ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Mutua Madrid Open 2021 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Mutua Madrid Open വനിതാ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Apr 29, 2021 - May 09, 2021
സ്ഥലം:Madrid, Spain
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Mutua Madrid Open 2021 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • Apr 29, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  Victoria Jimenez Kasintseva
  4 0
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  6 4 65
  ജിൽ ടെയ്ഷ്മാൻ
  2 6 77
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 14:50 IST
  COMPLETED
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  77 6
  മാർക്കെറ്റ വോൺട്രുസോവ
  65 1
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 16:05 IST
  RETIRED
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 2
  മാരി ബോസ്കോവ
  2 3
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 16:10 IST
  COMPLETED
  Yaroslava Shvedova
  2 3
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  Court 4
 • Apr 29, 2021 16:15 IST
  COMPLETED
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  4 2
  ജോഹാന്ന കോൺട
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 17:25 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  6 7
  ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവ
  1 5
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 17:45 IST
  COMPLETED
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  Elena Vesnina
  1 4
  Court 4
 • Apr 29, 2021 17:50 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  Shelby Rogers
  2 1
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 18:10 IST
  COMPLETED
  സു വെയ് സെയ്
  2 4
  ടമാര സിഡാൻസെക്
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 19:10 IST
  COMPLETED
  അലിസൺ റിസ്കേ
  1 1
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 19:10 IST
  COMPLETED
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  4 1
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 19:20 IST
  COMPLETED
  കാതറീന കോസ്ലോവ
  4 2
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  6 6
  Court 4
 • Apr 29, 2021 19:55 IST
  COMPLETED
  അന ബോഗ്ഡൻ
  0 3
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 20:40 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡനോവിക്
  4 2
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 20:55 IST
  COMPLETED
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  3 2
  ബെർനാർഡ പെറ
  6 6
  Court 4
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  വെറ സ്വോനാറേവ
  1 2
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ഇറീന കമീലിയ ബേഗു
  6 4 61
  ഡാരിയ കസാറ്റ്കിന
  4 6 77
  Court 4
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  0 6 6
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  6 1 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  കിയാങ് വാങ്
  1 3
  കരോലീന മുച്ചോവ
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 16:00 IST
  COMPLETED
  മിസാകി ഡോയി
  5 2
  നവോമി ഒസാക
  7 6
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 16:05 IST
  COMPLETED
  നിന സ്റ്റോയാനോവിക്
  64 5
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  77 7
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 16:40 IST
  COMPLETED
  ജെസിക്ക പെഗുല
  77 6
  സൊറാന ക്രിസ്റ്റിയ
  65 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 17:50 IST
  COMPLETED
  സാറ സോറിബസ് ടോർമോ
  0 5
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 7
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 17:55 IST
  COMPLETED
  മാഗ്ദ ലിനിറ്റ
  2 6 1
  സായിസെയ് സെങ്
  6 3 6
  Court 4
 • Apr 30, 2021 18:25 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 6
  ഷുയി സാങ്
  3 3
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 18:25 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  7 6
  മാഡിസൺ കീസ്
  5 2
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 19:30 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  5 6 6
  കോറി ഗോഫ്
  7 3 2
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  പോലോന ഹെർകോഗ്
  3 1
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 20:15 IST
  COMPLETED
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  4 0
  എലെന റൈബക്കീന
  6 6
  Court 4
 • Apr 30, 2021 20:20 IST
  COMPLETED
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  5 6 1
  വിക്ടോറിയ അസറെങ്ക
  7 3 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 21:55 IST
  COMPLETED
  വീനസ് വില്യംസ്
  2 4
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 1 6
  ടമാര സിഡാൻസെക്
  4 6 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 16:40 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  6 6
  ജോഹാന്ന കോൺട
  3 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 01, 2021 16:55 IST
  COMPLETED
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  3 3
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 18:35 IST
  COMPLETED
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 1 3
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  4 6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 01, 2021 18:50 IST
  COMPLETED
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 7
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  4 5
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 20:50 IST
  COMPLETED
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  4 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 01, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  ജിൽ ടെയ്ഷ്മാൻ
  7 1 2
  പൗലോ ബഡോസ
  5 6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 00:55 IST
  COMPLETED
  ബെർനാർഡ പെറ
  6 1 65
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  3 6 77
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 14:40 IST
  COMPLETED
  കരോലീന മുച്ചോവ
  6 3 6
  നവോമി ഒസാക
  4 6 1
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 16:45 IST
  COMPLETED
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  ഡാരിയ കസാറ്റ്കിന
  3 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 17:00 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  6 6
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  3 1
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 02, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  0 5
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  6 7
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 02, 2021 19:45 IST
  COMPLETED
  സായിസെയ് സെങ്
  0 4
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 19:55 IST
  COMPLETED
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  2 1
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 02, 2021 21:25 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  77 7
  എലെന റൈബക്കീന
  64 5
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 00:45 IST
  WALKOVER
  ജെസിക്ക പെഗുല
  വിക്ടോറിയ അസറെങ്ക
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 17:30 IST
  COMPLETED
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 4 6
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  3 6 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 18:35 IST
  RETIRED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  62 3
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  77 4
  Stadium 3
 • May 03, 2021 21:50 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  60 77 6
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  77 63 0
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  7 6
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  5 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 17:15 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  4 7 7
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 5 5
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 19:05 IST
  COMPLETED
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  ജെസിക്ക പെഗുല
  1 2
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 20:35 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  7 68 6
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  5 710 3
  Stadium 3
 • May 05, 2021 00:40 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  0 711 5
  കരോലീന മുച്ചോവ
  6 69 7
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  6 7
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  4 5
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 17:10 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 3 6
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  1 6 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 19:15 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  77 77
  കരോലീന മുച്ചോവ
  64 62
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 22:35 IST
  RETIRED
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 4
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  1 0
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 16:55 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  പൗലോ ബഡോസ
  4 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 07, 2021 00:35 IST
  COMPLETED
  അരിയാന സബലെങ്ക
  6 6
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  2 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 08, 2021 22:00 IST
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  അരിയാന സബലെങ്ക
  Manolo Santana Stadium
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X