ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Mutua Madrid Open 2021 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Mutua Madrid Open പുരുഷ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Apr 29, 2021 - May 09, 2021
സ്ഥലം:Madrid, Spain
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Mutua Madrid Open 2021 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • May 02, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  Pedro Martinez
  4 5
  ടോമി പോൾ
  6 7
  Stadium 3
 • May 02, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  മാർട്ടൺ ഫൂസോവിക്സ്
  65 3
  അലെക്സാൻഡർ ബബ്ലിക്ക്
  77 6
  Stadium 3
 • May 02, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  ദുസാൻ ലജോവിക്
  1 3
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  4 7 6
  ജോമി മുനർ
  6 5 1
  Stadium 3
 • May 03, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  ജോൺ ഇസ്നർ
  6 78
  മിയോമിർ കെക്മനോവിക്
  4 66
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ലോയിഡ് ഹാരിസ്
  6 3 77
  ഗ്രിഗർ ദിമിത്രോവ്
  3 6 65
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ഉഗോ ഹംബർട്ട്
  5 4
  Aslan Karatsev
  7 6
  Stadium 3
 • May 03, 2021 16:10 IST
  COMPLETED
  ജെറമി ചാർഡി
  66 79 2
  ഡാനിയേൽ ഇവാൻസ്
  78 67 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  ഡോമിനിക് കീഫർ
  6 6
  റെയ്ലി ഒപെൽക്ക
  4 4
  Stadium 3
 • May 03, 2021 19:15 IST
  COMPLETED
  Carlos Taberner
  64 6 3
  ഫാബിയോ ഫോർനിനി
  77 2 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 19:45 IST
  COMPLETED
  അഡ്രിയാൻ മന്നാറീനോ
  4 0
  Carlos Alcaraz
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 20:40 IST
  COMPLETED
  പാബ്ലോ ആൻഡുജർ
  710 64 5
  മാർക്കോസ് ഗിറോൺ
  68 77 7
  Stadium 3
 • May 04, 2021 00:35 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റിയൻ ഗാരിൻ
  6 6
  ഫെർനാൻഡോ വെർഡാസ്കോ
  1 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 00:40 IST
  COMPLETED
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  3 6 6
  പാബ്ലോ കറേനോ ബുസ്ത
  6 4 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 14:30 IST
  RETIRED
  ഗയിഡോ പെല്ല
  2 4
  ജാനിക് സിന്നർ
  6 4
  Stadium 3
 • May 04, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  ഹുബേർട്ട് ഹർക്കസ്
  7 67 3
  ജോൺ മിൽമാൻ
  5 79 6
  Court 5
 • May 04, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  കേരൻ കച്ചനോവ്
  78 2 2
  കെയ് നിഷികോരി
  66 6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  1 4
  കാസ്പെർ റഡ്
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  പിയറി ഹ്യൂഗസ് ഹെർബർട്ട്
  77 64 64
  അലെജാന്ദ്രോ ഡേവിഡോവിച്ച് ഫോക്കീന
  65 77 77
  Court 4
 • May 04, 2021 16:00 IST
  COMPLETED
  യോഷിതോ നിഷിയോക
  6 6
  ഫിലിപ് ക്രാജിനോവിക്
  2 4
  Stadium 3
 • May 04, 2021 17:10 IST
  COMPLETED
  അലെക്സി പോപ്പിറിൻ
  6 77
  ജാൻ ലെന്നാർഡ് സ്ട്രഫ്
  3 64
  Court 5
 • May 04, 2021 17:45 IST
  COMPLETED
  ടെയ്ലർ ഫ്രിറ്റ്സ്
  5 7 4
  ആർബർട്ട് റാമോസ് വിനോലസ്
  7 5 6
  Court 4
 • May 04, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  റോബർട്ടോ ബറ്റിസ്റ്റ അഗട്ട്
  6 63 7
  മാർക്കോ സെച്ചിനാറ്റോ
  2 77 5
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 20:30 IST
  COMPLETED
  നിക്കോളാസ് ബേസിലാഷ്ലി
  4 5
  ബെനോയിറ്റ് പയർ
  6 7
  Court 4
 • May 04, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  ടോമി പോൾ
  77 3 4
  ആൻഡ്രെ റൂബ്ലേവ്
  65 6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 17:30 IST
  COMPLETED
  അലെക്സാൻഡർ ബബ്ലിക്ക്
  6 5 6
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  4 7 4
  Stadium 3
 • May 04, 2021 20:30 IST
  COMPLETED
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  6 6
  ഫാബിയോ ഫോർനിനി
  3 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 23:20 IST
