1 4 40.00 - -
21 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 3 3 3 21.74 - -
22 Naseem Shah Pakistan 3 1 3 33.33 - -
23 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 3 33.33 - -
24 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 2 40.00 - -
25 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 2 1 14.29 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Agha Salman Pakistan 3 3 101 101 2
2 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 83 83 1
3 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 222 74 0
4 Tom Cooper Netherlands 3 3 193 64.33 0
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 138 46 0
6 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 82 41 1
7 Vikram Singh Netherlands 3 3 116 38.67 0
8 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 110 36.67 0
9 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 49 16.33 0
10 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2 31 15.5 0
11 Teja Nidamanuru Netherlands 3 3 39 13 0
12 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 2 23 11.5 0
13 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 1 11 11 0
14 Musa Ahmad Netherlands 1 1 11 11 0
15 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 9 9 0
16 Aryan Dutt Netherlands 3 3 12 6 1
17 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 5 5 0
18 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 2 2 8 4 0
19 Muhammad Haris Pakistan 1 1 4 4 0
20 Naseem Shah Pakistan 3 1 3 3 0
21 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 5 2.5 0
22 Abdullah Shafique Pakistan 1 1 2 2 0
23 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 3 3 5 1.67 0
24 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 2 0 0 0 0
25 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 48 0 1
26 Shahnawaz Dhani Pakistan 1 1 0 0 1
27 Tim Pringle Netherlands 2 2 0 0 0
28 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 2 1 0 2

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 138 1 109

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 222 3 91
2 Tom Cooper Netherlands 3 3 193 3 66
3 Vikram Singh Netherlands 3 3 116 2 65
4 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 110 1 89
5 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 82 1 71
6 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 83 1 69
7 Agha Salman Pakistan 3 3 101 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Tom Cooper Netherlands 3 3 193 4
2 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 222 3
3 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 110 3
4 Agha Salman Pakistan 3 3 101 2
5 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 83 2
6 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 48 2
7 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2 31 2
8 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 138 1
9 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 82 1
10 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 2 23 1
11 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 1 11 1
12 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 9 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ബാബർ അസം Pakistan 3 3 222 20
2 Tom Cooper Netherlands 3 3 193 17
3 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 3 138 16
4 Vikram Singh Netherlands 3 3 116 12
5 Agha Salman Pakistan 3 3 101 9
6 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 82 7
7 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 2 83 6
8 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 1 48 4
9 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 49 3
10 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 110 2
11 Teja Nidamanuru Netherlands 3 3 39 2
12 Aryan Dutt Netherlands 3 3 12 2
13 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2 31 1
14 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 2 23 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 4
2 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 2 3
3 Tom Cooper Netherlands 3 3
4 ബാബർ അസം Pakistan 3 2
5 ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2
6 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 2
7 Muhammad Haris Pakistan 1 2
8 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 2
9 Agha Salman Pakistan 3 1
10 Aryan Dutt Netherlands 3 1
11 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 1
12 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 1
13 Naseem Shah Pakistan 3 1
14 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Naseem Shah Pakistan 3 3 156 10 1
2 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 2 2 103 6 0
3 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 3 164 6 0
4 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 150 5 0
5 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 3 116 5 0
6 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 168 4 0
7 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 150 3 0
8 Aryan Dutt Netherlands 3 3 162 2 0
9 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 114 1 0
10 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Naseem Shah Pakistan 3 3 156 111 10 1

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Shahnawaz Dhani Pakistan 1 1 3.7 0
2 Tom Cooper Netherlands 3 2 4.1 82.83
3 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 4.21 70.45
4 Aryan Dutt Netherlands 3 3 4.26 75
5 Naseem Shah Pakistan 3 3 4.27 33.33
6 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 4.63 171.43
7 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 4.8 67.9
8 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 2 2 4.83 0
9 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 3 4.87 78.57
10 Zahid Mehmood Pakistan 1 1 4.88 128.57
11 Agha Salman Pakistan 3 2 5 108.6
12 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 5.12 62.5
13 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 3 5.59 14.29
14 Tim Pringle Netherlands 2 2 6.32 0
15 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 6.4 77.78
16 ഖുഷ്ദിൽ ഷാ Pakistan 3 1 7.5 88.46

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Naseem Shah Pakistan 3 3 4.27 11.10
2 ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 2 2 4.83 13.83
3 വിവിയൻ കിംഗ്മ Netherlands 3 3 5.59 21.60
4 മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 3 3 4.87 22.17
5 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 3 4.8 24.00
6 മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 3 3 4.21 29.50
7 Shariz Ahmad Netherlands 1 1 5.12 41.00
8 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 3 3 6.4 53.33
9 Aryan Dutt Netherlands 3 3 4.26 57.50
10 ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 2 2 4.63 88.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X