ബര്‍മിങ്ഹാം കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് 2022ലെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ ജേതാക്കള്‍ (Birmingham 2022)

The Commonwealth Games 2022, officially known as the XXII Commonwealth Games, will be held in Birmingham the United Kingdom. The multi-sport event for the members of the Commonwealth is scheduled to be held between July 28 to August 8. Athletes from around 72 nations are set to participate in the event. Here's the medal table of Birmingham 2022.
4 arrow_drop_down
ഇന്ത്യ
22 16 23 61
ഇന്ത്യ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ഗുസ്തി
6 1 5 12
ഭാരോദ്വഹനം
3 3 4 10
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 4 3 8
ബോക്സിങ്
3 1 3 7
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
4 1 2 7
ബാഡ്മിന്റൺ
3 1 2 6
ജൂഡോ
0 2 1 3
ഹോക്കി
0 1 1 2
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
1 1 0 2
സ്ക്വാഷ്
0 0 2 2
ക്രിക്കറ്റ് T20
0 1 0 1
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
1 0 0 1
1 arrow_drop_down
ഓസ്ട്രേലിയ
67 57 54 178
ഓസ്ട്രേലിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
25 21 19 65
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
10 10 4 24
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
8 2 3 13
ജൂഡോ
2 0 8 10
അക്വാറ്റിക്‌സ് - ഡൈവിങ്
4 3 3 10
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
3 4 2 9
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
1 3 2 6
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
3 3 0 6
ബോക്സിങ്
0 2 3 5
സൈക്ലിങ് - റോഡ് റേസ്
3 0 1 4
ഭാരോദ്വഹനം
1 2 1 4
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
0 1 3 4
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
1 1 1 3
3x3 ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍
0 1 1 2
ഹോക്കി
1 1 0 2
ബീച്ച് വോളിബോൾ
1 1 0 2
3x3 വീല്‍ചെയര്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍
1 1 0 2
ഗുസ്തി
0 0 2 2
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
0 0 1 1
സൈക്ലിങ് - മൗണ്ടെയ്ന്‍ ബൈക്ക്
0 1 0 1
ക്രിക്കറ്റ് T20
1 0 0 1
നെറ്റ്ബോൾ
1 0 0 1
സെവൻസ് റഗ്ബി
1 0 0 1
2 arrow_drop_down
ഇംഗ്ലണ്ട്
57 66 53 176
ഇംഗ്ലണ്ട് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
7 15 12 34
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
8 16 8 32
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
10 5 1 16
അക്വാറ്റിക്‌സ് - ഡൈവിങ്
6 4 5 15
ജൂഡോ
5 3 5 13
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
1 4 4 9
ബോക്സിങ്
2 3 3 8
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
2 2 3 7
സ്ക്വാഷ്
2 3 1 6
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
2 1 2 5
ഭാരോദ്വഹനം
3 1 1 5
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
4 1 0 5
ഗുസ്തി
0 0 3 3
ബാഡ്മിന്റൺ
0 3 0 3
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
1 2 0 3
3x3 വീല്‍ചെയര്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍
0 0 2 2
3x3 ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍
1 1 0 2
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
1 0 1 2
ഹോക്കി
1 0 1 2
സൈക്ലിങ് - റോഡ് റേസ്
0 2 0 2
ബീച്ച് വോളിബോൾ
0 0 1 1
സൈക്ലിങ് - മൗണ്ടെയ്ന്‍ ബൈക്ക്
1 0 0 1
3 arrow_drop_down
കാനഡ
26 32 34 92
കാനഡ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
7 7 6 20
ഗുസ്തി
3 5 4 12
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
0 3 5 8
ജൂഡോ
4 3 1 8
ഭാരോദ്വഹനം
2 2 4 8
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
4 1 2 7
അക്വാറ്റിക്‌സ് - ഡൈവിങ്
1 2 3 6
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
1 2 2 5
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
0 3 2 5
ബോക്സിങ്
1 0 3 4
ബീച്ച് വോളിബോൾ
1 1 0 2
3x3 വീല്‍ചെയര്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍
1 1 0 2
3x3 ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍
1 0 1 2
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
0 0 1 1
ബാഡ്മിന്റൺ
0 1 0 1
സ്ക്വാഷ്
0 1 0 1
5 arrow_drop_down
ന്യൂസിലാൻഡ്
20 12 17 49
ന്യൂസിലാൻഡ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
8 4 1 13
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
5 2 2 9
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
2 2 2 6
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
0 0 3 3
സ്ക്വാഷ്
3 0 0 3
ജൂഡോ
0 1 2 3
സെവൻസ് റഗ്ബി
