ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  Big Bash League (BBL) 2018-19  »  ഷെഡ്യൂള്‍ മത്സരഫലങ്ങള്‍

Big Bash League (BBL) 2018-19 ഷെഡ്യൂള്‍ & മത്സരഫലങ്ങള്‍

മത്സരം
ടീം
മത്സരഫലങ്ങള്‍
Final 1,
17 Feb 2019, Sun - 9:15 AM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 145/5(20)
Melbourne Stars 132/7(20)
Melbourne Renegades won by 13 runs
Semi-Finals 2,
15 Feb 2019, Fri - 2:10 PM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 184/7(19.5)
Sydney Sixers 180/3(20)
Melbourne Renegades won by 3 wickets
Semi-Finals 1,
14 Feb 2019, Thu - 2:00 PM
Blundstone Arena, Hobart
Hobart Hurricanes 153/7(20)
Melbourne Stars 157/4(18.5)
Melbourne Stars won by 6 wickets
Match 56,
10 Feb 2019, Sun - 9:15 AM
Melbourne Cricket Ground, Melbourne
Melbourne Stars 168/6(20)
Sydney Sixers 74
Melbourne Stars won by 94 runs
Match 55,
09 Feb 2019, Sat - 12:45 PM
Manuka Oval, Canberra
Sydney Thunder 166/6(18.2)
Hobart Hurricanes 165/4(19)
Sydney Thunder won by 4 wickets (DLS)
Match 54,
09 Feb 2019, Sat - 9:30 AM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 175/5(19.2)
Perth Scorchers 174/6(20)
Adelaide Strikers won by 5 wickets
Match 53,
08 Feb 2019, Fri - 3:10 PM
Gabba, Brisbane
Brisbane Heat 158/0(10)
Melbourne Stars 156/8(20)
Brisbane Heat won by 10 wickets
Match 52,
07 Feb 2019, Thu - 2:00 PM
Blundstone Arena, Hobart
Hobart Hurricanes 183/6(20)
Melbourne Renegades 167/8(20)
Hobart Hurricanes won by 16 runs
Match 51,
03 Feb 2019, Sun - 3:45 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 182/3(20)
Melbourne Stars 155/9(20)
Perth Scorchers won by 27 runs
Match 50,
03 Feb 2019, Sun - 12:45 PM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 176/8(20)
Brisbane Heat 180/4(18.4)
Brisbane Heat won by 6 wickets
Match 49,
02 Feb 2019, Sat - 1:30 PM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 85/1(10.3)
Sydney Thunder 128/6(20)
Sydney Sixers won by 9 wickets (DLS)
Match 48,
01 Feb 2019, Fri - 3:10 PM
Gabba, Brisbane
Brisbane Heat 130/4(17.3)
Perth Scorchers 128/9(20)
Brisbane Heat won by 6 wickets
Match 47,
31 Jan 2019, Thu - 2:00 PM
University of Tasmania Stadium, Launceston
Hobart Hurricanes 169/7(20)
Adelaide Strikers 170/3(17.5)
Adelaide Strikers won by 7 wickets
Match 46,
30 Jan 2019, Wed - 1:45 PM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 140/7(20)
Sydney Thunder 113
Melbourne Renegades won by 27 runs
Match 45,
29 Jan 2019, Tue - 1:30 PM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 130/2(14.1)
Adelaide Strikers 124/8(20)
Sydney Sixers won by 8 wickets
Match 44,
29 Jan 2019, Tue - 10:30 AM
Blundstone Arena, Hobart
Hobart Hurricanes 146/1(14.2)
Brisbane Heat 145/6(20)
Hobart Hurricanes won by 9 wickets
Match 43,
28 Jan 2019, Mon - 3:45 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 79
Melbourne Renegades 157/5(20)
Melbourne Renegades won by 78 runs
Match 42,
27 Jan 2019, Sun - 1:45 PM
Melbourne Cricket Ground, Melbourne
Melbourne Stars 134/8(20)
Brisbane Heat 129/8(20)
Melbourne Stars won by 5 runs
Match 41,
24 Jan 2019, Thu - 4:10 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 181/4(20)
