പാരാലിമ്പിക്‌സ് 2020
ഹോം  »  പാരാലിമ്പിക്‌സ് 2020  »  മെഡൽ നില

Paralympics Medals Tally

The Tokyo Paralympic Games will be held between August 24 and September 5 at the Olympic Stadium in Tokyo. A total of 4,400 para athletes from across the globe are expected to participate in the showpiece event in Japan's capital city which successfully hosted the Summer Games earlier this month. Here's the medal tally of Tokyo Paralympics which will see para athletes compete across 540 events in 22 sports as Badminton and Taekwondo make their debut in the games.
റാങ്ക് രാജ്യം
സ്വർണം
വെള്ളി
വെങ്കലം
മൊത്തം
24
ഇന്ത്യ
5 8 6 19
ഇന്ത്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 0 0 1 1
അത്ലറ്റിക്സ് 1 5 2 8
ബാഡ്മിന്റൺ 2 1 1 4
ഷൂട്ടിങ് 2 1 2 5
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 1 0 1
1
ചൈന
96 60 51 207
ചൈന - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 4 1 3 8
അത്ലറ്റിക്സ് 27 13 11 51
ബാഡ്മിന്റൺ 5 3 2 10
Boccia 0 1 0 1
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 2 2 0 4
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 1 2 3 6
Goalball 0 1 0 1
ജൂഡോ 0 0 1 1
Powerlifting 7 6 0 13
തുഴച്ചിൽ 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 4 2 0 6
Sitting Volleyball 0 1 0 1
നീന്തൽ 19 19 18 56
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 16 4 6 26
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 1 1
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Fencing 11 4 5 20
2
ബ്രിട്ടൺ
41 38 45 124
ബ്രിട്ടൺ - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 1 0 1 2
അത്ലറ്റിക്സ് 9 5 10 24
ബാഡ്മിന്റൺ 0 1 1 2
Boccia 1 0 0 1
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 3 1 3 7
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 4 5 1 10
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 6 6 2 14
Equestrian 3 3 2 8
ജൂഡോ 1 1 0 2
Powerlifting 0 0 3 3
തുഴച്ചിൽ 2 0 0 2
നീന്തൽ 8 9 9 26
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 2 5 7
തയ്ക്വാൻഡോ 0 1 1 2
ട്രയാത്ലോൺ 1 1 1 3
Wheelchair Basketball 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 1 1 3 5
Wheelchair Rugby 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 0 2 2 4
3
അമേരിക്ക
37 36 31 104
അമേരിക്ക - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 1 0 0 1
അത്ലറ്റിക്സ് 10 17 14 41
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 0 1 0 1
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 3 1 3 7
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 1 0 1
Equestrian 2 0 1 3
Goalball 0 1 0 1
ജൂഡോ 0 1 0 1
തുഴച്ചിൽ 0 1 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
നീന്തൽ 15 10 10 35
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 0 1 2
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 1 1
ട്രയാത്ലോൺ 3 2 0 5
Wheelchair Basketball 1 0 1 2
Wheelchair Rugby 0 1 0 1
4
RPC
36 33 49 118
RPC - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 1 0 2 3
അത്ലറ്റിക്സ് 12 13 13 38
Boccia 0 0 1 1
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 0 1 0 1
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 2 0 0 2
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 1 0 0 1
ജൂഡോ 0 0 3 3
Powerlifting 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 1 0 1
നീന്തൽ 17 14 18 49
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 2 4 7
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 2 2 3 7
5
നെതർലാന്റ്സ്
25 17 17 59
നെതർലാന്റ്സ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 3 2 3 8