0 0 2 2
സൈക്ലിങ് - റോഡ് റേസ്
1 0 1 2
സൈക്ലിങ് - മൗണ്ടെയ്ന്‍ ബൈക്ക്
1 1 0 2
ക്രിക്കറ്റ് T20
0 0 1 1
നെറ്റ്ബോൾ
0 0 1 1
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
0 1 0 1
ഭാരോദ്വഹനം
0 1 0 1
ബോക്സിങ്
0 0 1 1
ഗുസ്തി
0 0 1 1
6 arrow_drop_down
സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ്
13 11 27 51
സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
2 1 9 12
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
1 5 3 9
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
2 2 4 8
ബോക്സിങ്
3 0 2 5
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
3 0 2 5
ജൂഡോ
1 1 2 4
സൈക്ലിങ് - റോഡ് റേസ്
0 1 1 2
സ്ക്വാഷ്
0 0 1 1
അക്വാറ്റിക്‌സ് - ഡൈവിങ്
1 0 0 1
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
0 0 1 1
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
0 1 0 1
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
0 0 1 1
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
0 0 1 1
7 arrow_drop_down
നൈജീരിയ
12 9 14 35
നൈജീരിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
6 1 3 10
ഗുസ്തി
3 2 2 7
ഭാരോദ്വഹനം
2 1 3 6
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
1 2 1 4
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
0 2 2 4
ബോക്സിങ്
0 1 3 4
8 arrow_drop_down
വെയ്ല്‍സ്
8 6 14 28
വെയ്ല്‍സ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
2 1 3 6
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
1 1 4 6
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
1 1 1 3
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
2 0 1 3
ജൂഡോ
0 1 1 2
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
1 0 1 2
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
0 0 2 2
സൈക്ലിങ് - റോഡ് റേസ്
0 0 1 1
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
1 0 0 1
സ്ക്വാഷ്
0 1 0 1
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
0 1 0 1
9 arrow_drop_down
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
7 9 11 27
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
4 4 3 11
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 2 2 5
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
0 1 1 2
ബോക്സിങ്
0 0 2 2
ജൂഡോ
1 0 1 2
സെവൻസ് റഗ്ബി
1 0 0 1
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
0 0 1 1
സൈക്ലിങ് - മൗണ്ടെയ്ന്‍ ബൈക്ക്
0 0 1 1
സൈക്ലിങ് - റോഡ് റേസ്
0 1 0 1
ഗുസ്തി
0 1 0 1
10 arrow_drop_down
മലേഷ്യ
7 8 8 23
മലേഷ്യ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബാഡ്മിന്റൺ
2 1 2 5
അക്വാറ്റിക്‌സ് - ഡൈവിങ്
0 3 1 4
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
2 0 1 3
ഭാരോദ്വഹനം
2 1 0 3
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
0 2 0 2
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
0 1 1 2
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
1 0 0 1
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
0 0 1 1
ജൂഡോ
0 0 1 1
സ്ക്വാഷ്
0 0 1 1
11 arrow_drop_down
നോര്‍ത്തേണ്‍ ദ്വീപ്
7 7 4 18
നോര്‍ത്തേണ്‍ ദ്വീപ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
5 1 1 7
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
1 1 1 3
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
1 1 0 2
ജൂഡോ
0 0 2 2
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 2 0 2
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
0 1 0 1
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
0 1 0 1
12 arrow_drop_down
ജമൈക്ക
6 6 3 15
ജമൈക്ക - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
6 4 3 13
ജൂഡോ
0 1 0 1
നെറ്റ്ബോൾ
0 1 0 1
13 arrow_drop_down
കെനിയ
6 5 10 21
കെനിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
6 5 9 20
പാരാ ഭാരോദ്വഹനം
0 0 1 1
14 arrow_drop_down
സിംഗപ്പൂർ
4 4 4 12
സിംഗപ്പൂർ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ടേബിള്‍ ടെന്നിസ് ആന്റ് പാരാ ടേബിള്‍ ടെന്നിസ്
3 2 2 7
ബാഡ്മിന്റൺ
1 0 2 3
അക്വാറ്റിക്‌സ്- നീന്തലും പാരാ നീന്തലും
0 2 0 2
15 arrow_drop_down
ട്രിനിഡാഡ് ടൊബാഗോ
3 2 1 6
ട്രിനിഡാഡ് ടൊബാഗോ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
സൈക്ലിങ്- ട്രാക്ക് ആന്റ് പാരാ ട്രാക്ക്
1 1 1 3
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
2 1 0 3
16 arrow_drop_down
ഉഗാണ്ട
3 0 2 5
ഉഗാണ്ട - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
3 0 1 4
ബോക്സിങ്
0 0 1 1
17 arrow_drop_down