Sydney Thunder 182/4(19.2)
Sydney Thunder won by 6 wickets
Match 40,
23 Jan 2019, Wed - 1:45 PM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 173/1(17.1)
Hobart Hurricanes 172/4(20)
Sydney Sixers won by 9 wickets
Match 39,
23 Jan 2019, Wed - 9:30 AM
Ted Summerton Reserve, Moe
Melbourne Stars 167/2(20)
Adelaide Strikers 123
Melbourne Stars won by 44 runs
Match 38,
22 Jan 2019, Tue - 1:45 PM
Spotless Stadium, Sydney
Sydney Thunder 140/5(20)
Melbourne Renegades 152/9(20)
Melbourne Renegades won by 12 runs
Match 37,
21 Jan 2019, Mon - 1:45 PM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 154/5(20)
Hobart Hurricanes 158/0(16.5)
Hobart Hurricanes won by 10 wickets
Match 36,
20 Jan 2019, Sun - 1:45 PM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 177/7(20)
Brisbane Heat 98
Sydney Sixers won by 79 runs
Match 35,
19 Jan 2019, Sat - 1:15 PM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 121
Melbourne Stars 124/4(19.2)
Melbourne Stars won by 6 wickets
Match 34,
18 Jan 2019, Fri - 4:00 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 177/9(20)
Hobart Hurricanes 178/6(19.3)
Hobart Hurricanes won by 4 wickets
Match 33,
17 Jan 2019, Thu - 1:45 PM
Gabba, Brisbane
Brisbane Heat 10/2(3)
Sydney Thunder 186/4(20)
No Result
Match 32,
16 Jan 2019, Wed - 1:45 PM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 115/9(20)
Melbourne Renegades 116/3(13)
Melbourne Renegades won by 7 wickets
Match 31,
14 Jan 2019, Mon - 1:45 PM
Melbourne Cricket Ground, Melbourne
Melbourne Stars 126
Hobart Hurricanes 185/2(20)
Hobart Hurricanes won by 59 runs
Match 30,
13 Jan 2019, Sun - 4:05 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 178/3(18.5)
Sydney Sixers 177/5(20)
Perth Scorchers won by 7 wickets
Match 29,
13 Jan 2019, Sun - 1:05 PM
GMHBA Stadium, Geelong
Melbourne Renegades 91
Brisbane Heat 192/4(20)
Brisbane Heat won by 101 runs
Match 28,
13 Jan 2019, Sun - 9:15 AM
Spotless Stadium, Sydney
Sydney Thunder 168/6(20)
Adelaide Strikers 97
Sydney Thunder won by 71 runs
Match 27,
11 Jan 2019, Fri - 1:30 PM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 178/5(20)
Melbourne Stars 137
Adelaide Strikers won by 41 runs
Match 26,
10 Jan 2019, Thu - 1:45 PM
Gabba, Brisbane
Brisbane Heat 144/8(20)
Melbourne Renegades 145/2(15.4)
Melbourne Renegades won by 8 wickets
Match 25,
09 Jan 2019, Wed - 1:45 PM
Melbourne Cricket Ground, Melbourne
Melbourne Stars 146/6(20)
Perth Scorchers 147/4(17.4)
Perth Scorchers won by 6 wickets
Match 24,
08 Jan 2019, Tue - 1:45 PM
Spotless Stadium, Sydney
Sydney Thunder 34/2(5.3)
Brisbane Heat 186/8(20)
Brisbane Heat won by 15 runs (DLS)
Match 23,
07 Jan 2019, Mon - 1:45 PM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 150/4(19.2)
Hobart Hurricanes 145/5(20)
Melbourne Renegades won by 6 wickets
Match 22,
06 Jan 2019, Sun - 1:45 PM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 150/5(20)
Sydney Sixers 152/4(18.2)
Sydney Sixers won by 6 wickets
Match 21,
05 Jan 2019, Sat - 4:00 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 135/6(20)
Brisbane Heat 139/5(18.2)