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 7 2 3 12
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 2 1 1 4
Equestrian 2 2 2 6
തുഴച്ചിൽ 0 1 0 1
നീന്തൽ 5 6 6 17
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 1 0 2
ട്രയാത്ലോൺ 1 0 0 1
Wheelchair Basketball 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 3 2 2 7
6
ഉക്രൈൻ
24 47 27 98
ഉക്രൈൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 6 15 3 24
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 1 2 0 3
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 0 2 0 2
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 0 1 1
ജൂഡോ 0 1 4 5
Powerlifting 1 1 0 2
തുഴച്ചിൽ 1 0 0 1
ഷൂട്ടിങ് 0 2 4 6
നീന്തൽ 14 18 11 43
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 2 3 6
Wheelchair Fencing 0 4 1 5
7
ബ്രസീൽ
22 20 30 72
ബ്രസീൽ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 8 9 11 28
Boccia 0 0 2 2
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 1 2 0 3
Equestrian 0 1 0 1
Football 5-a-side 1 0 0 1
Goalball 1 0 0 1
ജൂഡോ 1 0 2 3
Powerlifting 1 0 0 1
തുഴച്ചിൽ 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 0 1 1
നീന്തൽ 8 5 10 23
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 1 2 3
തയ്ക്വാൻഡോ 1 1 1 3
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
8
ഓസ്ട്രേലിയ
21 29 30 80
ഓസ്ട്രേലിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 7 8 19
Boccia 0 0 1 1
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 2 1 0 3
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 1 2 4 7
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 3 2 1 6
തുഴച്ചിൽ 0 1 0 1
നീന്തൽ 8 10 15 33
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 2 4 0 6
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 1 1
ട്രയാത്ലോൺ 0 1 0 1
Wheelchair Tennis 1 1 0 2
9
ഇറ്റലി
14 29 26 69
ഇറ്റലി - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 0 2 1 3
അത്ലറ്റിക്സ് 1 4 4 9
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 0 0 1 1
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 1 5 1 7
Equestrian 0 0 2 2
ജൂഡോ 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
നീന്തൽ 11 16 12 39
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
ട്രയാത്ലോൺ 0 1 2 3
Wheelchair Fencing 1 1 0 2
10
അസർബൈജാൻ
14 1 4 19
അസർബൈജാൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 1 1 6
ജൂഡോ 6 0 2 8
Powerlifting 0 0 1 1
നീന്തൽ 4 0 0 4
11
ജപ്പാൻ
13 15 23 51
ജപ്പാൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 3 3 6 12
ബാഡ്മിന്റൺ 3 1 5 9
Boccia 1 1 1 3
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 2 0 0 2
Goalball 0 0 1 1
ജൂഡോ 0 0 2 2
നീന്തൽ 3 7 3 13
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
ട്രയാത്ലോൺ 0 1 1 2
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Rugby 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 1 2 4
12
ജർമനി
13 12 18 43
ജർമനി - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 5 6 15
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 1 0 1 2
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 3 4 4 11
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 0 1 1
Equestrian 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 1 1 0 2
നീന്തൽ 2 0 3 5
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 2 2 5
ട്രയാത്ലോൺ 1 0 0 1
13
ഇറാൻ
12 11 1 24
ഇറാൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 1 1 0 2
അത്ലറ്റിക്സ് 5 6 0 11
ജൂഡോ 2 0 0 2
Powerlifting 1 3 1 5
ഷൂട്ടിങ് 1 0 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
തയ്ക്വാൻഡോ 1 1 0 2