സൈപ്രസ്
2 3 6 11
സൈപ്രസ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – ആർട്ടിസ്റ്റിക്
1 1 4 6
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് – റിതമിക്
0 2 1 3
ജൂഡോ
1 0 0 1
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 0 1 1
18 arrow_drop_down
പാകിസ്താൻ
2 3 3 8
പാകിസ്താൻ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ഗുസ്തി
0 3 2 5
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 0 0 1
ജൂഡോ
0 0 1 1
ഭാരോദ്വഹനം
1 0 0 1
19 arrow_drop_down
സമോവ
1 4 0 5
സമോവ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ഭാരോദ്വഹനം
1 3 0 4
ബോക്സിങ്
0 1 0 1
20 arrow_drop_down
ബാർബഡോസ്
1 1 1 3
ബാർബഡോസ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 1 1 3
20 arrow_drop_down
കാമറൂൺ
1 1 1 3
കാമറൂൺ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ഗുസ്തി
0 0 1 1
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 1 0 1
ഭാരോദ്വഹനം
1 0 0 1
20 arrow_drop_down
സാംബിയ
1 1 1 3
സാംബിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
0 1 1 2
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 0 0 1
23 arrow_drop_down
ഗ്രെനാഡ
1 1 0 2
ഗ്രെനാഡ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 1 0 2
23 arrow_drop_down
ബഹാമസ്
1 1 0 2
ബഹാമസ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 1 0 2
25 arrow_drop_down
ബെർമുഡ
1 0 1 2
ബെർമുഡ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ട്രയാത്തലോണ്‍ ആന്റ് പാരാ ട്രയാത്തലോണ്‍
1 0 0 1
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 0 1 1
26 arrow_drop_down
ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ഐലന്റ്സ്
1 0 0 1
ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ഐലന്റ്സ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
1 0 0 1
27 arrow_drop_down
മൗറിഷ്യസ്
0 3 2 5
മൗറിഷ്യസ് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ജൂഡോ
0 1 2 3
ബോക്സിങ്
0 1 0 1
ഭാരോദ്വഹനം
0 1 0 1
28 arrow_drop_down
ഘാന
0 2 3 5
ഘാന - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
0 2 1 3
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 0 2 2
29 arrow_drop_down
ഫിജി
0 2 2 4
ഫിജി - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
സെവൻസ് റഗ്ബി
0 2 0 2
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 0 1 1
ഭാരോദ്വഹനം
0 0 1 1
30 arrow_drop_down
മൊസാംബിക്ക്
0 2 1 3
മൊസാംബിക്ക് - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
0 2 1 3
31 arrow_drop_down
ശ്രീലങ്ക
0 1 3 4
ശ്രീലങ്ക - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 1 1 2
ഭാരോദ്വഹനം
0 0 1 1
ഗുസ്തി
0 0 1 1
32 arrow_drop_down
താൻസാനിയ
0 1 2 3
താൻസാനിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
0 0 2 2
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 1 0 1
33 arrow_drop_down
ബോട്സ്വാന
0 1 1 2
ബോട്സ്വാന - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 1 0 1
ബോക്സിങ്
0 0 1 1
33 arrow_drop_down
ഗ്വെന്‍സെ
0 1 1 2
ഗ്വെന്‍സെ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 0 1 1
ലോണ്‍ ബൗള്‍സ് ആന്റ് പാരാ ലോണ്‍ ബൗണ്‍സ്
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
ഡോമിനിക്ക
0 1 0 1
ഡോമിനിക്ക - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ
0 1 0 1
പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ഭാരോദ്വഹനം
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
സെയിന്റ് ലൂസിയ
0 1 0 1
സെയിന്റ് ലൂസിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
ഗാംബിയ
0 1 0 1
ഗാംബിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ജൂഡോ
0 1 0 1
39 arrow_drop_down
നമീബിയ
0 0 4 4
നമീബിയ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
അത്‌ലറ്റിക്‌സും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സും
0 0 3 3
സൈക്ലിങ് - മൗണ്ടെയ്ന്‍ ബൈക്ക്
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
മാൾട്ട
0 0 1 1
മാൾട്ട - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ജൂഡോ
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
നൊറു
0 0 1 1
നൊറു - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ഭാരോദ്വഹനം
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
നിയുവെ
0 0 1 1
നിയുവെ - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബോക്സിങ്
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
വനുവതു
0 0 1 1
വനുവതു - മെഡൽ പട്ടിക Morechevron_right
ബീച്ച് വോളിബോൾ
0 0 1 1
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X