  COMPLETED
  ഡോമിനിക് തിയം
  6 6
  മാർക്കോസ് ഗിറോൺ
  1 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 23:35 IST
  RETIRED
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  6 3
  ലോയിഡ് ഹാരിസ്
  2 0
  Stadium 3
 • May 05, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റിയൻ ഗാരിൻ
  6 6
  ഡോമിനിക് കീഫർ
  3 4
  Court 4
 • May 05, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ഡിയഗോ ഷ്വാർട്ട്സ്മാൻ
  6 4 1
  Aslan Karatsev
  2 6 6
  Stadium 3
 • May 05, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  അലെജാന്ദ്രോ ഡേവിഡോവിച്ച് ഫോക്കീന
  6 4 2
  ഡാനിൽ മെദ്വദേവ്
  4 6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 16:40 IST
  COMPLETED
  ജോൺ മിൽമാൻ
  77 2 3
  ഡാനിയേൽ ഇവാൻസ്
  65 6 6
  Stadium 3
 • May 05, 2021 16:50 IST
  COMPLETED
  കെയ് നിഷികോരി
  3 2
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 17:45 IST
  COMPLETED
  ആർബർട്ട് റാമോസ് വിനോലസ്
  65 3
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  77 6
  Court 4
 • May 05, 2021 19:15 IST
  COMPLETED
  റാഫേൽ നദാൽ
  6 6
  Carlos Alcaraz
  1 2
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  അലെക്സി പോപ്പിറിൻ
  77 6
  ജാനിക് സിന്നർ
  65 2
  Stadium 3
 • May 05, 2021 21:35 IST
  COMPLETED
  റോബർട്ടോ ബറ്റിസ്റ്റ അഗട്ട്
  4 77 66
  ജോൺ ഇസ്നർ
  6 64 78
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 23:55 IST
  COMPLETED
  ബെനോയിറ്റ് പയർ
  1 2
  സ്റ്റെഫാനോസ് സിസ്പാസ്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 00:15 IST
  COMPLETED
  കാസ്പെർ റഡ്
  6 6
  യോഷിതോ നിഷിയോക
  1 2
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ഡോമിനിക് തിയം
  79 6
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  67 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  Aslan Karatsev
  4 3
  അലെക്സാൻഡർ ബബ്ലിക്ക്
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 16:05 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റിയൻ ഗാരിൻ
  6 62 6
  ഡാനിൽ മെദ്വദേവ്
  4 77 1
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 18:40 IST
  COMPLETED
  റാഫേൽ നദാൽ
  6 6
  അലെക്സി പോപ്പിറിൻ
  3 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 18:55 IST
  COMPLETED
  ജോൺ ഇസ്നർ
  77 3 77
  ആൻഡ്രെ റൂബ്ലേവ്
  64 6 64
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 21:20 IST
  COMPLETED
  കാസ്പെർ റഡ്
  77 6
  സ്റ്റെഫാനോസ് സിസ്പാസ്
  64 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 22:30 IST
  COMPLETED
  ഡാനിയേൽ ഇവാൻസ്
  3 63
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  6 77
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 23:10 IST
  COMPLETED
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  77 6
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  64 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 07, 2021 16:35 IST
  COMPLETED
  ഡോമിനിക് തിയം
  3 6 6
  ജോൺ ഇസ്നർ
  6 3 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 07, 2021 18:55 IST
  COMPLETED
  റാഫേൽ നദാൽ
  4 4
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 07, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  അലെക്സാൻഡർ ബബ്ലിക്ക്
  5 1
  കാസ്പെർ റഡ്
  7 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 08, 2021 00:05 IST
  COMPLETED
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  5 6 6
  ക്രിസ്റ്റിയൻ ഗാരിൻ
  7 3 0
  Manolo Santana Stadium
 • May 08, 2021 19:30 IST
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  ഡോമിനിക് തിയം
  Manolo Santana Stadium
 • May 09, 2021 00:30 IST
  കാസ്പെർ റഡ്
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  Manolo Santana Stadium
 • May 09, 2021 13:30 IST
  TBA
  TBA
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X