14
ഫ്രാൻസ്
11 15 28 54
ഫ്രാൻസ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 3 4 8
ബാഡ്മിന്റൺ 1 1 0 2
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 0 1 1 2
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 3 3 5 11
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 2 1 2 5
ജൂഡോ 0 1 1 2
Powerlifting 0 1 1 2
തുഴച്ചിൽ 0 0 2 2
നീന്തൽ 0 2 3 5
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 2 2 7 11
ട്രയാത്ലോൺ 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 0 0 1
15
സ്പെയിൻ
9 15 12 36
സ്പെയിൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 4 1 9
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 1 0 3 4
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 1 0 1 2
ജൂഡോ 0 1 0 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
നീന്തൽ 2 9 3 14
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
ട്രയാത്ലോൺ 1 1 2 4
16
ഉസ്ബക്കിസ്താൻ
8 5 6 19
ഉസ്ബക്കിസ്താൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 5 2 2 9
ജൂഡോ 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
നീന്തൽ 0 0 2 2
തയ്ക്വാൻഡോ 1 0 0 1
17
പോളണ്ട്
7 6 12 25
പോളണ്ട് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 5 3 3 11
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 0 0 1 1
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 2 2
ഷൂട്ടിങ് 0 1 0 1
നീന്തൽ 0 0 1 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 2 1 4 7
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
18
ഹംഗറി
7 5 4 16
ഹംഗറി - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 1 0 1 2
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
നീന്തൽ 3 4 0 7
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 1 1 1 3
19
സ്വിറ്റ്സർലണ്ട്
7 4 3 14
സ്വിറ്റ്സർലണ്ട് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 7 3 2 12
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 0 1 0 1
നീന്തൽ 0 0 1 1
20
മെക്സിക്കോ
7 2 13 22
മെക്സിക്കോ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 2 1 5 8
ജൂഡോ 0 0 2 2
Powerlifting 1 0 0 1
നീന്തൽ 3 1 6 10
തയ്ക്വാൻഡോ 1 0 0 1
21
ന്യൂസിലാൻഡ്
6 3 3 12
ന്യൂസിലാൻഡ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 3 2 2 7
നീന്തൽ 3 1 1 5
22
ഇസ്രയേൽ
6 2 1 9
ഇസ്രയേൽ - മെഡൽ പട്ടിക
തുഴച്ചിൽ 0 1 0 1
നീന്തൽ 6 1 1 8
23
കാനഡ
5 10 6 21
കാനഡ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 2 4 2 8
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 2 1 3
ജൂഡോ 0 1 0 1
നീന്തൽ 3 3 2 8
ട്രയാത്ലോൺ 0 0 1 1
25
തായ്‌ലാന്‍ഡ്‌
5 5 8 18
തായ്‌ലാന്‍ഡ്‌ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 2 3 9
ബാഡ്മിന്റൺ 0 1 1 2
Boccia 1 2 0 3
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 2 2
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
26
സ്ലോവാക്യ
5 2 4 11
സ്ലോവാക്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
Boccia 2 0 0 2
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 1 1 0 2
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 1 0 1 2
ഷൂട്ടിങ് 1 0 0 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 1 2 3
27
ബെലാറുസ്
5 1 1 7
ബെലാറുസ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
നീന്തൽ 5 1 0 6
28
ടുണിഷ്യ
4 5 2 11
ടുണിഷ്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 5 2 11
29
അൽജീറിയ
4 4 4 12
അൽജീറിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 3 4 3 10
ജൂഡോ 1 0 0 1
Powerlifting 0 0 1 1
30
മൊറോക്കോ
4 4 3 11
മൊറോക്കോ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 4 2 10
Football 5-a-side 0 0 1 1
31
ബെൽജിയം
4 3 8 15
ബെൽജിയം - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 1 2 4