Brisbane Heat won by 5 wickets
Match 20,
05 Jan 2019, Sat - 12:45 PM
Metricon Stadium, Gold Coast
Melbourne Stars 137/2(17.2)
Sydney Thunder 135/8(20)
Melbourne Stars won by 8 wickets
Match 19,
04 Jan 2019, Fri - 1:45 PM
Blundstone Arena, Hobart
Hobart Hurricanes 162/5(19.5)
Sydney Sixers 161/8(20)
Hobart Hurricanes won by 5 wickets
Match 18,
03 Jan 2019, Thu - 1:45 PM
GMHBA Stadium, Geelong
Melbourne Renegades 126/9(20)
Adelaide Strikers 158/6(20)
Adelaide Strikers won by 32 runs
Match 17,
02 Jan 2019, Wed - 1:45 PM
Spotless Stadium, Sydney
Sydney Thunder 142/6(20)
Perth Scorchers 141/5(20)
Sydney Thunder won by 1 run
Match 16,
01 Jan 2019, Tue - 1:45 PM
Melbourne Cricket Ground, Melbourne
Melbourne Stars 151/3(17.5)
Melbourne Renegades 148/9(20)
Melbourne Stars won by 7 wickets
Match 15,
01 Jan 2019, Tue - 9:30 AM
Metricon Stadium, Gold Coast
Brisbane Heat 164/7(20)
Sydney Sixers 165/5(19.3)
Sydney Sixers won by 5 wickets
Match 14,
31 Dec 2018, Mon - 1:45 PM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 175/4(20)
Sydney Thunder 155/6(20)
Adelaide Strikers won by 20 runs
Match 13,
30 Dec 2018, Sun - 1:45 PM
University of Tasmania Stadium, Launceston
Hobart Hurricanes 110/4(17.3)
Perth Scorchers 107/8(20)
Hobart Hurricanes won by 6 wickets
Match 12,
29 Dec 2018, Sat - 1:30 PM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 99/9(20)
Sydney Sixers 132/7(20)
Sydney Sixers won by 33 runs
Match 11,
28 Dec 2018, Fri - 1:45 PM
Blundstone Arena, Hobart
Hobart Hurricanes 196/3(19.1)
Sydney Thunder 193/6(20)
Hobart Hurricanes won by 7 wickets
Match 10,
27 Dec 2018, Thu - 1:45 PM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 130/9(20)
Melbourne Stars 132/5(14.5)
Melbourne Stars won by 5 wickets
Match 9,
26 Dec 2018, Wed - 1:45 PM
Optus Stadium, Perth
Perth Scorchers 92/3(18)
Adelaide Strikers 88
Perth Scorchers won by 7 wickets
Match 8,
24 Dec 2018, Mon - 1:45 PM
Spotless Stadium, Sydney
Sydney Thunder 169/9(20)
Sydney Sixers 148/9(20)
Sydney Thunder won by 21 runs
Match 7,
24 Dec 2018, Mon - 10:15 AM
Blundstone Arena, Hobart
Hobart Hurricanes 156/4(18.4)
Melbourne Stars 155/5(20)
Hobart Hurricanes won by 6 wickets
Match 6,
23 Dec 2018, Sun - 1:45 PM
Adelaide Oval, Adelaide
Adelaide Strikers 174/5(20)
Melbourne Renegades 176/5(19.1)
Melbourne Renegades won by 5 wickets
Match 5,
22 Dec 2018, Sat - 1:30 PM
Metricon Stadium, Gold Coast
Brisbane Heat 144
Hobart Hurricanes 159/6(19)
Hobart Hurricanes won by 15 runs
Match 4,
22 Dec 2018, Sat - 10:00 AM
Sydney Cricket Ground, Sydney
Sydney Sixers 164/4(20)
Perth Scorchers 147/8(20)
Sydney Sixers won by 17 runs
Match 3,
21 Dec 2018, Fri - 1:45 PM
Manuka Oval, Canberra
Sydney Thunder 181/5(20)
Melbourne Stars 74/6(8)
Sydney Thunder won by 15 runs (DLS)
Match 2,
20 Dec 2018, Thu - 1:45 PM
Marvel Stadium, Melbourne
Melbourne Renegades 107/6(15.2)
Perth Scorchers 103
Melbourne Renegades won by 4 wickets
Match 1,
19 Dec 2018, Wed - 1:45 PM
Gabba, Brisbane
Brisbane Heat 146
Adelaide Strikers 147/5(19.1)
Adelaide Strikers won by 5 wickets
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X