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 0 2 2 4
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 0 1 1
Equestrian 2 0 2 4
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 0 1 2
32
അയർലണ്ട്
4 2 1 7
അയർലണ്ട് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 2 0 1 3
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 1 0 1
നീന്തൽ 1 1 0 2
33
നൈജീരിയ
4 1 5 10
നൈജീരിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 2 3
Powerlifting 3 1 2 6
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
34
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
4 1 2 7
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 3 1 2 6
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 1 0 0 1
35
ക്യൂബ
4 1 1 6
ക്യൂബ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 4 1 1 6
36
ജോർദൻ
4 0 1 5
ജോർദൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
Powerlifting 3 0 0 3
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
37
കൊളംബിയ
3 7 14 24
കൊളംബിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 3 7 11
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 0 0 1 1
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 1 1
നീന്തൽ 2 4 4 10
38
വെനസ്വേല
3 2 2 7
വെനസ്വേല - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 3 2 1 6
Powerlifting 0 0 1 1
39
മലേഷ്യ
3 2 0 5
മലേഷ്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
ബാഡ്മിന്റൺ 1 0 0 1
Boccia 0 1 0 1
Powerlifting 1 1 0 2
40
ഡെൻമാർക്ക്
3 1 1 5
ഡെൻമാർക്ക് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
Equestrian 2 0 0 2
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 1 0 1
തയ്ക്വാൻഡോ 1 0 0 1
41
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2 10 12 24
ദക്ഷിണ കൊറിയ - മെഡൽ പട്ടിക
ബാഡ്മിന്റൺ 0 3 1 4
Boccia 1 0 0 1
ജൂഡോ 0 0 2 2
ഷൂട്ടിങ് 0 1 2 3
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 6 6 13
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 1 1
42
തുർക്കി
2 4 9 15
തുർക്കി - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 0 2 1 3
Goalball 1 0 0 1
ജൂഡോ 0 0 2 2
Powerlifting 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 0 1 0 1
നീന്തൽ 0 0 1 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 1 0 3 4
തയ്ക്വാൻഡോ 0 1 1 2
43
ഇന്തോനേഷ്യ
2 3 4 9
ഇന്തോനേഷ്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
ബാഡ്മിന്റൺ 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
44
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്
2 3 3 8
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 1 2 0 3
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 2 2
Boccia 1 0 0 1
നീന്തൽ 0 1 0 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
45
ചിലി
2 3 1 6
ചിലി - മെഡൽ പട്ടിക
അമ്പെയ്ത്ത് 0 1 0 1
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 0 0 1 1
നീന്തൽ 1 2 0 3
45
സെർബിയ
2 3 1 6
സെർബിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 1 0 1
ഷൂട്ടിങ് 2 2 0 4
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
47
നോർവേ
2 0 2 4
നോർവേ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
Equestrian 0 0 1 1
തുഴച്ചിൽ 1 0 0 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
48
സിംഗപ്പൂർ
2 0 0 2
സിംഗപ്പൂർ - മെഡൽ പട്ടിക
നീന്തൽ 2 0 0 2
49
ഓസ്ട്രിയ
1 5 3 9
ഓസ്ട്രിയ - മെഡൽ പട്ടിക
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 1 2 3 6
Equestrian 0 2 0 2
ട്രയാത്ലോൺ 0 1 0 1
50
സ്വീഡൻ
1 5 2 8
സ്വീഡൻ - മെഡൽ പട്ടിക
സൈക്ലിങ് – റോഡ് 0 2 2 4
Equestrian 0 1 0 1
ഷൂട്ടിങ് 1 1 0 2
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 1 0 1
51
ഗ്രീസ്
1 3 7 11
ഗ്രീസ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 2 1 4
Boccia 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
നീന്തൽ 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
52
ഫിൻലാൻഡ്
1 3 1 5
ഫിൻലാൻഡ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 3 1 5
52
കസാക്കിസ്താൻ
1 3 1 5
കസാക്കിസ്താൻ - മെഡൽ പട്ടിക
ജൂഡോ 0 3 0 3
Powerlifting 1 0 0 1
നീന്തൽ 0 0 1 1
54
യുഎഇ
1 1 1 3
യുഎഇ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 1 1 2
ഷൂട്ടിങ് 1 0 0 1
55
കോസ്റ്റ റിക്ക
1 1 0 2
കോസ്റ്റ റിക്ക - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 1 0 2
56
ഇക്വഡോർ
1 0 2 3
ഇക്വഡോർ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 2 3
57
സൈപ്രസ്
1 0 1 2
സൈപ്രസ് - മെഡൽ പട്ടിക
നീന്തൽ 1 0 1 2
57
ശ്രീലങ്ക
1 0 1 2
ശ്രീലങ്ക - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 1 2
59
ഇത്യോപ്യ
1 0 0 1
ഇത്യോപ്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
59
മംഗോളിയ
1 0 0 1
മംഗോളിയ - മെഡൽ പട്ടിക
Powerlifting 1 0 0 1
59
പാകിസ്താൻ
1 0 0 1
പാകിസ്താൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 1 0 0 1
59
പെറു
1 0 0 1
പെറു - മെഡൽ പട്ടിക
തയ്ക്വാൻഡോ 1 0 0 1
63
അർജന്റീന
0 5 4 9
അർജന്റീന - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 2 3 5
Football 5-a-side 0 1 0 1
നീന്തൽ 0 2 0 2
തയ്ക്വാൻഡോ 0 0 1 1
64
ഈജിപ്റ്റ്
0 5 2 7
ഈജിപ്റ്റ് - മെഡൽ പട്ടിക
Powerlifting 0 4 2 6
തയ്ക്വാൻഡോ 0 1 0 1
65
ക്രൊയേഷ്യ
0 3 4 7
ക്രൊയേഷ്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 2 2 4
നീന്തൽ 0 0 1 1
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
തയ്ക്വാൻഡോ 0 1 0 1
66
ലാറ്റ്വിയ
0 3 2 5
ലാറ്റ്വിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 1 2 3
Equestrian 0 2 0 2
67
ജോർജിയ
0 3 0 3
ജോർജിയ - മെഡൽ പട്ടിക
ജൂഡോ 0 2 0 2
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
68
ഹോങ്കോങ്
0 2 3 5
ഹോങ്കോങ് - മെഡൽ പട്ടിക
ബാഡ്മിന്റൺ 0 1 1 2
Boccia 0 1 1 2
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
69
ബൾഗാറിയ
0 2 0 2
ബൾഗാറിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 2 0 2
70
ഇറാഖ്
0 1 2 3
ഇറാഖ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
71
കുവൈറ്റ്
0 1 1 2
കുവൈറ്റ് - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 1 1 2
71
നമീബിയ
0 1 1 2
നമീബിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 1 1 2
71
റൊമേനിയ
0 1 1 2
റൊമേനിയ - മെഡൽ പട്ടിക
സൈക്ലിങ് – ട്രാക്ക് 0 1 0 1
ജൂഡോ 0 0 1 1
71
സ്ലോവേനിയ
0 1 1 2
സ്ലോവേനിയ - മെഡൽ പട്ടിക
ഷൂട്ടിങ് 0 1 1 2
75
വിയറ്റ്നാം
0 1 0 1
വിയറ്റ്നാം - മെഡൽ പട്ടിക
Powerlifting 0 1 0 1
76
ലിത്വാനിയ
0 0 3 3
ലിത്വാനിയ - മെഡൽ പട്ടിക
Goalball 0 0 1 1
ജൂഡോ 0 0 1 1
നീന്തൽ 0 0 1 1
77
പോർച്ചുഗൽ
0 0 2 2
പോർച്ചുഗൽ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
കനോയിങ് സ്‌പ്രിന്റ് 0 0 1 1
78
ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന
0 0 1 1
ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന - മെഡൽ പട്ടിക
Sitting Volleyball 0 0 1 1
78
എൽ സാൽവഡോർ
0 0 1 1
എൽ സാൽവഡോർ - മെഡൽ പട്ടിക
Powerlifting 0 0 1 1
78
കെനിയ
0 0 1 1
കെനിയ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
78
സൗദി അറേബ്യ
0 0 1 1
സൗദി അറേബ്യ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
78
മോണ്ടിനീഗ്രോ
0 0 1 1
മോണ്ടിനീഗ്രോ - മെഡൽ പട്ടിക
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
78
ഒമാൻ
0 0 1 1
ഒമാൻ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
78
ഖത്തർ
0 0 1 1
ഖത്തർ - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
78
ചൈനീസ് തായ്പേ
0 0 1 1
ചൈനീസ് തായ്പേ - മെഡൽ പട്ടിക
ടേബിൾ ടെന്നീസ് 0 0 1 1
78
ഉഗാണ്ട
0 0 1 1
ഉഗാണ്ട - മെഡൽ പട്ടിക
അത്ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X